Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2016

Programma

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Verschil

Voordeel /
Nadeel

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

4.140.239

6.090.279

3.791.779

2.877.788

913.991

Programma 2. Regionale economie

7.790.502

8.518.973

11.657.323

15.454.798

-3.797.475

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

50.356.668

78.730.980

73.897.700

72.878.090

1.019.610

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

5.979.766

2.110.968

3.258.027

2.962.358

295.669

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

7.324.435

8.135.732

9.537.064

7.733.341

1.803.723

Programma 6. Cultuur

17.433.128

17.693.630

17.353.980

17.880.370

-526.390

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

19.194.463

67.814.069

34.285.501

33.089.955

1.195.546

Programma 8. Middelen

-107.554.595

-157.811.248

-162.459.814

-156.414.960

-6.044.854

Totaal

4.664.605

31.283.383

-8.678.440

-3.538.261

-5.140.179

Programma Saldi (* 1.000,--)

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Verschil

Voordeel/ Nadeel

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

4.140.239

6.090.279

3.791.779

2.877.788

913.991

V

Programma 2. Regionale economie

7.790.502

8.518.973

11.657.323

15.454.798

-3.797.475

N

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

50.356.668

78.730.980

73.897.700

72.878.090

1.019.610

V

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

5.979.766

2.110.968

3.258.027

2.962.358

295.669

V

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

7.324.435

8.135.732

9.537.064

7.733.341

1.803.723

V

Programma 6. Cultuur

17.433.128

17.693.630

17.353.980

17.880.370

-526.390

N

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

19.194.463

67.814.069

34.285.501

33.089.955

1.195.546

V

Programma 8. Middelen

-107.554.595

-157.811.248

-162.459.814

-156.414.961

-6.044.853

N

Totaal saldi

4.664.606

31.283.383

-8.678.440

-3.538.261

-5.140.179

Het nadelig rekeningsaldo over het boekjaar 2016 bedraagt € 5.140.000,--. Dit rekeningsaldo is samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is bepaald dat het saldo van baten en lasten, ten opzichte van de begroting, na verrekening met begrote mutaties met bestemmingsreserves gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin de begroting inclusief begrotingswijzigingen heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op zelfde wijze berekend € 25.649.000,-- positief.
Het saldo van verrekeningen van budgetten die relaties hebben met bestemmingsreserves bedraagt vanuit 2016 € 5.010.000,-- negatief. In de afgelopen jaren werd per saldo toegevoegd (in 2015 was dit € 22.119.000,-- en in 2014 was dit een bedrag van € 3.174.000,--).

Het rekeningsaldo wordt na de verrekening met bestemmingsreserves per saldo negatief € 131.000,-- tegen een voordelig bedrag van € 3.530.000,-- in 2015. De afgelopen jaren waren deze saldi altijd voordelig. Het saldo in 2014 was € 4.762.000,--, € 4.762.000,-- in 2013, € 8.684.000,-- in 2012, € 7.825.000,-- in 2011, € 3.356.000,--.
De totale lasten waren € 8.093.000,-- hoger dan begroot en de baten waren € 2.953.000,-- hoger dan begroot. Het resultaat voor verrekening met reserves bedroeg daardoor, zoals eerder aangegeven, per saldo € 5.140.000,-- negatief.

De begrote stortingen in reserves bedragen € 165.381.000,-- en de begrote onttrekkingen zijn € 156.702.000,--. De beoogde stortingen zijn € 5.651.000,-- hoger dan begroot en de onttrekkingen zijn € 10.661.000,-- hoger dan begroot. Samen een bedrag van € 5.010.000,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven, een extra storting in een reserve wordt hier dan ook als nadeel gezien):

