Europa

Inleiding

Drenthe heeft een stevige ambitie op het terrein van Europa. Europese kansen willen we benutten om onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Om deze kansen te kunnen benutten wordt bij de meeste Europese projecten provinciale EU cofinanciering gevraagd. Door middel van een integrale afweging over de inzet van de provinciale middelen bij Europese projecten en programma's wordt getracht deze Drentse ambitie te bewerkstelligen.
Verder zetten we op allerlei manieren in op het in de Europese context bijdragen aan de zichtbaarheid en resultaten en doelen van Drenthe en vice versa. Dat doen we niet alleen op het terrein van Europa, maar ook op de andere facetten van onze aanpak Public Affairs. Aansluiting vinden bij het beleid, de netwerken en de mogelijkheden van Europa is geen doel op zichzelf. Het is een middel om onze eigen Drentse ambities te verwezenlijken en met onze doelen tegelijkertijd bij te dragen aan die van Europa

Wat hebben we gedaan?

De Europese regioprogramma’s OP EFRO, Interreg A (Nederland-Duitsland) en B (Noordzee), Interreg Europe en het POP zijn in uitvoering met voorzichtige bestedingen.Het POP is in 2016 daadwerkelijk van start gegaan, maar dat heeft nog niet tot bestedingen geleid. De regioprogramma’s onderscheiden zich van andere Europese instrumenten, omdat Drenthe mede indiener van die programma’s is, Drenthe in het werkingsgebied van die programma’s ligt en wij mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en cofinanciering ervan. Alle overige instrumenten worden door de Europese Commissie zelf uitgevoerd.
Onze verantwoordelijkheid  om mede bij te dragen aan de regionale cofinanciering van die programma’s hebben we financieel geregeld door naast de beleidsbudgetten een reserve EU cofinanciering te creëren en te vullen. Daarmee hebben we de meerjarige financiële verplichting, die samenhangt met de uitvoering van Europese programma’s geregeld. Met het in september 2015 door PS vastgestelde spelregelkader zijn de spelregels en afspraken over de verantwoording van die reserve geregeld.
Door de vertragingen in de start van de regioprogramma's zijn de bestedingen van de reserve in 2016 ook nog niet op stoom.  Wij verwachten dat de uitvoering van die programma’s in 2017 ( met name POP) goed op stoom komen. Naast het gegeven dat de programma’s vertraagd van start zijn gegaan geldt voor al die programma’s dat de daadwerkelijke besteding van de provinciale middelen sterk afhankelijk is van de mate waarin de Drentse stakeholders in staat zijn goede plannen (mede) te ontwikkelen voor die programma’s.