Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf wordt verantwoord over de verbonden partijen van de provincie Drenthe. Verbonden
partijen voeren beleid uit voor de provincie Drenthe. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder een verbonden partij wordt verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit het door ons ter beschikking gestelde bedrag dat we niet kunnen verhalen indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht.

Het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Verbonden Partijen. Het PS Protocol Verbonden Partijen geldt als nadere invulling op de wijze hoe GS PS informeert over de verbonden partijen. De informatie die bij verbonden partijen opgenomen is over de financiële situatie van een verbonden partij (eigen en vreemd vermogen, jaarresultaat) baseren wij op de laatste vastgestelde stukken waarin deze informatie staat. Wij nemen in de provinciale jaarstukken en de begroting geen cijfers op, op basis van voorlopige opgaven. Dit kan betekenen dat bij bepaalde verbonden partijen recente informatie nog niet beschikbaar of definitief is en er dus nog niets is opgenomen. Wij zetten erop in, op basis van een strakke(re) regie zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van actuele en vastgestelde informatie.

Interne ontwikkeling
In 2016 is onder de vlag van het project 'Doorontwikkeling P&C', naast de implementatie van het beheersproces van verbonden partijen, dit proces ook gedigitaliseerd. Hiermee is een grote stap gezet in het standaardiseren van sturings- en verantwoordingsinformatie over de verbonden partijen.

Belangrijke beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
In de aandeelhoudersvergadering NV NOM van 30 juni 2016 hebben aandeelhouders besluiten genomen over de herschikking van aandelen NOM tussen het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Dit is gebeurd in lijn met het Bestuurlijk akkoord tussen aandeelhouders d.d. 19 april 2016 zoals dat in juni 2016 in Provinciale Staten van de drie noordelijke provincies in behandeling is geweest. In het najaar van 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de juridische en financiële afwikkeling van de aandelentransactie, die er toe heeft geleid dat het ministerie 50% aandeelhouder van de NOM is geworden en dat de provincies samen eveneens 50% aandeelhouder (iedere provincie 16,67%) zijn.

Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD)
Bij de afronding van de jaarstukken 2014 van de WMD bleek  uiteindelijk dat met name de problemen bij de Indonesische activiteiten van een veel grotere omvang waren dan tot dan toe bekend. Dit heeft geleid tot fouten in de jaarrekening 2013, met betrekking tot de waardering van met name de Indonesische activiteiten van de WMD. Daarop is besloten tot correctie van het jaarverslag 2013 over te gaan, door foutenherstel in de jaarrekening 2014. De jaarrekening 2014 is opgemaakt en zal medio februari voor liggen bij de Algemene leden Vergadering en vervolgens naar PS worden gestuurd.

Groningen Airport Eelde (GAE)
Op 14 december j.l hebben de provinciale staten zich uitgesproken voor het beleidsalternatief ‘Investeren- Internationale Toegangspoort van het Noorden’ als resultaat van de toekomstverkenning Groningen Airport Eelde. Ook bij de andere aandeelhouders is voor dit alternatief gekozen. Uitzondering vormt Tynaarlo, waar de raad geen voorkeur heeft aangewezen. Als aandeelhouders zijn wij gezamenlijk bezig met de volgende stap: het voorbereiden van het investeringsvoorstel wat zal landen in de verschillende Voorjaarsnota’s.  Onderdeel van de toekomstverkenning was het in beeld brengen van de benodigde financiering.  Deze bijdrage moet worden vertaald in een investeringsvoorstel waarbij duidelijk moet zijn ‘wie wat wanneer’ bij zal dragen.

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
Met ingang van 1 januari 2017 is het beheer over de stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen over gegaan naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De stichting valt hierdoor niet meer onder de verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe en is derhalve geen verbonden partij meer van de provincie Drenthe.

Verbonden partij

Rechtsvorm

Eigenaars-/ deelnemers belang

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Besloten Vennootschap

2,28%

Verkoop Vennootschap B.V.

Besloten Vennootschap

2,28%

Cross Border Leases Vennootschap B.V.

Besloten Vennootschap

2,28%

Vordering op Enexis BV

Besloten Vennootschap

2,28%

CSV Amsterdam BV

Besloten Vennootschap

2,28%

MKB Fonds Drenthe

Besloten Vennootschap

100,00%

Gemeenschappelijke regeling Prolander

Gemeenschappelijke regeling

50,00%

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke regeling

33,33%

Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

35,00%

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

22,80%

De Noordelijke rekenkamer

Gemeenschappelijke regeling

33,33%

Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel)

Gemeenschappelijke regeling zonder meer

36,00%

Regiovisie Groningen-Assen

Gemeenschappelijke regeling zonder meer

12,50%

Bank Nederlandse Gemeenten

Naamloze Vennootschap

0,16%

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Naamloze Vennootschap

16,67%

Groningen Airport Eelde

Naamloze Vennootschap

30,00%

Enexis Holding NV

Naamloze Vennootschap

2,28%

Waterleidingmaatschappij Drenthe

Naamloze Vennootschap

50,00%

Nederlandse Waterschapsbank

Naamloze Vennootschap

0,07%

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Reglement

100,00%

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

Stichting

8,50%

Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Stichting

6,00%

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Stichting

8,33%

Stichting Drentse Energie Organisatie

Stichting

100,00%

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Vereniging

8,33%