Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. In deze
paragraaf worden in hoofdlijnen de beleidslijnen met betrekking tot de beheersmatige aspecten, zoals
de uitvoering van het onderhoud, hiervan weergegeven. In de begroting 2016 zijn in de paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen de beleidslijnen breder beschreven. Onder kapitaalgoederen
verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde goederen met een meerjarig nut. Deze
kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd:
• Wegen;
• Vaarwegen;
• Gebouwen

Wegen

Wat hebben we bereikt in 2016?
De provincie Drenthe beschikt over:
• 135 km stroomweg (SW)
• 335 km gebiedsontsluitingsweg (GOB)
• 30 km erftoegangsweg (ETW)
• 268 km fietspad.
Dit alles is inclusief kruispunten/T-aansluitingen, rotondes, verkeersregelinstallaties, bruggen,
viaducten en overige weginrichtingen.

Het onderhoud van de wegen is conform het beleidsplan wegen uitgevoerd. het huidige
kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan. In 2016 is gestart met het vastleggen van al onze assets in het beheersysteem. Daarnaast zijn er op onderdelen conditiemetingen verricht en gestandaardiseerde inspecties uitgevoerd. Op deze wijze wordt het onderhoud steeds planmatiger en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
Het dagelijks onderhoud is in 2016 door de aannemers onder regie van onze medewerkers uitgevoerd, en heeft niet tot problemen geleid. De gladheidsbestrijding heeft ook in de extreme ijzel periode van januari 2016  goed gefunctioneerd.
Er zijn diverse projecten (groot) variabel onderhoud uitgevoerd, waaronder de overlaging van de N376 Schoonloo-De Kiel,  herinrichting N353  kom Wilheminaoord en vernieuwing markering N381. Daarnaast zijn alle provinciale fietspaden voorzien van een kant- of asmarkering.
We hebben voor onze technische ontwerpen de beschikking over een uitstekend 3d ontwerpprogramma. In bijeenkomsten met belanghebbenden worden animaties getoond. Onze ontwerpers nemen hier landelijk gezien een vooraanstaande rol in.

Vaarwegen

Wat hebben we bereikt in 2016?
De provincie beschikt over 176 km vaarwegen, te verdelen in 64 km Vaarweg Meppel de Punt en 112
km Zuid-Oost Drentse vaarwegen. Dit alles is inclusief bruggen, sluizen, gemalen, en overige
vaarweginrichting.
Het onderhoud van de vaarwegen is conform het beleidsplan vaarwegen uitgevoerd, het huidige
kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan.In 2016 is gestart met het vastleggen van al onze assets in het beheersysteem. Daarnaast zijn er op onderdelen conditiemetingen verricht en gestandaardiseerde inspecties uitgevoerd. Op deze wijze wordt het onderhoud steeds planmatiger en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
Het dagelijks onderhoud is in 2016 door de aannemers onder regie van onze medewerkers uitgevoerd, en heeft niet tot problemen geleid.
In 2016 hebben we verder de bediening op afstand op het Noord Willemskanaal bij de sluis Peelo afgerond. Ook is een deel van de oeverbeschoeiing van de Binnengracht en het  Stieltjeskanaal bij Coevorden vervangen. Daarnaast zijn de Oosterbroeksebrug, Driftbrug, Hesselerbrug en Brug Wapserveensche Aa vervangen.

Gebouwen

Wat hebben we bereikt in 2016?
De provincie Drenthe heeft de volgende gebouwen in beheer en onderhoud:
· Het provinciehuis;
· Het Drents Museum (inclusief Huize Tetrode);
· Het Depot Drents Museum;
· Drie actieve (vaar)wegen steunpunten;
· Zes voormalige brug- en sluiswoningen;
· Voormalige Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde (aangekocht in 2016).

Provinciehuis
De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die we in 2016 hebben gedaan zijn: de herinrichting van de parkeerplaats, de vernieuwing van de toegangspoortjes voor een betere beveiliging, het jaarlijkse schilderwerk, werkzaamheden bij het docucentrum, vervanging koffieautomaten en de vaatwasser spoelkeuken en het tuinonderhoud. In het meerjarenonderhoudsplan was uitgegaan van meer uitgaven. Daarnaast zijn een aantal zaken nog niet uitgevoerd. Het gaat hierbij om de vervanging zonwering. Het offerte traject is gaande en de werkzaamheden zullen in 2017 worden uitgevoerd. Het zal dan gaan om de toepassing van een ander systeem (screens in plaats van uitval zonwering). Verder is de valbeveiliging van de galerijen nog niet gedaan. De opdracht voor 3 trajecten is al wel gegeven. De andere 7 trajecten zijn voorlopig tot eind 2017 goedgekeurd. Wel moeten er ook nog valbeveiligingen op het dak geplaatst worden. Ook een deel van het schilderwerk kon niet allemaal meer in 2016 uitgevoerd worden. Tenslotte hebben we een start gemaakt met het onderhoud aan de goederenlift. Dit zal verder in 2017 nog afgerond moeten worden. De uitgestelde onderhouds-werkzaamheden blijven staan en worden nog uitgevoerd. De voorziening is op peil en er is geen achterstallig onderhoud. Het handvat voor de gebouwenbeheerders is de planning in het onderhoudsplan. Maar er worden jaarlijks wel prioriteiten gesteld en kritisch bekeken wat de staat van het onderhoud is van de aangegeven onderdelen. Als het onderhoud nog kan wachten, wordt het eerst doorgeschoven. Verder is het zo dat in het onderhoudsplan gemiddelde bedragen zijn genomen van de jaarlijkse kosten. Dat betekent dat het ene jaar de kosten hiervan hoger zullen zijn dan een ander jaar. Maar meerjarig gezien vereffent zich dat. Overigens staat in de begroting 2017 een herijking van de meerjaren onderhoudsplannen gepland, omdat dan 5 jaren van de plannen voorbij zijn. Op dat moment kunnen we ook goed beoordelen hoe het groot onderhoud zich verder ontwikkelt.

