Investeringen

Investeringsprojecten

In 2016 waren er in totaal 84 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (55) wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (16), ICT (11) en gebouwen (2). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2016 bedroeg € 11.011.000,-- (in 2015 was dit € 7.442.000,--)

Van de 84 lopende projecten, zijn er 16 in financieel en technisch opzicht geheel in 2016 afgerond. Van de afgesloten investeringsprojecten zijn 8 projecten van verkeer en vervoer, 5 van wegen/vaarwegen en 2 van ICT en 1 van gebouwen. De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 11.518.000,--. Van dit krediet is € 495.000,-- overgebleven. De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 437.000,--, de projecten wegen/vaarwegen een voordeel van
€ 0 ,de ICT projecten een nadeel van € 5.000,-- en de projecten gebouwen een voordeel van € 63.000,--.
Het voordeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2017 in lagere kapitaallasten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste komt van de reserve investeringen verkeer en vervoer.

De investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd:

(x € 1.000,--)

Verstrekte kredieten

realisatie

kredietruimte

84 lopende investeringsprojecten

uitgaven 1 januari 2016

16.373

investeringen 2016

7.168

totale uitgaven

88.683

23.541

65.142

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2016

3.322

ontvangen bijdragen 2016

1.507

totale bijdragen 2016

23.832

4.829

19.003

totaal netto

64.851

18.712

46.139

De dit jaar afgesloten 16 projecten

uitgaven 1 januari 2016

6.627

investeringen 2016

7.315

totale uitgaven

14.948

13.942

1.006

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2016

953

ontvangen bijdragen 2016

1.965

totale bijdragen 2016

3.430

2.918

512

Totaal netto

11.518

11.024

494

Totaal generaal

76.369

29.736

46.633

Netto investering in 2016 (x € 1.000,--)

Totale uitgaven 2016

14.483

Totale inkomsten 2016

3.472

Netto investering

11.011

Kapitaallasten

De kapitaallasten (x € 1.000,-- ) zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend:

Programma

Budget

Realisatie

Verschil

V/N

Programma 2. Regionale economie

4.500

4.500

0

-

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

8.681.629

8.653.791

27.838

V

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

45.129

45.129

0

-

Programma 6. Cultuur

1.338.457

1.338.457

0

-

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

200.636

200.636

0

-

Programma 8. Middelen

3.440.303

3.440.302

1

V

Totaal

13.710.654

13.682.815

27.839

V

De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 3 komen grotendeels ten laste van de reserve investeringen verkeer en vervoer.

Nummer

Omschrijving

Omschrijving

Kosten

Opbrengsten

restant/
tekort

Af te
sluiten

Opmerkingen

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006

6300607

UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden

500.000

0

0

500.000

Nee

Betreft reservering, bestuurlijke afspraken in RSP-verband

500.000

0

0

500.000

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007

6300716

OV-vriendelijke ontsluiting

250.000

150.468

0

99.532

Nee

Dit project is omgezet in 2 andere projecten: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000), beide projecten zijn uitgevoerd. Berggierslanden is al afgerekend, maar P&R nog niet.

250.000

150.468

0

99.532

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008

6300807

N374/N857 Reconstructie aansluiting

1.300.000

1.528.746

-253.175

24.429

Ja

Project is uitgevoerd en afgerekend; samenhang met project 6300911

6300810

Maatregelen Nieuwe Amsterdamsestraat

2.242.412

2.242.412

0

0

Ja

Project is uitgevoerd en afgerekend

6300811

Schutstraat Hoogeveen

810.000

455.393

0

354.607

Ja

Gem. Hoogeveen voert dit project gecombineerd uit met project 6312003. We stellen voor om het saldo van dit krediet toe te voegen aan 6312003 en in 2017 te verwerken.

4.352.412

4.226.551

-253.175

379.036

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009

6300907

Bijdrage aan Station Emmen-Zuid

3.018.633

3.018.633

0

0

Ja

Project is uitgevoerd en afgerekend

6300909

N48 bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde

750.000

487

0

749.513

Nee

Het project is afgerond. Maar met RWS is nog geen overeenstemming voor de afrekening. Afrekening loopt daarom uit naar het voorjaar 2017

6300911

N374; herinr. wegvak Borger-Schoonloo, afslag Westdorp

611.482

1.072.002

-250.000

-210.520

Ja

Project is uitgevoerd en afgerekend in samenhang met project 6300807. De bijdragen waren te hoog geraamd.

