Energiek Drenthe

Programma's

Omschrijving

In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt:

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Meer culturele evenementen die tot extra beleving én bestedingen leiden, zetten Drenthe ook op de kaart. Wij willen ook onze parels meer op de kaart zetten, bijvoorbeeld via het traject om de Koloniën van Weldadigheid op de Unesco-lijst te krijgen. Samen met gemeenten en uitvoeringspartners versterken we de kwaliteit van ons erfgoed. Ook zorgen we dat Drenthe cultureel interessant is en doen we culturele investeringen die leiden tot meer kwaliteit. Met het beter 'vermarkten' van het 'Verhaal van Drenthe' gaan we door. Bij het thema cultuur & maatschappij gaan we voor een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst- en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen.

Landbouw is zowel ruimtelijk als economisch beeldbepalend voor Drenthe. De melkveehouderij vormt van oudsher een belangrijk onderdeel van de primaire sector in Drenthe. Wij dagen de sector uit het initiatief te nemen deze instrumenten ook daadwerkelijk te gebruiken. De primaire sector is ook de grondstoffenbasis voor de groene en biobased economie. De huidige economische ontwikkelingen in de Agribusiness liggen in Drenthe nog relatief dicht bij de primaire sector. Innovatie is het sleutelwoord. Hiervoor zetten wij ook in op nieuwe verbindingen, zogenaamde ‘crossovers’, van agrofood met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy en de productie van duurzame energie. Wij willen een gezamenlijke aanpak met stakeholders gericht op aandacht voor  mest en mineralen, beschikbaarheid water, bodemdaling, alsmede landbouw-innovatie en duurzaamheid.

Wij willen dynamiek op het platteland en onze steden. De grootste uitdaging voor een Dynamisch Drenthe ligt in Zuidoost Drenthe. We ontwikkelen een samenwerkingsagenda met gemeenten en inwoners. Deze agenda geeft richting aan de gezamenlijke inzet op alle sociaal-maatschappelijke opgaven in deze regio, zoals krimp, onderwijs-arbeidsmarkt, wonen en leefomgeving, recreatie-toerisme, sport en zorg. Dit vormt tegelijkertijd ook een basis voor de samenwerkingsagenda met het rijk.
We spelen in op bovenregionale sociaal maatschappelijke vraagstukken en nemen daarin ook het sociaal domein vraaggericht mee. In deze aanpak geven we  ruimte aan samenspel met de eerstverantwoordelijken – de gemeenten - en zoeken we de dialoog met de partners in het veld.
Binnen deze aanpak geven we ook met nadruk aandacht aan sport en bewegen als katalysator.  'Drenthe Beweegt' is hierin de uitvoeringspartner, met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van topsportevenementen, het beleven en benutten van de natuur en aangepast sporten.

Drenthe zet in op natuur die beleefbaar is voor mensen, bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Drenthe en tegen een stootje kan. Daarbij zijn beleven, benutten en beschermen de uitgangspunten. Economie en ecologie zijn in balans. Waar mogelijk en wenselijk verbinden wij natuur we aan maatschappelijke kansen.

Successen

Programma Natuurlijk Platteland is vastgesteld en de uitvoering is gestart met gebiedsprocessen in o.a. De Hunze, Oude Diep en Drentsche Aa. Daarnaast zijn diverse projecten concreet in uitvoering waaronder Bargerveen en de Reest en zijn er diverse landbouwstructuur projecten gerealiseerd.

Het Planbureau voor de leefomgeving heeft in de evaluatie Natuurpact aangegeven dat de provincie Drenthe de afspraken van het Natuurpact realiseert met de uitvoering van het programma Natuurlijk Platteland.

Met partners is een start gemaakt met het programma Toekomstgerichte Landbouw met de speerpunten melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw en agribusiness  en diverse inspirerende projecten ontwikkeld, zoals streekbrood Drentsche Aa en de broedplaats Veldleeuwerik.

De nieuwe Wet Natuurbescherming is geïmplementeerd.

Visie op Krimp en Leefbaarheid is vastgesteld.

Via Investeringsagenda-onderdeel Culturele Investeringen zijn kwaliteitsimpulsen in de Drentse Musea gestart.

Het dossier voor de UNESCO-nominatie voor de Koloniën van Weldadigheid is ingediend.

Het Drents Museum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Gevangenismuseum, het Hunebedcentrum en Museum De Buitenplaats trokken gezamenlijk circa 600.000 bezoekers.

Knelpunten

De uitvoering van POP3 heeft vertraging opgelopen vanwege problemen met de landelijke uitvoering.