Afkortingenwijzer

AB algemeen bestuur
ASV Algemene subsidieverordening
AvA Algemene vergadering van aandeelhouders
Awb Algemene wet bestuursrecht
BBV Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten
BDU brede doeluitkering
BKV beeldende kunst en vormgeving
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOAG brede overleg- en adviesgroep
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van
CAB Change Advisory Board
CBM Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CHW cultuurhistorische waardenkaart
CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap
CoE Centre of Expertise
CROW
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
verkeerstechniek
CvdK Commissaris van de Koning
CBB collectief vraagafhankelijk vervoer
CPO collectief particulier opdrachtgeverschap
DB dagelijks bestuur
DBL Drentse Bedrijfslocaties, Stichting
DLG Dienst Landelijk Gebied
DU Decentralisatie Uitkering
DURP digitale uitwisseling ruimtelijke plannen
ECB Europese Centrale Bank
EGF European Globalisation Fund
EHK essentiële herkenbaarheidskenmerken
EHS ecologische hoofdstructuur
EL&I Economie, Landbouw en Innovatie, Ministerie van
FBE faunabeheereenheid
FFW Flora- en Faunawet
GAE Groningen Airport Eelde
GGOR gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem
GS Gedeputeerde Staten
HR human resource
HTSM High Tech Systemen en Materialen
IAD Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010
IBT Interbestuurlijk toezicht
IenM Infrastructuur en Milieu, ministerie van
IGGD Integraal groen gebiedsplan Drenthe
ILG Investeringsbudget landelijk gebied
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control
IPO Interprovinciaal Overleg
IPR InvesteringsPremieRegeling
ISP Integraal structuurplan
ISV Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
iWSR instrumentarium Watersysteemrapportage
IWV Interprovinciaal Werkgeversverband
IZR Interprovinciale ziektekostenregeling
KO Koninklijke onderscheidingen
KRW Kaderrichtlijn Water
LGR landelijk grondwaterregister
LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van
LZV Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie
MEP Meerjarenexploitatieprogramma
m.e.r. milieu-effectrapportage
MFD Milieufederatie Drenthe
MFD multifunctioneel dienstencentrum
MIT MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren
MIRT Meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport
MOP Meerjarenontwikkelingsprogramma
MOP meerjarenonderhoudsplan
MRB motorrijtuigenbelasting
MUP-VV Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
NaVoS nazorg voormalige stortplaatsen
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water
NBW Natuurbeschermingswet
NME natuur- en milieueducatie
NMP Nationaal Milieubeleidsplan
NNGB Nederlandse norm gezond bewegen
NOA Noordelijke ontwikkelingsas
NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
NRK Noordelijke Rekenkamer
NSW Natuurschoonwet
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma
NVD netwerk veilig Drenthe
NWW niet-werkende werkzoekenden
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van
OKI onderwijs en kennisinfrastructuur
OOV openbare orde en veiligheid
ov openbaar vervoer
PCC Provinciaal Coördinatiecentrum
pMJP provinciaal Meerjarenprogramma
POP Provinciaal omgevingsplan
POV Provinciale omgevingsverordening
PPM Programma- en Projectmanagement
PS Provinciale Staten
PUP Provinciaal uitvoeringsprogramma
PUVV Provinciaal uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer
PvA plan van aanpak
PvE programma van eisen
PVVP Provinciaal verkeers- en vervoersplan
RAO Regionaal ambtelijk overleg
RBO Regionaal bestuurlijk overleg
Regis Regionaal geohydrologisch informatiesysteem
ROT Regionaal Operationeel Team
RPC Rijksplanologische Commissie
RSP Regiospecifiek Pakket
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
Ruddo Regeling uitzettingen en deriviaten decentrale overheden
RvC Raad van Commissarissen
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVT Raad van Toezicht
SAN Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
SDE Stimulering-duurzame-energieproductie
SHN Samenwerking Handhaving Drenthe
SISA Sisa Single information single audit
SLB Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
smb strategische milieubeoordeling
SN Subsidieregeling natuurbeheer
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland
SOL Subsidieverordening onderhoud landschapselementen
SOM stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van
TJS Tienjarenscenario
UILN-N Uitvoeringsprogramma Innovatieve Landbouw Noord-Nederland
UvW Unie van Waterschappen
VDG Vereniging Drentse Gemeenten
VES versterking economische structuur
VHR Vogel- en Habitatrichtlijn
VIA Versneller Innovatieve Ambities
Vigep verbindingsoefening gemeenten en provincies
VINEX Vierde nota op de ruimtelijke ordening extra
VRD Veiligheidsregio Drenthe
VTB vliegende teambrigade
VVBD Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wav Wet ammoniak en veehouderij
WBB Wet bodembescherming
Wet fido Wet financiering decentrale overheden
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen
WiDD Welkom in Digitaal Drenthe
WILG Wet inrichting landelijk gebied
WKO warmte-/koudeopslag
Wm Wet milieubeheer
WMD Waterleidingmaatschappij Drenthe
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOK werk, onderwijs en kennisinfrastructuur
Wro Wet op de ruimtelijke ordening
WVO Wet verontreiniging oppervlaktewateren
WWI Wet werk en inkomen
WWZ wonen, welzijn en zorg
ZVW Ziekte Verzekering Wet