Drents Museum
De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die we in 2016 hebben gedaan zijn: de start van de renovatie van de daken van het Drents Museum. De afronding hiervan volgt in 2017. Daarnaast is er onderhoud gepleegd aan de buitendetectie en zijn sensoren vervangen. Ook is het tuinonderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden van de natuursteenbehandeling van de vloer zijn opnieuw doorgeschoven. Het is moeilijk een moment te vinden om die werkzaamheden uit te voeren, omdat het museum voortdurend tentoonstellingen heeft. Daarom is dit werk voorlopig uitgesteld. We zoeken in overleg met het museum hiervoor nog een oplossing. Voor het onderhoud Drents Museum geldt verder dezelfde beleidsmatige aanpak als hierboven is beschreven bij het onderhoud provinciehuis.

Depot Drents Museum
In 2016 zijn geen werken uitgevoerd voor het planmatig onderhoud. Het geplande onderhoud voor het Depot is de komende jaren nog gering. Pas vanaf 2020 is er een aantal jaren waarin we grotere onderhoudskosten verwachten. Voor het onderhoud Drents Museum geldt verder dezelfde beleidsmatige aanpak als hierboven is beschreven bij het onderhoud provinciehuis.

Voormalige Rijksluchtvaartschool
De provincie Drenthe is sinds 2016 eigenaar van de gebouwen waarin de voormalige
Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde was gevestigd. De Rijksluchtvaartschool is een
beschermd Provinciaal Monument. Behoud en herbestemming van dit monument creëert
werkgelegenheid en biedt kansen voor de ontwikkeling van het voorterrein van de luchthaven.
De restauratie en renovatie wordt mede uitgevoerd als praktijkopleidingsplaats voor vaklieden.
BOEI, ontwikkelmaatschappij in restauratie en herbestemming, voert in opdracht van de provincie de
herbestemmingsopgave in het licht van de gebiedsopgave Groningen Airport Eelde (GAE) uit. Ook
coördineren zij de verhuur, het beheer en het onderhoud. Het gebouw gaan we niet zelf planmatig onderhouden, omdat de bedoeling is dat over een aantal jaren het gebouw weer verkocht gaat worden.

Steunpunten (vaar)wegen en voormalige brug- en sluiswoningen
Bij Wegen en Vaarwegen zijn ook een paar panden van de provincie in beheer en onderhoud. Het
gaat om steunpunten en voormalige brug- en sluiswoningen. We zijn echter van plan om ook deze
panden in beheer en onderhoud bij het facilitaire team Bestuursservice en Gebouwen onder te
brengen, om de gebouwen centraal te beheren. Hierover zijn gesprekken gaande. In 2016 zijn de kosten echter nog opgenomen bij het totaal van onderhoud wegen en vaarwegen.

Samenvatting

Maak hier als samenvatting een financiële overzichtstabel aan.

Realisatie 2015

Primitieve begroting

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Verschil

WEGEN

Onderhoud wegen (incl. steunpunten)

Lasten

8.389.404

10.183.451

11.044.392

10.722.375

322.017

VAARWEGEN

Onderhoud vaarwegen (incl. steunpunten en woningen)

Lasten

6.486.348

4.324.300

4.534.084

4.264.947

269.137

GEBOUWEN

Onderhoud Provinciehuis

Lasten, storting in de voorziening

398.750

398.750

398.750

398.750

0

Lasten dagelijks onderhoud

188.410

192.395

192.395

201.329

-8.934

Onderhoud Drents Museum (incl. Huize Tetrode)

Lasten, storting in de vooziening

103.277

165.000

165.000

165.000

0

Lasten, dagelijks onderhoud

120.894

125.000

125.000

97.893

27.107

Onderhoud Depot Drents Museum

Lasten, storting in de voorziening

14.043

14.043

14.043

14.043

0

Lasten, dagelijks onderhoud

26.679

11.500

11.500

7.596

3.904

TOTAAL Lasten

15.727.805

15.414.439

16.485.164

15.871.933

613.231