6300924

Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.

1.300.000

588.253

-19.200

730.947

Nee

Geplande uitvoering tot en met 2017.

6300925

Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden

700.000

842.095

-567.396

425.301

Nee

Afrekening met het ministerie van I&M is afgerond.Verwachting is dat bijdrage voor Kornwerderzand nodig is.

6.380.115

5.521.471

-836.596

1.695.240

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010

6301007

Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)

415.695

307.442

-307.442

415.695

Nee

In 2017 vinden nog aanpassingen aan haltes plaats. De bijdragen van derden zijn grotendeels al ontvangen.

6301012

N386; Mooi Zo Veilig Zo, De Groeve

425.000

1.415.682

-282.778

-707.904

Nee

Project is uitgevoerd. De afrekening met de gemeente is in voorbereiding. Bijdragen BDU, WK en gemeente moeten nog ontvangen worden. Afrekening voorjaar 2017

6301013

N386/N858; rotonde Donderen

575.000

840.143

-375.063

109.921

Ja

project is uitgevoerd en afgerekend

6301014

(Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten

125.000

33.899

0

91.102

Nee

Project is in uitvoering.

1.540.695

2.597.164

-965.283

-91.187

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011

6311003

N386; Fietsroute+ Vries-Zuidlaren, fase 1

250.000

364.710

-173.721

59.011

Ja

Project is uitgevoerd en afgerekend

6311007

PR en Communicatie

100.000

65.500

0

34.500

Nee

Er zijn nog verplichtingen aangegaan

6311012

N381; maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen

600.000

2.469.751

-495.868

-1.373.883

Nee

Project is uitgevoerd. Er moet nog een afrekening plaatsvinden voor de 'grondtegenvaller'.

6311013

Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart

350.000

432.769

-110.347

27.578

Nee

Project loopt nog door.

6311014

N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858

100.000

0

0

100.000

Ja

Budget project moet in samenhang met 6301013 worden gezien.

6311015

N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld

500.000

326.984

11.098

161.918

Nee

Project is in uitvoering Oplevering en afrekening in 2017.

1.900.000

3.659.713

-768.838

-990.875

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012

6312003

Hoogeveen; Stadscentrum, reconstructie Schutstraat

375.000

510.000

0

-135.000

Nee

Project is in uitvoering in combinatie met project 6300811. Zie ook voorstel bij dat project om krediet hieraan toe te voegen.

6312004

Hoogeveen; Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en

1.400.000

550.000

0

850.000

Nee

Project is in uitvoering

6312005

Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.)

2.115.000

1.092.590

-124.370

1.146.780

Nee

Project is in uitvoering

6312006

Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel

1.000.000

7.508

0

992.493

Nee

Is nog onderdeel van bestuurlijk proces

6312007

N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising"

2.500.000

1.533.927

-135.620

1.101.693

Nee

Project is in uitvoering

7.390.000

3.694.025

-259.990

3.955.965

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013

6313001

N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden

7.105.095

194.164

0

6.910.931

Nee

Bestemmingsplan is vastgesteld. Start uitvoering in 2018.

6313002

N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

500.000

313.379

0

186.621

Nee

Bestemminsplanprocedure start in 2017. Wijk Delftlanden is vertragende factor

6313003

N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie

1.600.000

2.888.290

-429.500

-858.790

Nee

Project is in uitvoering

6313005

N371, reconstructie Pijlebrug

1.500.000

891.614

-266.263

874.649

Nee

Project is afgerond. Afrekening in voorjaar 2017.

6313006

Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW

930.000

0

0

930.000

Nee

Project is in voorbereiding

6313007

Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk

500.000

0

0

500.000

Nee

Project is in voorbereiding

6313008

Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel

250.000

0

0

250.000

Nee

Project is in voorbereiding

6313010

Eerste fase Transferium De Punt

2.100.000

97.210

-20.000

2.022.790

Nee

Planologische procedure start in 2017. Start uitvoering eind 2018/begin 2019.

6313011

Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen

200.000

72.176

0

127.824

Nee

Project is in uitvoering

6313012

Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen

1.500.000

828.368

-32.492

704.124

Nee

Project loopt nog door.

6313013

Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

5.617.112

110.075

-333.437

5.840.474

Nee

Project is in voorbereiding

21.802.207

5.395.277

-1.081.692

17.488.622

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014

6314001

Fietstunnel N 372 - Brunlaan

1.500.000

18.243

-300.000

1.781.757

Nee

Bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding.

