Incidentele lasten en baten

II.6 Incidentele lasten en baten

In de Meerjarenraming 2016-2019 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2016 te zien welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Hierbij is gekeken naar de in de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. In de Notitie incidentele en structurele baten en lasten heeft de Commissie BBV de volgende vier verduidelijkingen gegeven voor de begrippen incidenteel en structureel:

1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.

2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.

3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

De toezichthouder heeft in haar brief Financieel toezicht BZK vorm en bevindingen begroting provincie Drenthe van 15 december 2014 aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is het gedetailleerd overzicht tevens te voorzien van een gecomprimeerd overzicht, zodat de inzichtelijkheid op dit punt wordt vergroot. Dat is ook nu weer toegevoegd. Tevens zijn ook nu weer de decentralisatie-uitkeringen Natuur en Verkeer en Vervoer op verzoek van BZK als structureel aangemerkt.

Incidentele lasten

Programma omschrijving

Omschrijving post

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil begroting/ rekening

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Kosten Netwerken Europa

75.000

63.780

11.220

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

1.000.000

353.118

646.882

Totaal incidenteel

1.075.000

416.898

658.102

Totaal structureel

2.736.419

2.483.658

252.761

Totaal lasten programma

3.811.419

2.900.556

910.863

Programma 2. Regionale economie

Voorzien leningen Incas3

0

2.915.000

-2.915.000

Afwikkeling voorgaand jaar, programmabeheer

-163.744

-356.658

192.914

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

2.391.148

3.639.120

-1.247.972

Risicofinanciering MKB

4.000.000

4.000.000

0

Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête

32.200

28.194

4.006

Gebiedsontwikkeling (GAE)

120.000

116.214

3.786

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

500.000

687.781

-187.781

Afwikkeling voorgaand jaar, arbeidsmarkt

0

-365.620

365.620

Projectenbureau Drenthe

200.000

233.103

-33.103

Breedband

780.000

1.007.995

-227.995

Intensiveren marketing

250.000

415.542

-165.542

Afwikkeling voorgaand jaar, toeristisch aanbod

0

-40.393

40.393

Intensiveren marketing

250.000

415.542

-165.542

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

450.000

349.550

100.450

Totaal incidenteel

8.809.604

13.045.369

-4.235.765

Totaal structureel

6.253.068

6.093.798

159.270

Totaal lasten programma

15.062.672

19.139.167

-4.076.495

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Onderhoud en verbeteringswerken N34

1.565.894

1.300.005

265.889

Intensivering uitvoering fietsnota

500.000

336.539

163.461

Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)

100.000

0

100.000

Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten, OV (BDU)

0

637.858

-637.858

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

160.000

49.696

110.304

Onderhoud wegen en vaarwegen, aandeel reserve

250.000

250.000

0

Vaarweg Meppel de Punt, aandeel reserve

1.002.000

1.002.000

0

Afwikkeling voorgaand jaar, wegen en vaarwegen

-290.540

-503.285

212.745

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

5.500.000

116.250

5.383.750

Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (RSP verbreed)

10.571.440

10.571.440

0

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden

13.014.958

14.184.242

-1.169.284

Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds

2.548.754

2.618.004

-69.250

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

300.000

66.820

233.180

Ruimtelijk Economisch Programma

4.314.861

4.235.000

79.861

Totaal incidenteel

39.537.367

34.864.567

4.672.800

Totaal structureel

54.178.039

53.673.607

504.432

Totaal lasten programma

93.715.406

88.538.174

5.177.232

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, vestigingsklimaat

0

-89.322

89.322

Inzet op specifieke ontwikkelingen

400.000

333.839

66.161

Duurzame krimpregeling

500.000

415.291

84.709

Afwikkeling voorgaand jaar, Klimaatbestendig watersysteem

0

-9.862

9.862

Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan

372.480

372.240

240

Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing

700.000

786.267

-86.267

Kader Richtlijn Water

200.000

195.968

4.032

Totaal incidenteel

2.172.480

2.004.420

168.060

Totaal structureel

1.795.547

1.767.216

28.331

Totaal lasten programma

3.968.027

3.771.636

196.391

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Programma klimaat en energie

2.000.000

297.220

1.702.780

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-435.461

435.461

Subsidie inzake Green Deal

0

672.150

-672.150

Beleidsontwikkeling klimaat en energie

650.000

560.869

89.131

RUD projectkosten

382.215

300.164

82.051

Uitvoering reguliere milieu taken

100.000

94.489

5.511

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-15.358

15.358

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

149.400

107.815

41.585

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)

