Rapportage Wet Dwangsom

Achtergrond
Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden en vervangt de provinciale Verordening dwangsom. De wijzigingen zijn onder andere:
-   uitbreiding van de gronden voor het opschorten van de beslistermijn
-   schriftelijke bevestiging aan de aanvrager in geval van beëindiging opschortingsperiode
-   de bedragen en looptijd zijn gewijzigd
-   de dwangsom mag niet verrekend worden met eventuele openstaande rekeningen van de aanvrager bij de provincie

Per 1 oktober 2016 is de wetgeving met betrekking tot de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) gewijzigd. Per deze datum treedt de wet tegen misbruik van de WOB in werking en kan er geen dwangsom meer worden opgelegd bij overschrijding van de termijnen.

Hier treft u de rapportage aan. De tabel geeft een overzicht over analoge en digitale brievenstroom van de provincie als totaal. Hieruit en uit een daartoe in de ambtelijke organisatie gemaakte analyse komt het volgende beeld naar voren:

Hoeveelheid geregistreerde ingekomen stukken met risico van dwangsom
Van de in de periode 1 januari tot en met 31 december 2016 totaal geregistreerde ingekomen stukken
(6.777 stuks) had 18,15% (1.230 stuks) het risico van dwangsom in zich. Bij stukken met risico van dwangsom valt bijvoorbeeld te denken aan een aanvraag voor een subsidie of vergunning, een gedoogbesluit, een verzoek tot handhaving of een bezwaarschrift. In 2016 is voor het eerst ook de digitale brievenstroom uitgesplitst. De verdeling van het aantal stukken met risico van dwangsom is als volgt: Beheer Wegen en Vaarwegen:  8,7%, Documenten: 2,8%, Vergunning, RUD Milieu: 3,8%, Toezicht en Handhaving (VTH): 1,2%,  Bestuur & Concernzaken: 1,81%.
Bij de digitale stukkenstroom is de verdeling van de stukken met risico van dwangsom als volgt: P-Dossier: 3,6%, Programmatische Aanpak stikstof(PAS): 9,9%, subsidieverlening: 63,2%, Vuurwerk: 1,2%, Wet Openbaarheid Bestuur: 2,3%. De rest % is verdeeld over de overige teams. Het proces subsidieverlening springt hier uit omdat het team subsidies & Inkoop inmiddels voor een groot aantal team de afhandeling van de subsidies verzorgt.

Afhandeling stukken met risico van dwangsom
In totaal is van de geregistreerde en afgedane ingekomen stukken met risico van dwangsom 64,4%
(in aantal 792) tijdig afgehandeld. 7,3% van de stukken ( in aantal 90) is te laat afgehandeld.
Voor de organisatie als totaal hadden van de te laat afgedane stukken 20 % (in aantal 18) een termijnoverschrijding van meer dan 8 weken.

Toelichting op termijnoverschrijdingen
De meeste termijnoverschrijdingen hebben plaatsgevonden bij de teams, Subsidies en Inkoop, Documenten, Bestuur en Concern zaken, Vergunning Toezicht en Handhaving, Natuurbeschermingswet en P-Dossiers. Op deze beleidsterreinen komen ook verreweg de meeste stukken met risico van dwangsom binnen. De termijnoverschrijdingen betreffen afwikkeling van ‘complexe zaken’ waarbij  vaak ‘veel overleg’ nodig is. Verreweg het grootste deel van de termijnoverschrijdingen zijn kleine overschrijdingen die vaak het gevolg zijn van ‘niet juiste prioritering’. De termijnoverschrijdingen bij ‘documenten’  zijn feitelijk geen overschrijdingen maar het betreft bezwaarschriften die na afhandeling op naam van team Documenten zijn gezet. Deze worden periodiek verzameld en later aangeleverd, en daarmee administratief niet tijdig verwerkt.

Ingebrekestellingen en dwangsommen
In 2016 zijn er 3 ingebrekestellingen ontvangen (in 2015 waren dat er 4). 2 dwangsommen aan 1 persoon voor stukken binnen het team Financiële Personele Organisatie, 1 dwangsom binnen het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en 1 t.g.v. een te laat afgehandelde WOB verzoek. Dat er dwangsommen bij P-Dossiers zijn betaald heeft als reden dat er naast de complexiteit van de casus, men er in geslaagd is om een voor beide partijen goede oplossing te vinden. Dit heeft extra tijd gevraagd. Bij het team VTH was er sprake van hoge werkdruk en andere prioritering.

Evaluatie
Gelet op de wijziging in de wetgeving zijn wij van plan de wijze van verantwoorden aan te passen.

Analoog aangeleverd Rapportage i.v.m. Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen door de provincie Drenthe over de periode 01/01/2016 t/m 31/12/2016

Team

Totaal aantal geregi-streerde inge-komen stukken (incl. stukken met risico van dwang-som)

Aantal ge-registreer-de in-gekomen stukken met risico van dwang-som

Aantal ge-registreer-de afgedane in-gekomen stukken met risico van dwang-som

Aantal ge-registreer-de nog open-staande in-gekomen stukken met risico van dwangsom

Aantal stukken met risico van dwang-som dat tijdig is afge-handeld

Aantal stukken met risico van dwang-som dat te laat is afge-handeld

% stukken met risico van dwang-som dat tijdig is afge-handeld (NOOT 2)

% stukken met risico van dwangsom dat te laat is afgehandeld (NOOT 2)

Overzicht lengte termijnoverschrijding afgedane stukken (in aantallen)

