Samenwerkend Drenthe

Programma's

Omschrijving

In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt:

Participatie

In de netwerksamenleving verandert ook de rol van de overheid. Zo participeert de overheid naast inwoners in netwerken. Deze verandering is ook van invloed op het politiek primaat van uw staten en ons college, onze rolinvulling en de samenwerking met partners. We werken hierbij opgavegericht. Samenwerking in wisselende allianties en maatwerk zijn sleutelwoorden.

Participatieve en co-creatieve processen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar wat verstaan we nu precies onder dit soort processen? En wat betekent dit voor de rolinvulling van de provincie, zowel voor ons college als uw staten? Welke (werk)processen hanteren we hierbij?
We stellen voor om bijvoorbeeld in enkele interactieve bijeenkomsten gezamenlijk te verkennen wat dit voor ons samenspel betekent en hoe we dit vorm kunnen geven. Wat ons betreft doen we dit vooral werkende weg, aan de hand van een opiniërend debat en/of een inspirerende spreker. En aan de hand van concrete thema’s waarbij we hiermee gaan experimenteren. Op die manier gaan we er mee aan de slag en praten we er niet alleen over. Wij hebben gekeken naar opgaven en thema’s waarbij wij uw staten aan de voorkant (van processen en/of beleidsontwikkeling) kunnen betrekken. Daarbij denken wij (in ieder geval) aan:
•Nieuwe cultuuragenda met museumbeleid;
•Ontwikkelen Retailagenda;
•Herontwikkelfonds;
•Breedband;
•Kadernotitie / visievorming Energie, waaronder energieneutraal wonen.

Bovenstaande onderwerpen werken wij (vooral procesmatig) verder uit in de betreffende hoofdstukken van voorliggende begroting. Gaandeweg deze collegeperiode volgen er meer / andere onderwerpen.

Wisselende allianties
Wij beseffen dat in de netwerksamenleving bestaande samenwerkingsverbanden soms onder druk staan. Wie vertegenwoordigt wie in welk verband? Vanuit de Drentse samenleving ontstaan ook heel andere (tijdelijke) verbanden en allianties. Daar ligt voor ons een zoektocht om steeds te kijken naar de best passende samenwerkingsverbanden. Dit geldt zowel op lokaal, nationaal als Europees niveau. Wij sluiten aan bij die dynamiek en bieden maatwerk en ondersteuning aan onze (interregionale) stakeholders.

Aanpak externe betrekkingen
Externe betrekkingen omvat alle inspanningen (public affairs) gericht op zowel het Rijk (Den Haag), Europa (Brussel) en Europese regio’s (Duitsland in het bijzonder) om de Drentse doelen te realiseren.
Daarbij bieden we ook en vooral ondersteuning aan onze stakeholders. Wij willen als Drenthe veel zichtbaarder en succesvoller zijn. Succesvol in termen als participatie in netwerken, beleidsbeïnvloeding, maar ook in het benutten van middelen. De Strategische Agenda is leidend voor onze inzet op externe betrekkingen. Drenthe heeft een stevige ambitie op het terrein van Europa. Europese kansen willen we benutten om onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Om deze kansen te kunnen benutten wordt bij de meeste Europese projecten provinciale EU cofinanciering gevraagd. Door middel van een integrale afweging over de inzet van de provinciale middelen bij Europese projecten en programma's wordt getracht deze Drentse ambitie te bewerkstelligen. Daartoe is onlangs het spelregelkader aan provinciale staten voorgelegd. De uitwerking van de daarin opgenomen spelregels treft u aan in de Paragraaf 2.9 Europa.

Successen

In 2016 hebben diverse succesvolle bijeenkomsten plaatsgevonden met in totaal ruim 300 basis- en (V)MBO-leerlingen, die het Provinciespel hebben gespeeld met medewerking van ProDemos.

De provincie Drenthe heeft diverse evenementen georganiseerd waaronder de landelijke kabinettendag en het prinsjesdagontbijt.

Onze werkbezoeken aan gemeenten, provincies en waterschappen worden gewaardeerd door de betrokken besturen.

De wervingscampagne voor de Drenttalenten heeft een grote bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van Drenthe.

De profilering van de provincie Drenthe is op diverse beleidsterreinen succesvol geweest. Voorbeelden zijn UCI Bike Region Label het Bluesfestival en Vierkant voor Werk.

Knelpunten

Niet van toepassing