2.144.000

2.420.799

-276.799

Stichting Nazorg stortplaatsen

3.699.579

3.699.579

0

Totaal incidenteel

9.125.194

7.702.266

1.422.928

Totaal structureel

5.005.516

4.849.725

155.791

Totaal lasten programma

14.130.710

12.551.991

1.578.719

Programma 6. Cultuur

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

378.378

674.203

-295.825

UNESCO traject

112.500

112.777

-277

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-97.631

97.631

Restauratie Rijksmonumenten

666.685

662.500

4.185

RTV Drenthe

237.100

303.900

-66.800

Programma cultuureducatie met kwaliteit

325.000

325.013

-13

Talentontwikkeling

127.000

233.984

-106.984

Innovatie

190.000

192.296

-2.296

Kreatief met Krimp

100.000

102.427

-2.427

Totaal incidenteel

2.136.663

2.509.469

-372.806

Totaal structureel

16.756.789

17.013.975

-257.186

Totaal lasten programma

18.893.452

19.523.444

-629.992

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-158.309

158.309

Vitaal Platteland (Impuls sev)

1.571.000

1.660.392

-89.392

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-20.272

20.272

Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën

50.000

50.000

0

Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en Landbouw

250.000

249.660

340

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-20.048

20.048

Sport subsidies

145.000

145.000

0

Drenthe beweegt

200.000

199.000

1.000

Natuurbeleid

32.008.710

35.571.439

-3.562.729

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

3.700.000

2.276.944

1.423.056

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-86.356

86.356

Totaal incidenteel

37.924.710

39.867.450

-1.942.740

Totaal structureel

12.428.202

12.576.640

-148.438

Totaal lasten programma

50.352.912

52.444.090

-2.091.178

Programma 8. Middelen

Afwikkeling voorgaand jaar

-82.000

-143.472

61.472

Voorzien lening Incas3

0

1.495.000

-1.495.000

Administratieve aanpassing RSP reserve Mobiliteitsfonds

0

8.185.937

-8.185.937

Bijdrage aan voorziening Monitoring voormalige stortplaatsen

1.129.833

1.129.833

0

Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing

376.265

376.265

0

Totaal incidenteel

1.424.098

11.043.563

-9.619.465

Totaal structureel

52.075.768

51.614.483

461.285

Totaal lasten programma, zonder reserves

53.499.866

62.658.045

-9.158.179

Totaal lasten alle programma's zonder reserve mutaties

253.434.464

261.527.103

-8.092.639

Product 8.4 Reserve mutaties

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

1.310.465

1.600.346

-289.881

Bijdrage aan saldireserve

5.662.319

5.662.319

0

Bijdrage aan reserve versterking economische structuur

1.500.000

1.500.000

0

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

117.352

117.352

0

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

11.562.093

11.562.093

0

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

3.151.246

3.151.246

0

Bijdrage aan Financieringsreserve

7.161.466

7.161.466

0

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

330.000

330.000

0

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

2.533.750

3.180.632

-646.882

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

4.042.100

4.385.198

-343.098

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

44.913.618

48.532.981

-3.619.363

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

70.000.000

70.000.000

0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

355.919

841.997

-486.078

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

9.115.271

9.115.271

0

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

1.000.000

1.265.889

-265.889

Totaal incidenteel

162.755.599

168.406.790

-5.651.191

Reserve Investeringen verkeer en vervoer

2.625.229

2.625.229

0

Totaal structureel

2.625.229

2.625.229

0

Totaal toevoeging aan reserves

165.380.828

171.032.019

-5.651.191

Totaal generaal lasten inclusief reserve mutaties

418.815.292

432.559.122

-13.743.830

Incidentele baten

Programma omschrijving

Omschrijving post

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil begroting/ rekening

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Totaal incidenteel

0

0

0

Totaal structureel

-19.640

-22.768

3.128

Totaal baten programma

-19.640

-22.768

3.128

Programma 2. Regionale economie

Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête

-32.200

-28.194

-4.006

Afrekening treffen voorziening Sensor Univers

0

-243.098

243.098

Overige opbrengsten

-695.516

-695.516

0

Overige inkomensoverdrachten

-2.531.888

-2.589.077

57.189

Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

-145.745

-127.484

-18.261

Totaal incidenteel

-3.405.349

-3.683.369

278.020

Totaal structureel

0

-1.000

1.000

Totaal baten programma

-3.405.349

-3.684.369

279.020

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig

-9.687.860

-9.687.860

-0

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

-57.672

-56.672

-1.000

Verkoop van onroerende zaken

-23.170

-27.860

4.690

Vaarweg Meppel de Punt, aandeel reserve

-1.310.465

-1.600.346

289.881

Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds

-4.248.884

0

-4.248.884

Totaal incidenteel

-15.328.051

-11.372.738

-3.955.313

Totaal structureel

-4.489.655

-4.287.345

-202.310

Totaal baten programma

-19.817.706

-15.660.083

-4.157.623

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Opbrengst grondwaterheffing

-700.000

-786.267

86.267

Totaal incidenteel

-700.000

-786.267

86.267

Totaal structureel

-10.000

-23.011

13.011

Totaal baten programma

-710.000

-809.278

99.278

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Bijdrage project Leren voor Duurzaamheid