6314003

N34 - Aansluiting Klijndijk

2.650.000

46.829

0

2.603.171

Nee

Bestemmingsplanprocedure in 2017.

6314004

Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren

75.000

92.316

-134.280

116.964

Nee

De stalling is vol. In het project wordt nog nagedacht over uitbreiding.

6314005

N375 Duurzaam Veilig inrichten

750.000

6.018

0

743.983

Nee

Project is in uitvoering

4.975.000

163.405

-434.280

5.245.875

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015

6315001

N386, rotonde Tynaarlo

300.000

36.742

0

263.258

Nee

Grondaankoop is in afrondende fase

6315002

N391, aansluiting Roswinkel

4.700.000

945.725

-773.871

4.528.146

Nee

Project is in uitvoering

5.000.000

982.467

-773.871

4.791.404

Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016

6316001

Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid

750.000

267.184

-29.290

512.106

Nee

Project loopt nog door.

6316002

Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk

1.000.000

19.604

-12.500

992.896

Nee

Project is in fase van planvoorbereiding. Realisatie Groningsdeel eind 2017

6316003

N373 Wegvak Norgerbrug0Huis ter Heide, incl. Domeinenweg en Koelenweg.

1.650.000

30.300

0

1.619.700

Nee

Project is in voorbereiding

6316004

N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden

250.000

266.272

0

-16.272

Nee

Project is in fase van grondaankopen.

6316005

N34 verdubbeling Emmen-West aansluiting N381

250.000

42.131

0

207.869

Nee

Project is in fase van grondaankopen.

6316006

N373 Roden-Roderesch, opwaarderen naar GOW

1.000.000

0

0

1.000.000

Nee

Project is in voorbereiding

6316007

Duurzaam Veilig, inrichten provinciale fietspaden

750.000

280.522

0

469.478

Nee

Project loopt nog door.

6316008

N363 oversteek Klinkenvlier

750.000

26.674

0

723.326

Nee

Start van uitvoering in 2017.

6316009

N391 aansluiting met N366 (Ter Apel)

600.000

483.971

-41.963

157.992

Nee

Start van uitvoering in 2017.

6316010

N391 aansluiting Emmerschans

4.500.000

56.689

0

4.443.311

Nee

Bestemmingsplanprocedure in 2017.

6316011

N381 Schietbaanweg, opheffen oversteek

125.000

0

0

125.000

Nee

Start van uitvoering in 2017.

6316012

N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn)

150.000

47.995

0

102.005

Nee

Tot maart 2017 worden verkeersregelaars ingezet. Daarna evaluatie.

11.775.000

1.521.343

-83.753

10.337.410

Product 3.3 Wegen

6331101

Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT)

78.000

92.111

0

-14.111

Ja

Het bijhouden BGT wordt een structurele taak die nu zijn meegenomen in de meerjarenraming van de begroting. Het investeringsproject kan worden afgesloten.

78.000

92.111

0

-14.111

Product 3.4 Vaarwegen

6331107

Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922

1.320.000

2.023.725

-423.000

-280.725

Nee

Project is technisch gereed, maar de BDU bijdrage moet nog afgewikkeld worden in 2017.

6331111

Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug draaibrug (over NWK) uit 1956 uit 1956

369.000

371.598

0

-2.598

Ja

Project is afgerond.

6331112

Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956

660.000

688.134

0

-28.134

Nee

Brug is technisch gereed. Er komen nog een paar facturen in 2017.

6331114

Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923

589.000

588.965

0

35

Ja

Project is afgerond.

6331115

Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912

50.000

50.000

0

0

Nee

De Werkzaamheden zijn afgerond. De totale kosten zullen circa € 113.000 gaan bedragen. De overschrijding wordt veroorzaakt door uitbreiding van het project met 800meter fietspad. Dit is in november 2016 besloten. We stellen voor de extra kosten deels te dekken.

6331116

Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913

634.000

635.120

0

-1.120

Ja

Project is afgerond

6331117

Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

550.000

342.461

0

207.539

Nee

Project is technisch gereed, De laatste facturen komen in 2017.

6331118

Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914

550.000

562.449

0

-12.449

Nee

Project is technisch gereed, De laatste facturen komen in 2017.

6331119

Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920

250.000

266.647

0

-16.647

Nee

Project loopt nog door.

