Bereikbaar Drenthe

Programma's

Omschrijving

In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt:

Fysieke bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid en veilig deelnemen aan het verkeer raakt ons allemaal. We zijn daarin voorwaardenscheppend en gericht op het versterken van de Drentse concurrentiekracht. Dat doen we door te investeren in veilige wegen, een betrouwbaar openbaar vervoer, het stimuleren van het gebruik van de fiets en van veilig gedrag in het verkeer. We zijn voorwaardenscheppend en gericht op het versterken van de Drentse concurrentiekracht voor een goede bereikbaarheid van sterke steden en een dynamisch landelijk gebied. We doen dit samen en in co-creatie met onze partners.

Wij leggen accenten op de capaciteitsuitbreiding van de N34 in Zuidoost Drenthe  en de doorstroming op het knooppunt Gieten. Goede achterlandverbindingen naar Duitsland en Twente zijn van belang voor onze (grensoverschrijdende) bereikbaarheid en de ontwikkeling van logistiek en goederenvervoer. Hier nemen Emmen-Coevorden en Meppel een specifieke positie in. Voor met name Meppel is ook de bereikbaarheid over water van belang. En Drenthe-breed dragen goede vaarwegen bij aan de vaarrecreatie als onderdeel van een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Voor de nieuwe concessie van het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen stellen we een programma van eisen op. We willen daarbij experimenteren met nieuwe vormen en een integrale aanpak. Voor de bereikbaarheid van het landelijke gebied onderzoeken we het Publiek Vervoermodel Groningen-Drenthe. Door middel van pilots zoeken we naar combinaties van het reguliere openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer.
Op het gebied van spoor gaan we voor de doorontwikkeling van de Vechtdallijnen (Emmen-Zwolle), een snelle verbinding met de Randstad, goede knooppunten in Groningen en Zwolle en onderzoek naar de haalbaarheid van een treinverbinding Emmen-Stadskanaal. En we onderzoeken de mogelijkheid voor een gezamenlijke OV-trajectkaart voor Noord–Nederland.

Vanuit  onze ambitie fietsprovincie nummer 1 verbeteren en optimaliseren we de kwaliteit  van het Drentse fietsnetwerk. Met een Drenthe-brede inzet op mobiliteitsmanagement stimuleren we het fietsen naar werk en school. We leggen fietssnelwegen aan en zetten  in op innovaties en veiligheid. We versterken de combinatie  OV en fiets door het creëren van aanvullende fietsvoorzieningen.
Met een programmatische aanpak en in samenwerking met onze partners geven wij een stevige impuls aan onze ambitie fietsprovincie nr. 1 Hiervoor verwijzen wij ook naar speerpunt en programma 2, vrijetijdseconomie en fietsprovincie nr. 1.

Verkeersonveiligheid vraagt om blijvende brede aandacht. Zowel een veilige inrichting van weg en fietspad als gedragsbeïnvloeding vinden we van belang om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Met onze partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe hebben we hierover meerjarige afspraken in het Programma “Samen richting Nul!”
Verkeers- en mobiliteitsmanagement zijn belangrijke thema’s om mensen te bewegen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of de fiets, andere werktijden aan te houden of thuis te werken.

Met een nieuw Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer geven we een belangrijke impuls aan onze ambities.

Successen

De tracés voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen Holsloot zijn vastgesteld.

Er is voor de N34 en voorlichtingscampagne gestart gericht op terugdringen van afleiding en inhalen

De Begroting 2017 van het OV-Bureau en de Dienstregeling 2017 zijn vastgesteld.

Een pilot markering op fietspaden heeft geleid tot nieuwe markering op alle provinciale fietspaden.

In drie gemeenten in Drenthe doen nu alle scholen mee aan het meerjarige project Drents Verkeersveiligheidslabel DVL.

Opening van Wildlands Adventure Zoo en het ATLAS Theater in Emmen.

Knelpunten

De verkeersveiligheidscijfers laten voor zowel het dodelijke aantal slachtoffers als de ernstig verkeersgewonden een negatieve trend zien.