Overzicht redenen termijnoverschrijding afgedane stukken (in aantallen)

Aantal ingebreke-stellingen (NOOT 3)

Aantal betaalde dwang-sommen

Hoogte betaalde dwang-sommen in euro's

0 < 2 weken

2 < 4 weken

4 < 6 weken

6 < 8 weken

> 8 weken

Com-plexiteit van de aanvraag

In-schakeling externe advies-commissie/org

Piek-be-lasting

Priori-teit-stelling

Veel overleg nodig

Vrije toe-lichting

Geen reden op-gegeven

Assetmanagement Wegen en Vaarwegen

31

10

5

0

3

0

30

0

0

0

0

Beheer Wegen en Vaarwegen

229

125

91

8

86

5

69

4

4

1

4

1

0

Bestuur en Concernzaken

291

22

4

15

0

4

0

18

1

1

0

Bestuursservice en Gebouwen

27

0

Communicatie

5

0

Concern-managementteam

8

0

Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie

149

0

Documenten

60

34

27

7

13

13

38

38

3

2

1

1

6

13

0

Economie

86

0

Financieel en Personeel Beleid

55

0

Financiele en Personele Ondersteuning

29

0

1

Informatie & Automatisering

15

0

Milieu, Bodem en Energie

116

2

2

0

2

0

100

0

0

Natuur en Water

613

0

Plattelands-ontwikkeling

108

0

Programma Energie

1

0

0

0

0

0

0

Projecten Wegen en Vaarwegen

24

2

2

0

2

0

100

0

0

RUD Milieu

290

46

30

13

25

7

54

15

6

1

7

Ruimtelijke ontwikkeling

57

0

Subsidies en Inkoop

23

1

1

0

1

0

100

0

0

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

244

14

12

2

8

4

57

29

3

1

1

2

1

1

1260

Verkeer en Vervoer

104

1

0

1

0

0

0

0

0

3P team

17

0

0

0

0

0

0

Totaal

2582

257

174

46

140

33

16

3

1

2

8

1

0

0

0

0

0

9

1

1260

NOOT 1:
Voor de hele rapportage geldt: de getallen kunnen ook stukken betreffen die weliswaar in de
rapportageperiode zijn afgedaan of nog openstaan, maar die voorafgaand aan de rapportageperiode zijn ingekomen.
NOOT 2:
Het betreft hier het % stukken dat tijdig c.q. te laat na de in wet- of regelgeving gestelde termijn
is afgehandeld. Het % betreft het gedeelte van het aantal geregistreerde afgedane ingekomen stukken met risico van dwangsom (zie 4e kolom).
NOOT 3:
Een aanvrager van een beschikking kan binnen 6 weken nadat de termijn voor het geven van de
beschikking is verstreken en er geen beschikking is gegeven, een schriftelijke ingebrekestelling sturen. De provincie heeft dan nog 2 weken de tijd alsnog een beschikking te geven. Gebeurt dit niet, dan is dwangsom verschuldigd.

Digitaal aangeleverd Rapportage i.v.m. Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen door de provincie Drenthe over de periode 01/01/2016 t/m 31/12/2016

Team

Totaal aantal geregi-streerde inge-komen stukken (incl. stukken met risico van dwang-som)

Aantal ge-registreer-de in-gekomen stukken met risico van dwang-som

Aantal ge-registreer-de afgedane in-gekomen stukken met risico van dwang-som

Aantal ge-registreer-de nog open-staande in-gekomen stukken met risico van dwangsom

Aantal stukken met risico van dwang-som dat tijdig is afge-handeld

Aantal stukken met risico van dwang-som dat te laat is afge-handeld

% stukken met risico van dwang-som dat tijdig is afge-handeld (NOOT 2)

% stukken met risico van dwangsom dat te laat is afgehandeld (NOOT 2)

Overzicht lengte termijnoverschrijding afgedane stukken (in aantallen)

Overzicht redenen termijnoverschrijding afgedane stukken (in aantallen)

Aantal ingebreke-stellingen (NOOT 3)

Aantal betaalde dwang-sommen

Hoogte betaalde dwang-sommen in euro's

0 < 2 weken

2 < 4 weken

4 < 6 weken

6 < 8 weken

> 8 weken

Com-plexiteit van de aanvraag

In-schakeling externe advies-commissie/org

Piek-be-lasting

Priori-teit-stelling

Veel overleg nodig

Vrije toe-lichting

Geen reden op-gegeven

Adviseren Ruimtelijke Plannen

385

0

Bodemsanering

87

0

Inkoop

454

0

Kennis Intensieve Processen

98

0

Luchtvaart

13

4

0

0

Natuurbeschermingswet

83

1

0

1

1

0

100

1

Ontgrondingen

453

0

P-Dossiers inclusief Tijdelijk Personeel

311

44

2

22

15

2

34

5

1

1

2

2

2520

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

698

121

102

16

16

13

0

1

Subsidieverlening I & II

1170

769

326

668

601

49

78

6

35

4

6

2

8

6

35

6

8

Uitvoeren van Werken

186

0

Vuurwerk

22

14

1

1

1

7

0

Wabo

190

0

Wegwedstrijden

1

1

1

1

1

100

0

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

43

18

3

24

18

5

0

0

0

1

1

1

1260

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB Personeel)

1

1

1

0

Totaal

4195

973

436

733

652

57

36

4

6

2

10

6

0

35

6

10

0

0

2

3780

Totalen Digitaal en Analoog

6777

1230

610

779

792

90

0

0

52

7

7

4

18

7

0

35

6

10

0

9

3

0

5040