Voorziening grondwaterheffing

Voorziening grondwaterheffing

083186

Voorziening grondwaterheffing

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

-

653.650

653.650

653.650

653.650

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

1.076.265

700.000

700.000

700.000

700.000

Aanwendingen (4)

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

376.265

653.650

653.650

653.650

653.650

Begrote lasten (5)

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

Werkelijke/beoogde lasten (6)

508.882

700.000

700.000

700.000

700.000

Begrote baten programma (7)

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

Werkelijke/beoogde baten (8)

786.267

700.000

700.000

700.000

700.000

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

653.650

653.650

653.650

653.650

653.650

083186

083186 Voorziening Grondwaterheffing

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De wettelijke taken van de provincie op het gebied van grondwaterbeheer worden gefinancierd met de opbrengst van de grondwaterheffing. De uit de grondwaterheffing voortvloeiende middelen hebben op grond van de Waterwet een specifiek bestedingsdoel en zijn om deze reden niet vrij beschikbaar. Omdat de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen, dienen deze op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten te worden opgenomen in een voorziening inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (artikel 44 lid 2 BBV). Deze middelen kunnen om die reden dan ook niet meer als bestemmingsreserve opgenomen worden en worden met ingang van 1 januari 2016 als voorziening opgenomen.

Instellingsbesluit

Bij de 1e Bestuursrapportage 2016. Dit naar aanleiding van de controle van de Jaarrekening 2015 in verband met gewijzigde  interpretatie van het BBV.

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Johanna Tolsma

Programma

Programma 8. Middelen

Toelichting

De Grondwaterheffing wordt aan deze voorzieningen toegevoegd en de lasten m.b.t. deze wettelijk taak worden aan de voorziening onttrokken.

Wat was in 2016 gepland?

Een bijdrage van de Grondwaterheffing van € 700.000,-- en even hoge lasten t.b.v. regulier onderhoud, onderzoeken, bijdragen aan projecten en vergoeding personeelskosten wegens inzet provinciaal personeel.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De werkelijk ontvangen opbrengst van de Grondwaterheffing is € 786.267,--. De werkelijke onttrekking uit de voorziening bedraagt € 508.882,--. Gepland waren activiteiten voor regulier onderhoud en beheer van het grondwatermeetnet, onderzoek en verdrogingsmonitoring natuurgebieden.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

De hogere opbrengst is gerealiseerd door enkele grote bouwputbemalingen die ook onder de heffing vallen. De lagere onttrekking is veroorzaakt door het vrijvallen van verplichtingen uit voorgaande boekjaren.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.