0

-24.000

24.000

Ontvangsten van derden ivm bodemsanering

-693.322

-972.031

278.709

Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen

-3.699.579

-3.699.579

0

Totaal incidenteel

-4.392.901

-4.695.610

302.709

Totaal structureel

-200.745

-123.040

-77.705

Totaal baten programma

-4.593.646

-4.818.650

225.004

Programma 6. Cultuur

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

-230.600

-344.600

114.000

Totaal incidenteel

-230.600

-344.600

114.000

Totaal structureel

-1.308.872

-1.298.474

-10.398

Totaal baten programma

-1.539.472

-1.643.074

103.602

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

Uitfinanciering Natuur-overig

-6.729.625

-5.798.045

-931.580

Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

-23.000

-14.963

-8.037

Natuurbeleid

-8.734.786

-12.873.445

4.138.659

Overige opbrengsten

-500.000

-582.265

82.265

Totaal incidenteel

-15.987.411

-19.268.718

3.281.307

Totaal structureel

-80.000

-85.418

5.418

Totaal baten programma

-16.067.411

-19.354.136

3.286.725

Programma 8. Middelen

Decentralisatie-uitkering bodemsanering

-2.144.561

-2.144.561

0

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

-494.185

-494.185

0

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

-2.706.000

-2.706.000

0

Luchthavens 2011-2014

-56.437

-56.437

0

Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer

-1.967.561

-1.967.561

0

Decentralisatie-uitkering BRZO

-343.493

-343.493

0

Decentralisatie-uitkering DuurzaamDoor

-100.000

-100.000

0

DU Hydrologische maatregelen

-941.500

-3.351.740

2.410.240

DU Zoetwatermaatregelen

-539.480

-539.480

0

DU Projectstimulering Interreg V

-47.500

-47.500

0

DU Erfgoed en ruimte

-222.500

-222.500

0

DU Vierkant voor Werk

0

-510.000

510.000

Totaal incidenteel

-9.563.217

-12.483.457

2.920.240

Totaal structureel

-206.396.463

-206.589.548

193.085

Totaal baten programma, zonder reserves

-215.959.680

-219.073.005

3.113.325

Totaal baten alle programma's zonder reserve mutaties

-262.112.904

-265.065.364

2.952.460

Product 8.4 Reserve mutaties

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden

-14.700.000

-14.700.000

0

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.450.000

-2.403.415

953.415

Bijdrage van de saldireserve

-4.786.908

-4.786.908

0

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

-32.196.375

-40.172.938

7.976.563

Bijdrage van reserve grondwaterheffing

-376.265

-376.265

0

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.002.000

-1.002.000

0

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-1.129.833

-1.129.833

0

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

-2.565.894

-2.565.894

0

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

-160.000

-160.000

0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-15.901.561

-15.410.085

-491.476

Bijdrage van Financieringsreserve

-55.500.000

-55.500.000

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.399.750

-2.489.142

89.392

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

-2.321.196

-2.321.196

0

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling

-239.195

-239.195

0

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

-95.000

-1.590.000

1.495.000

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe

-4.000.000

-4.000.000

0

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-11.528.411

-11.528.411

0

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

-6.100.000

-6.100.000

0

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

0

-637.858

637.858

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

-250.000

-250.000

0

Totaal incidenteel

-156.702.388

-167.363.140

10.660.752

Totaal structureel

0

0

0

Totaal onttrekking aan reserves

-156.702.388

-167.363.140

10.660.752

Totaal generaal baten inclusief reserve mutaties

-418.815.292

-432.428.503

13.613.211

Totaal generaal lasten en baten

0

130.618

-130.618

Samenvattend

Totaal incidentele lasten alle programma's

264.960.715

279.860.792

-14.900.077

Totaal incidentele baten alle programma's

-206.309.917

-219.997.899

13.687.982

Verschil

58.650.798

59.862.894

-1.212.096

Totaal structurele lasten alle programma's

153.854.577

152.698.330

1.156.247

Totaal structurele baten alle programma's

-212.505.375

-212.430.605

-74.770

Verschil

-58.650.798

-59.732.275

1.081.477

Saldo van incidentele en structurele baten en lasten

0

130.619

-130.619

De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten, dat is een gezonde financiële positie.
Structurele toevoegingen aan reserves zijn er alleen binnen de Reserve investeringen verkeer en vervoer. Voor 2016 was het begrote grote bedrag € 2.625.229,-- dit bedrag is ook gerealiseerd. Het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen aan het eind van het overzicht incidentele lasten.