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.450.000

-2.403.415

V

953.415

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

-32.196.375

-40.172.938

V

7.976.563

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-15.901.561

-15.410.085

N

-491.476

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.399.750

-2.489.142

V

89.392

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

-95.000

-1.590.000

V

1.495.000

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer

0

-637.858

V

637.858

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

1.310.465

1.600.346

N

-289.881

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

2.533.750

3.180.632

N

-646.882

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

4.042.100

4.385.198

N

-343.098

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

44.913.618

48.532.981

N

-3.619.363

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

355.919

841.997

N

-486.078

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

1.000.000

1.265.889

N

-265.889

2.113.166

-2.896.395

V

5.009.561

Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt € 131.000,-- negatief. Wij willen echter ook een aantal budgetten die in 2016 niet zijn gebruikt overhevelen naar 2017. Dat bedrag is € 2.168.000,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

Economisch Programma Vierkant voor Werk

510.000

Uitvoeringsregeling 3D printers Primair Onderwijs Drenthe

113.270

De nieuwe wet geluidhinder (Swung)

100.000

Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk

122.461

IPO-jaarcongres

98.538

Energieagenda en het Actieplan energiezuinig wonen

1.134.751

Windenergie

89.131

2.168.151

Naast overhevelingen van niet bestede budgetten die volgend jaar nodig zijn om beleidsdoelen te realiseren, zijn er in 2016 twee budgetten overschreden waarvan wij voorstellen deze overschrijdingen te verrekenen met de beschikbare budgetten in 2017. Het betreft de overschrijding van het Programma Breedband en het budget van Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid. Wanneer deze overschrijdingen er niet waren geweest, dan was het rekeningresultaat minder negatief geweest. Wij stellen dan ook voor om de beide budgetten in 2017 te verlagen en het saldo daarvan mee te nemen in het te verrekenen Jaarrekeningresultaat. Met deze verrekening wordt dan voorkomen dat er naast de verschuiving over de verantwoordingsperiode, door de overheveling er ook extra middelen beschikbaar komen dan bij de initiële besluitvorming is toegekend.

Omschrijving

Breedband

227.995

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

295.825

523.820

Van het negatieve resultaat ad € 1.775.000,-- dat dan ontstaat, stellen wij voor dit te onttrekken aan de Reserve voor algemene doeleinden.

In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) versus de gerealiseerde saldi van diverse kostensoort binnen de programma’s en producten. Verschillende saldi worden verrekend met reserves. In de meest rechtse kolom treft u de saldi aan per programma na de voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden afwijkingen ten opzichte van de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording per programma.

Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde saldi per programma en product.

V/N

Saldi programma's

Verrekening specifieke reserves

Saldi programma's na verrekening

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

Overige

V

101.205

Totaal Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

V

101.205

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

Kwaliteit van dienstverlening

V

58.571

Overige

N

-21.383

Totaal Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

V

37.188

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

V

98.538

Cofinanciering Europa

V

646.882

Overige

V

30.178

Totaal Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

V

775.598

Totaal Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

V

913.991

Verrekening reserves

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

-646.882

Totaal verrekening met reserves

-646.882

Saldo programma na verrekening met reserves

V

267.109

Programma 2. Regionale economie

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht

Voorziening leningen INCAS3

N

-2.915.000

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

N

-1.055.057

Vrijval voorziening vordering Sensor Univers

V

243.098

Afrekening project IAP

V

57.189

Overige

N

-6.774

Totaal Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht

N

-3.676.544

Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

N

-187.781

Afwikkeling voorgaand jaar, Prikkels functioneren arbeidsmarkt

V

252.350

uitvoeringsregeling subsidies 3D printers

V

113.270

Overige

N

-43.285

Totaal Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

V

134.554

Product 2.4 Breedband

Breedband op het Drentse platteland

N

-227.995

Overige

0

Totaal Product 2.4 Breedband

N

-227.995

Product 2.5 Vrijetijdseconomie

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

V

100.450

Intensiveren marketing

N

-165.542

Overige

V

37.602

Totaal Product 2.5 Vrijetijdseconomie

N

-27.491

Totaal Programma 2. Regionale economie

N

-3.797.475

Verrekening reserves

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

953.415

Totaal verrekening met reserves

953.415

Saldo programma na verrekening met reserves

N

-2.844.059

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)

