Voorwoord

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beschikbare Drentse middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan een ondernemende en dynamische Drentse samenleving waarin iedereen meetelt? Die vraag drijft ons steeds opnieuw. In 2015 zijn we voortvarend van start gegaan met de realisatie van onze ambities voor een economisch, bereikbaar, ruimtelijk, energiek en samenwerkend Drenthe. Het afgelopen jaar  hebben we ons hier samen met onze partners weer met mooi resultaat voor ingezet. In de jaarrekening zult u zien dat achter het overgrote deel van onze voornemens een groen vinkje staat.  Zonder compleet te willen zijn, lichten we er graag een aantal resultaten uit.

We hebben weer werk van werk gemaakt. We hebben de Investeringsagenda omgezet in concrete plannen. Hiermee investeren we tientallen miljoenen in projecten die bijdragen aan duurzame werkgelegenheid. We zijn gestart met het Europees Globaliseringsfonds (EGF) project gericht op het weer aan het werk helpen van 800 ontslagen werknemers uit de door de crisis getroffen retailsector. En lopen zorgstudenten stage in Duitsland via het project Sorgen Für Sorgen Dass. Ook de verkiezing van Groningen/Drenthe tot Europese voorbeeldregio Biobased Economy willen we hier niet onbenoemd laten. We hebben het afgelopen jaar samen met de Drentse gemeenten de Retailagenda 2016- 2019 gemaakt om winkelgebieden compacter en aantrekkelijker te maken. Met het Binnenstadsfonds geven we een impuls aan de uitvoering hiervan.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we ook mooie stappen gezet. Op 8 juni 2016 hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met de Energieagenda 2016-2020. Met de Expeditie Neutraal Wonen en het verstrekken van zonneleningen, hebben we weer een bijdrage geleverd aan een duurzamer Drenthe.
Wat waren we trots toen Drenthe als eerste fietsregio in de wereld het UCI Bike Region Label kreeg. Dat werd nog eens onderstreept toen Drenthe landelijk de hoogste waardering kreeg van de recreatieve fietser. We hebben bezoekers heel wat te bieden, blijkt ook uit het feit dat het Drents Museum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Gevangenismuseum, het Hunebedcentrum en Museum De Buitenplaats gezamenlijk circa 600.000 bezoekers trokken. Met de in 2016 geopende Wildlands Adventure Zoo en het ATLAS Theater in Emmen, heeft onze provincie er weer twee publiekstrekkers bij gekregen.

De visie op Krimp en Leefbaarheid is vastgesteld. Voor 100% van de gebieden waar nog geen breedband beschikbaar is, is een aanvraag voor subsidie vraagbundeling ingediend. De implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming is voltooid. Aan 34 jonge landbouwers zijn investeringssubsidies verstrekt vanuit POP3. Hiermee worden innovatieve en duurzame maatregelen op het boerenbedrijf uitgevoerd. In 2016 hebben we ook aan verkeersveiligheid gewerkt. Zo is er voor de N34 een voorlichtingscampagne gestart gericht op het tegengaan van afleiding en inhalen en doen in drie gemeenten in Drenthe alle scholen mee aan het meerjarige project Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL).

Al deze resultaten hadden we niet kunnen boeken zonder een goede samenwerking met gemeenten, bedrijven, instellingen en de inzet van onze eigen organisatie. De Drentse gemeenten zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Als college hebben we inmiddels alle gemeenten bezocht. Dat blijven we ook in de toekomst doen. Andere partners en ook PS hebben we actief betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid, bijvoorbeeld bij het opstellen van de nieuwe cultuurnota.

Er zijn ook dingen anders gelopen dan vooraf ingeschat. Zo is Incas3 in 2016 failliet gegaan. Dit betekent een afboeking van de door ons verstrekte lening.  Ook is de Stichting Sensor Universe in 2016 geliquideerd. De afwikkeling daarvan is verwerkt in deze jaarrekening. Wij vertrouwen erop dat wij u met de Jaarstukken 2016 op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten van onze inzet.

College van gedeputeerde staten van Drenthe