Bestemming van het resultaat

Wij stellen voor een bedrag van min € 1.774.949,-- te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Het resultaat over 2016, bedraagt:                  - € 5.140.179,--
  • Wij onttrekken aan diverse reserves per saldo een bedrag van:      -  € 5.009.561,--
  • Dan komen we uit op een bedrag van:               -     € 130.618,--
  • Wij stellen overhevelingen van budgetten naar 2017 voor van in totaal:   - € 2.168.151,--
  • Wij corrigeren overschreden budgetten die eerder zijn overgeheveld met:    € 523.820,--

Totaal te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden:      - € 1.774.949,--

De hierboven genoemde bedragen worden hierna verder toegelicht.

Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen groter dan € 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2016 opgenomen. Conform Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013 volgt hieronder een overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vastgesteld op € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de afwijking van interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen worden bij de 3e Bestuursrapportage 2016). De toelichting is bij elk programma te vinden bij het onderdeel: Wat heeft het gekost?

Omschrijving

Saldo programma

Toelichting nodig?

Bedrag

Voordeel / nadeel

Resultaat behaald (ja/nee)

Oorzaak overwegend (intern/extern

Hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee)

Saldo na verrekening reserves

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

913.991

ja

267.109

Kwaliteit van dienstverlening

58.571

V

ja

intern

ja

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

98.538

V

ja

extern

nee

Cofinanciering Europa

646.882

V

nee

extern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

110.000

V

Programma 2. Regionale economie

-3.797.475

ja

-2.844.059

Voorziening leningen Incas3

-2.915.000

N

ja

extern

nee

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

-1.055.057

N

ja

intern

nee

Vrijval voorziening vordering Sensor Universe

243.098

V

ja

extern

nee

Afrekening project IAP

57.189

V

ja

extern

nee

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

-187.781

N

ja

intern

ja

Afwikkeling voorgaand jaar, Prikkels functioneren arbeidsmarkt

252.350

V

ja

intern

ja

uitvoeringsregeling subsidies 3D printers

113.270

V

nee

extern

nee

Breedband op het Drentse platteland

-227.995

N

ja

extern

nee

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

100.450

V

nee

intern

ja

Intensiveren marketing

-165.542

N

ja

extern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

-12.457

N

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

1.019.610

ja

406.246

Onderhoud en verbeteringswerken N34

265.889

V

nee

extern

nee

Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)

-547.244

N

ja

extern

nee

Fietsen

122.461

V

nee

extern

nee

Exploitatie openbaar vervoer

-57.916

N

ja

extern

nee

Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)

100.000

V

nee

extern

nee

Gebiedsontsluitingsweg projecten onderhoud

-351.474

N

ja

intern

ja

Fietspaden projecten onderhoud

737.872

V

nee

intern

ja

Afwikkeling voorgaand jaar, Gebiedsontsluitingsweg beheer

179.928

V

ja

intern

ja

Vaarweg Meppel de Punt onderhoud

180.612

V

ja

extern

nee

Zuid-Oost Drentse vaarwegen onderhoud

-104.772

N

ja

extern

nee

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel Groot onderhoud

110.304

V

nee

extern

nee

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

5.300.370

V

nee

intern

ja

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

-4.248.884

N

ja

extern

nee

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden spoorboog

-1.170.149

N

ja

intern

ja

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

233.180

V

ja

intern

ja

Ruimtelijk Economisch Programma

79.861

V

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

189.571

V

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

295.669

ja

295.669

Inzet op specifieke ontwikkelingen, Geopark

66.161

V

ja

extern

nee

Duurzame krimpregeling

124.709

V

nee

extern

ja

Diverse inkoopbudgetten o.a. Kosten onderzoeken

54.333

V

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

50.466

V

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

1.803.723

ja

1.803.723

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

435.461

V

ja

extern

ja

Projecten Milieu en Energie

1.030.630

V

nee

intern

ja

Actieplan Energieneutraal Wonen

104.121

V

nee

intern

ja

Windenergie

89.131

V

m

extern

nee

RUD projectkosten

82.051

V

nee

intern

nee

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma

-276.799

N

ja

extern

nee

Bijdragen in kosten bodemsaneringen

278.709

V

ja

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

60.418

V

Programma 6. Cultuur

-526.390

ja

-526.390

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

-295.825

N

ja

extern

nee

Overige musea van provinciaal belang

-99.363

N

ja

intern

ja

RTV Drenthe

-66.800

N

ja

intern

ja

Cultuurparticipatie/Talentontwikkeling

-106.984

N

ja

intern

ja

Festivals en bijzondere evenementen

-177.827

N

ja

extern

nee

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

114.000

V

ja

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

106.410

V

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

1.195.546

ja

217.533

Prikkels versterkte agrarische sector/R&T/Landbouw/SEV

-183.380

N

ja

extern

ja

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

-91.691

N

ja

intern

ja

Grondgebonden landbouw

215.348

V

ja

intern

ja

Baten grondgebonden landbouw

57.687

V

ja

extern

nee

Vitaal Platteland (Impuls sociaaleconomische vitaliteit (sev)

-89.392

N

ja

extern

nee

Uitvoeringskosten Programma Natuurlijk Platteland

-395.137

N

ja

extern

nee

Nationale Parken

-59.849

N

ja

extern

nee

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

-1.361.844

N

ja

extern

nee

Overige opbrengsten ontwikkelopgave

2.053.456

V

ja

extern

nee

GWO (Bij12)

111.105

V

ja

extern

ja

Afwikkeling voorgaand jaar GWO

101.322

V

ja

extern

nee

Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)

