Financiën en organisatie

Programma's

Omschrijving

In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt:

Open, adaptief en resultaatgericht. Onze ambities realiseren wij samen met de ambtelijke organisatie. De veranderingen in opgaven en omgeving vragen een doorontwikkeling van de organisatie: van onze medewerkers en van de werkprocessen. Houding en gedrag van de medewerkers sluiten aan bij onze ondernemende stijl van werken. En wij willen met hetzelfde aantal mensen een hogere kwaliteit leveren, die zich laat zien in op tijd geleverde resultaten, onze dienstverlening, in het adaptief vermogen van de organisatie en in haar netwerkvaardigheden. Dit vraagt om een organisatie met een goede balans tussen een vaste kern en een variabele schil, waarin integraal wordt gewerkt aan onze opgaven. Met een strategische personeelsplanning geven wij hier verder invulling aan. De interactie met ‘buiten’ wordt een belangrijk speerpunt. Daarom investeren wij in de verdere professionalisering van onze dienstverlening. Daarnaast zullen wij de komende jaren geconfronteerd worden met forse natuurlijke uitstroom door pensionering. Om deze uitstroom van ervaren medewerkers op te vangen richten wij ons actief op tijdige aanwas en behoud van jong talent (groen voor grijs; waaronder een trainee programma). Om de grote verandering in de organisatie door te kunnen voeren, zullen wij de eerste jaren extra investeren in mensen en processen. Om snel en gerichte keuzes te kunnen maken, investeren we tevens in een meer transparante en actuele bestuurlijke en managementinformatie via digitale technieken.

Successen

De Algemene Subsidieverordening Drenthe is herzien en gestroomlijnd. Zo is in de ASV een kader ten aanzien van leningen en kredietsubsidies opgenomen.

Samenwerking met provincie Groningen op het gebied van Grafische Diensten.

Eind 2016 waren 7 personen met een arbeidsbeperking werkzaam bij de provincie Drenthe. Hiermee heeft de provincie eind 2016 de taakstelling van eind 2018 al gerealiseerd.

De provincie heeft als eerste werkgever de PensioenPluim-prijs van het ABP in ontvangst mogen nemen. Van de 65 werkgevers hebben wij de meeste initiatieven ondernomen om werknemers pensioenbewust te maken.

We hebben voldaan aan het convenant horizontaal toezicht die met de Belastingdienst is getekend. Hierdoor hebben we voorkomen dat er eventueel boetes zouden worden opgelegd.

Het medewerkerscongres was weer een groot succes met een grote diversiteit en kwaliteit aan workshops en een record aantal deelnemers.

We hebben zowel de jaarrekening 2015 als de begroting 2017 online beschikbaar gesteld als opmaat naar een online monitor voor de Planning & Control. Tevens is de basis managementinformatie via dashboards online beschikbaar gekomen.

Knelpunten

Borgen van de Dienstverleningsovereenkomst (RUD/Prolander) binnen de eigen organisatie.