Rapportage Single Information Single Audit (SISA)

In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het rijk aan dat van een aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het rijk gelden ontvangen, verantwoording moet worden afgelegd in de jaarstukken. Door de afname van het aantal specifieke uitkeringen vanuit het Rijk neem het aantal regelingen waarover verantwoording moet worden afgelegd navenant af. Over 2016 worden 2 regelingen verantwoord via deze rapportage.

Het opgenomen overzicht is het door het rijk voorgeschreven. De verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat cijfers aansluiten op de provinciale administratie, waardoor de administratieve lasten worden beperkt. In IPO-verband is afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over diverse regelingen, waarover de provincies weer naar het rijk moeten verantwoorden. Over 2016 dienen Drentse gemeenten zich aan de provincie voor 2 regelingen te verantwoorden te weten de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer en Regionale mobiliteitsfondsen (RSP).

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

I&M

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 01

Indicatornummer: E27 / 02

Indicatornummer: E27 / 03

Indicatornummer: E27 / 04

Indicatornummer: E27 / 05

€ 8.662.017

€ 0

€ 14.171.806

€ 0

€ 0

I&M

E28B

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden

Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuider

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Gerealiseerd Ja/Nee

Besteding (jaar T) ten laste van SNN

Overige bestedingen (jaar T)

Te verrekenen met SNN

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E28B / 01

Indicatornummer: E28B / 02

Indicatornummer: E28B / 03

Indicatornummer: E28B / 04

Indicatornummer: E28B / 05

1

UP-10-03055

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

2

UP-10-21307

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

3

UP-11-15071

Nee

€ 3.384.064

€ 0

€ 0

4

UP-12-06690

Nee

€ 6.211.276

€ 0

€ 0

5

UP-13-10546

Nee

€ 4.589.681

€ 0

€ 0

6

UP-16-25836

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E28B / 06

Indicatornummer: E28B / 07

Indicatornummer: E28B / 08

1

UP-10-03055

Geen bestedig in 2016

Nee

2

UP-10-21307

Geen bestedig in 2016

Nee

3

UP-11-15071

Coevorden stationomgeving, spoorbrug en spoorboog

Nee

4

UP-12-06690

Coevorden stationomgeving, spoorbrug en spoorboog

Nee

5

UP-13-10546

Coevorden stationomgeving, spoorbrug en spoorboog

Nee

6

UP-16-25836

Geen besteding in 2016

Nee