-1.396.202

N

ja

extern

nee

Aanpak stikstof(PAS) DU

-1.043.609

N

ja

extern

nee

Overige opbrengsten PAS

148.487

V

ja

extern

nee

Afwikkeling voorgaand jaar Beekherstel

271.859

V

ja

extern

nee

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur lasten

984.243

V

ja

extern

nee

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar Waterberging

166.955

V

ja

extern

nee

Overige opbrengsten ILG uitfinanciering

-931.578

N

ja

extern

nee

Afwikkeling voorgaand jaar Ruilverkaveling

-1.318.377

N

ja

extern

nee

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting, grondverwerving

1.737.414

V

ja

extern

nee

Opbrengst verkoop grond en gebouwen NNN

1.769.473

V

ja

extern

nee

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting Tijdelijke beheer grondbezit

88.868

V

ja

extern

nee

Tijdelijk beheer grondbezit opbrengsten

143.203

V

ja

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

217.185

V

Programma 8. Middelen

-6.044.854

ja

0

249.551

Overige opbrengsten RUD

-71.306

N

ja

extern

nee

Overige goederen en diensten fiscale deskundigheid

76.489

V

ja

intern

ja

Juridische kosten

-74.388

N

ja

extern

nee

Decentralisatie-uitkering Natuur

633.194

V

nee

extern

nee

DU Hydrologische maatregelen

2.410.240

V

nee

extern

nee

DU Vierkant voor Werk

510.000

V

nee

extern

nee

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

-309.375

N

ja

extern

nee

Incas3 leningen, treffen van voorziening en dekken door reserve

-1.495.000

N

ja

extern

nee

Administratieve aanpassing RSP reserve Mobiliteitsfonds

-8.185.937

N

ja

extern

nee

Bijdrage programma Energie verstrekken van lening

100.000

V

ja

extern

nee

Correcties btw-compensatiefonds baten

84.152

V

ja

extern

nee

Toegerekende apparaatskosten

-116.903

N

ja

intern

nee

Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten lange rente

-324.386

N

ja

extern

nee

Arbeidsvoorwaarden

197.621

V

ja

intern

ja

Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)

160.922

V

ja

extern

nee

Automatisering gegevensverwerking

53.543

V

ja

intern

ja

Provinciehuis Gas, water, elektra en afvalverwerking

56.919

V

ja

intern

ja

Onderhoud en servicekosten, Drents Museum, Depot en Tetrode

64.726

V

ja

intern

ja

Documentaire informatievoorziening

72.671

V

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

111.963

V

Totaal rekeningsaldo voor verrekeningen met reserves

-5.140.179

-130.618

Ten gunste van het resultaat stellen wij u voor aan de reserves een bedrag van per saldo € 5.009.561,-- te onttrekken.
Het betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere
kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaal
bedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecificeerd
(waarbij nadelen en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven):

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.450.000

-2.403.415

V

953.415

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

-32.196.375

-40.172.938

V

7.976.563

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-15.901.561

-15.410.085

N

-491.476

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.399.750

-2.489.142

V

89.392

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

-95.000

-1.590.000

V

1.495.000

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer

0

-637.858

V

637.858

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

1.310.465

1.600.346

N

-289.881

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

2.533.750

3.180.632

N

-646.882

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

4.042.100

4.385.198

N

-343.098

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

44.913.618

48.532.981

N

-3.619.363

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

355.919

841.997

N

-486.078

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

1.000.000

1.265.889

N

-265.889

2.113.166

-2.896.395

V

5.009.561

Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een nadeel van
€ 130.618,--. Op verschillende budgetten zijn onderschrijdingen gerealiseerd en om de lopende (concrete) uitvoeringsafspraken te kunnen nakomen stellen wij voor die ruimte die hiervoor was in 2017 te gebruiken door overheveling van budgetten. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 2.168.151,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2017.

Omschrijving

Economisch Programma Vierkant voor Werk

510.000

Uitvoeringsregeling 3D printers Primair Onderwijs Drenthe

113.270

De nieuwe wet geluidhinder (Swung)

100.000

Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk

122.461

IPO-jaarcongres

98.538

Energieagenda en het Actieplan energiezuinig wonen

1.134.751

Windenergie

89.131

2.168.151

Het komt voor dat budgetten die eerder zijn overgeheveld, nu aan het eind van het jaar toch aanzienlijk zijn overschreden. Door de eerdere overheveling niet te corrigeren komt er meer budget beschikbaar voor dat onderdeel dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was. Daarom wordt voorgesteld de overschrijding van die budgetten te verrekenen met eerder overgehevelde bedragen ten gunste van het te bestemmen rekeningresultaat.
Er zijn in 2016 twee budgetten overschreden waarvan wij voorstellen deze overschrijdingen te verrekenen met de beschikbare budgetten in 2017. Het betreft de hieronder genoemde zaken.

Omschrijving

Breedband

227.995

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

295.825

523.820

Het saldo van de Jaarrekening 2016, na verrekeningen met bestemmingsreserves, na de verrekeningen van de overhevelingen en de voorgestelde correcties op eerdere overhevelingen, bedraagt een negatief bedrag van € 1.774.949,--. Wij stellen voor dit bedrag te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden, omdat deze reserve bedoeld is om tekorten op te vangen en positieve saldo in principe aan de Financieringsreserve worden toegevoegd zolang deze nog niet de gewenste bodemstand heeft bereikt.

Resumerend stellen wij u voor:

  • een bedrag van € 5.009.561,-- per saldo te onttrekken aan diverse reserves;
  • een bedrag van in totaal € 2.168.151,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten naar 2017;
  • een bedrag van € 523.820,-- te korten op budgetten in 2017;
  • een bedrag van € 1.774.949,-- als rekeningsaldo te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden.