Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen

Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen

083185

Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

-

1.113.583

1.098.583

1.098.583

1.098.583

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

1.129.833

-

-

-

-

Aanwendingen (4)

75.000

15.000

-

-

-

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

1.054.833

1.098.583

1.098.583

1.098.583

1.098.583

Begrote lasten (5)

75.000

15.000

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten (6)

16.250

15.000

-

-

-

Begrote baten programma (7)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten (8)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

1.113.583

1.098.583

1.098.583

1.098.583

1.098.583

083185

083185 Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De wettelijke taken van de provincie op het gebied van monitoring voormalige stortplaatsen worden gefinancierd met de opbrengst van de leemtewetheffing. De uit de leemtewetheffing voortvloeiende middelen hebben op grond van de Wet milieubeheer een specifiek bestedingsdoel en zijn om deze reden niet vrij beschikbaar. Deze middelen kunnen om die reden dan ook niet meer als bestemmingsreserve opgenomen worden en worden met ingang van 1 januari 2016 als voorziening opgenomen. De leemtewetheffing is in artikel 15.44 lid 1c van de Wet milieubeheer opgenomen. Wettelijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend bedoeld is voor inventarisatie van voormalige stortplaatsen en onderzoek en monitoring van aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal ook in de komende periode plaatsvinden voor de (potentiële) spoedlocaties en eventuele herontwikkelingslocaties. Bij het overgrote deel van de voormalige stortplaatsen heeft de bodemverontreiniging geen actuele risico's voor mens en milieu tot gevolg. De aanpak van deze stortplaatsen heeft daarom geen prioriteit.  Zoveel mogelijk vindt de aanpak plaats bij herontwikkeling. Omdat de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen, dienen deze op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten te worden opgenomen in een voorziening inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (artikel 44 lid 2 BBV).

Instellingsbesluit

Bij de 1e Bestuursrapportage 2016. Dit naar aanleiding van de controle van de Jaarrekening 2015 in verband met gewijzigde  interpretatie van het BBV.

Portefeuillehouder

Tjisse Stelpstra

Teamleider

Gjalt Gjaltema

Programma

Programma 8. Middelen

Toelichting

Er staan 2 voormalige stortplaatsen op de spoedlijst. In 2016 is voor deze voormalige stortplaatsen een besluit ernst en spoed genomen als opmaat naar de aanpak van de spoedlocaties, zoals afgesproken in het convenant Bodem en Ondergrond. Om beperkingen in het gebruik van de voormalige stortplaatsen op te heffen is het verbeteren van de afdeklaag nodig. Bij natuurprojecten vrijkomende grond wordt hierbij gebruikt.

Wat was in 2016 gepland?

Voor monitoring, sanering, verbeteren van afdeklagen, planvorming en herontwikkeling van 2 voormalige stortplaatsen was in 2016 een onttrekking van € 75.000,-- geraamd.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

In werkelijkheid is er in 2016 € 16.250,-- onttrokken.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

De voorbereiding van de herontwikkeling van voormalige stortplaats Dwingeloo is vertraagd door externe oorzaken. Bij de voormalige stortplaats omgeving Hoogeveen zijn de kosten door derden gedragen.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t