Het overzicht van baten en lasten in de rekening 2016

Programma

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Verschil

Voordeel /
Nadeel

Lasten

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

4.154.857

6.109.919

3.811.419

2.900.556

910.863

Programma 2. Regionale economie

7.956.335

8.551.173

15.062.672

19.139.167

-4.076.495

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

92.755.311

89.462.673

93.715.406

88.538.174

5.177.232

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

6.790.668

2.820.968

3.968.027

3.771.636

196.391

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

7.366.814

8.437.077

14.130.710

12.551.991

1.578.719

Programma 6. Cultuur

18.719.057

19.002.502

18.893.452

19.523.444

-629.992

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

47.959.071

76.732.002

50.352.912

52.444.090

-2.091.178

Programma 8. Middelen

55.314.153

52.119.094

53.499.866

62.658.045

-9.158.179

Totaal Lasten

241.016.266

263.235.408

253.434.464

261.527.103

-8.092.639

Baten

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

-14.618

-19.640

-19.640

-22.768

3.128

Programma 2. Regionale economie

-165.834

-32.200

-3.405.349

-3.684.369

279.020

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

-42.398.643

-10.731.693

-19.817.706

-15.660.083

-4.157.623

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

-810.902

-710.000

-710.000

-809.278

99.278

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

-42.380

-301.345

-4.593.646

-4.818.650

225.004

Programma 6. Cultuur

-1.285.929

-1.308.872

-1.539.472

-1.643.074

103.602

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

-28.764.608

-8.917.933

-16.067.411

-19.354.136

3.286.725

Programma 8. Middelen

-162.868.748

-209.930.342

-215.959.680

-219.073.005

3.113.325

Totaal Baten

-236.351.661

-231.952.025

-262.112.904

-265.065.364

2.952.460

Programma

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Verschil

Voordeel /
Nadeel

Recapitulatie

Totaal Lasten

241.016.266

263.235.408

253.434.464

261.527.103

-8.092.639

Totaal Baten

-236.351.661

-231.952.025

-262.112.904

-265.065.364

2.952.460

Resultaat voor mutaties in reserves

4.664.605

31.283.383

-8.678.440

-3.538.261

-5.140.179

Programma

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Verschil

Voordeel/ Nadeel

Lasten

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

4.154.857

6.109.919

3.811.419

2.900.556

910.863

V

Programma 2. Regionale economie

7.956.335

8.551.173

15.062.672

19.139.167

-4.076.495

N

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

92.755.311

89.462.673

93.715.406

88.538.174

5.177.232

V

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

6.790.668

2.820.968

3.968.027

3.771.636

196.391

V

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

7.366.814

8.437.077

14.130.710

12.551.991

1.578.719

V

Programma 6. Cultuur

18.719.057

19.002.502

18.893.452

19.523.444

-629.992

N

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

47.959.071

76.732.002

50.352.912

52.444.090

-2.091.178

N

Programma 8. Middelen

55.314.153

52.119.094

53.499.866

62.658.045

-9.158.179

N

Totaal Lasten

241.016.266

263.235.408

253.434.464

261.527.103

-8.092.639

N

Baten

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

14.618

19.640

19.640

22.768

3.128

V

Programma 2. Regionale economie

165.834

32.200

3.405.349

3.684.369

279.020

V

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

42.398.643

10.731.693

19.817.706

15.660.084

-4.157.622

N

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

810.902

710.000

710.000

809.278

99.278

V

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

42.380

301.345

4.593.646

4.818.650

225.004

V

Programma 6. Cultuur

1.285.929

1.308.872

1.539.472

1.643.074

103.602

V

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

28.764.608

8.917.933

16.067.411

19.354.136

3.286.725

V

Programma 8. Middelen

162.868.748

209.930.342

215.959.680

219.073.005

3.113.325

V

Totaal Baten

236.351.662

231.952.025

262.112.904

265.065.364

2.952.460

V

Programma

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Verschil

Voordeel/ Nadeel

Recapitulatie

Totaal Lasten (1)

241.016.266

263.235.408

253.434.464

261.527.103

-8.092.639

N

Totaal Baten (2)

236.351.662

231.952.025

262.112.904

265.065.364

2.952.460

V

Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelastingheffing

0

0

0

0

0

Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) = Totaal saldo van baten en lasten

4.664.604

31.283.383

-8.678.440

-3.538.261

-5.140.179

N

Begrote stortingen in reserves (4)

39.989.199

50.210.753

165.380.828

165.380.828

0

Begrote onttrekkingen aan reserves (5)

70.302.765

81.494.136

156.702.388

156.702.388

0

Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot (6=4-5)

-30.313.566

-31.283.383

8.678.440

8.678.440

0

Resultaat na begrote mutaties bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6)

-25.648.962

0

0

5.140.179

-5.140.179

N

Stortingen in reserves niet begroot (8)

20.703.483

5.651.191

-5.651.191

N

Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9)

-1.415.215

10.660.752

-10.660.752

V

Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9)

22.118.698

0

0

-5.009.561

5.009.561

V

Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10)

-8.194.868

-31.283.383

8.678.440

3.668.879

5.009.561

N

Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11) = Gerealiseerd resultaat

-3.530.264

0

0

130.618

-130.618

N