6331122

Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014)

591.166

573.712

0

17.454

Ja

Project is afgerond

6331601

NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren)

705.000

174.214

0

530.786

Nee

Project ondervindt enige vertraging door faillissement onderaannemer. Verwachting is dat de deuren toch in 2017 geplaatst worden.

6331602

NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren)

705.000

104.639

0

600.361

Nee

Project ondervindt enige vertraging door faillissement onderaannemer. Verwachting is dat de deuren toch in 2017 geplaatst worden.

6331603

Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren

195.000

6.000

0

189.000

Nee

Uitvoering is gestart, de nieuwe sluisdeuren moeten voor 1 april 2017 geplaatst worden. Het budget kan naar beneden worden bijgesteld naar € 170.000,--. We stellen voor het restant krediet van € 25.000,-- toe te voegen aan project 631115. We zullen dit in 2017 verwerken.

6331605

Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren

195.000

26.876

0

168.124

Nee

Uitvoering is gestart, de nieuwe sluisdeuren moeten voor 1 april 2017 geplaatst worden. Het budget kan naar beneden worden bijgesteld naar € 170.000,--. We stellen voor het restant krediet van € 25.000,-- toe te voegen aan project 631115. We zullen dit in 2017 verwerken.

6331607

Aanleg zonnepark bij het wegensteunpunt Rogat

40.000

0

0

40.000

Nee

Project wordt uitgevoerd in 2017

7.403.166

6.414.538

-423.000

1.411.628

Totaal programma 3. Regionele bereikbaarheid en openbaar vervoer

73.346.595

34.418.533

-5.880.477

44.808.538

Programma 8. Middelen

8.3 ICT en facilitaire zaken - Provinciehuis

5281201

Beveiligingsmaatregelen

65.000

25.159

0

39.841

Nee

Project loopt nog door in 2017

5281401

Werkplekken inhuizing voormalige DLG medewerkers

250.000

186.967

0

63.033

Ja

Voor de komst van Prolander is een inschatting gemaakt van de kosten met nog veel onzekere factoren. Bij de daadwerkelijke inhuizing van Prolander is praktisch omgegaan met de mogelijkheden en deels gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Daardoor hoefde onder andere minder nieuw meubilair ingekocht te worden. Daarom zijn de kosten meegevallen.

315.000

212.126

0

102.874

8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning

5271404

Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden

0

1.866.594

-1.866.594

0

Ja

Project was een investering ten behoeve van de nieuwe organisatie Prolander en is in het 1e kwartaal 2016 afgerond. De bijdrage van Prolander is als lening opgenomen op de balans en wordt in 4 jaar door hen afgelost.

0

1.866.594

-1.866.594

0

8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening

5271102

ICT VJN 2011 basisregistratie

1.000.000

638.432

0

361.568

Nee

Project Loopt door t/m 2018

5271104

ICT VJN 2011 ZGW 1e fase

410.000

56.829

0

353.171

Nee

Ingezet voor proeftuin samenwerkinsgomgeving. Start in 2017

5271105

ICT VJN 2011 ZGW 12 processen

300.000

0

0

300.000

Nee

Ingezet voor proeftuin samenwerkinsgomgeving. Start in 2017

5271402

Modernisering GIS

50.000

13.923

0

36.077

Nee

Optimalisatie GIS infrastructuur in 2017

5271606

Vervangingsinvestering E-architectuur

20.000

0

0

20.000

Nee

Beschrijven I-Architectuur 2017- 2020. Project zal eind 2017 zijn afgerond.

1.780.000

709.184

0

1.070.816

8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek

5270809

Vervanging SAN (opslag)

412.000

71.375

0

340.625

Nee

Aanbesteding uitgevoerd in 2016. Implementatie in 2017.

412.000

71.375

0

340.625

8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken

5271110

ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet

100.000

105.104

0

-5.104

Ja

Werkplek is begin 2016 vernieuwd.

5271401

Vervanging telefooncentrale

280.000

81.845

0

198.155

Nee

project is uitgesteld door opnieuw aanbesteden telefonie PT-2017

5271616

Zoekfunctie Intranet

60.000

0

0

60.000

Nee

Project wordt ingezet voor zoekfunctie samenwerkingsomgeving.

440.000

186.948

0

253.052

8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control

5271106

ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur

75.000

18.190

0

56.810

nee

Project loopt door in 2016

75.000

18.190

0

56.810

Totaal programma 8. Middelen

3.022.000

3.064.417

-1.866.594

1.824.177

Totaal generaal

76.368.595

37.482.951

-7.747.071

46.632.715