N

-547.244

Onderhoud en verbeteringswerken N34

V

265.889

Fietsen

V

122.461

Exploitatie openbaar vervoer

N

-57.916

Overige

V

42.905

Totaal Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

N

-173.904

Product 3.2 Verkeersveiligheid

Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)

V

100.000

Overige

N

-27.995

Totaal Product 3.2 Verkeersveiligheid

V

72.005

Product 3.3 Wegen

Gebiedsontsluitingsweg projecten onderhoud

N

-351.474

Fietspaden projecten onderhoud

V

737.872

Afwikkeling voorgaand jaar, Gebiedsontsluitingsweg beheer

V

179.928

Overige

N

-24.135

Totaal Product 3.3 Wegen

V

542.190

Product 3.4 Vaarwegen

Vaarweg Meppel de Punt onderhoud

V

180.612

Zuid-Oost Drentse vaarwegen onderhoud

N

-104.772

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel Groot onderhoud

V

110.304

Overige

V

183.801

Totaal Product 3.4 Vaarwegen

V

369.945

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

V

5.300.370

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

N

-4.248.884

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden spoorboog

N

-1.170.149

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

V

233.180

Ruimtelijk Economisch Programma

V

79.861

Overige

V

5.413.867

Totaal Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

V

5.608.246

Totaal Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

V

1.019.609

Verrekening reserves

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

637.858

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

-265.889

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

-486.078

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

-289.881

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

-209.374

Totaal verrekening met reserves

-613.364

Saldo programma na verrekening met reserves

V

406.246

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Inzet op specifieke ontwikkelingen, Geopark

V

66.161

Duurzame krimpregeling

V

124.709

Overige

V

31.481

Totaal Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

V

222.351

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Diverse inkoopbudgetten o.a. Kosten onderzoeken

V

54.333

Overige

V

18.985

Totaal Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

V

73.318

Totaal Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

V

295.669

Verrekening reserves

0

Totaal verrekening met reserves

V

295.669

Saldo programma na verrekening met reserves

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Product 5.1 Energie

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

V

435.461

Projecten Milieu en Energie

V

1.030.630

Actieplan Energieneutraal Wonen

V

104.121

Windenergie

V

89.131

Overige

V

6.000

Totaal Product 5.1 Energie

V

1.665.343

Product 5.2 Milieu

RUD projectkosten

V

82.051

Overige

V

44.466

Totaal Product 5.2 Milieu

V

126.517

Product 5.3 Bodemontwikkeling

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma

N

-276.799

Bijdragen in kosten bodemsaneringen

V

278.709

Overige

V

9.952

Totaal Product 5.3 Bodemontwikkeling

V

11.863

Totaal Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

V

1.803.723

Verrekening reserves

0

Totaal verrekening met reserves

V

1.803.723

Saldo programma na verrekening met reserves

Programma 6. Cultuur

Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

N

-295.825

Overige musea van provinciaal belang

N

-99.363

Overige

V

24.666

Totaal Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen

N

-370.523

Product 6.2 Erfgoed

Overige

V

7.462

Totaal Product 6.2 Erfgoed

V

7.462

Product 6.3 Cultuur en maatschappij

RTV Drenthe

N

-66.800

Cultuurparticipatie/Talentontwikkeling

N

-106.984

Festivals en bijzondere evenementen

N

-177.827

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

V

114.000

Overige

V

74.282

Totaal Product 6.3 Cultuur en maatschappij

N

-163.329

Totaal Programma 6. Cultuur

N

-526.390

Verrekening reserves

0

Totaal verrekening met reserves

N

-526.390

Saldo programma na verrekening met reserves

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

Product 7.1 Agribusiness

Prikkels versterkte agrarische sector/R&T/Landbouw/SEV

N

-183.380

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

N

-91.691

Grondgebonden landbouw

V

215.348

Baten grondgebonden landbouw

V

57.687

Overige

V

0

Totaal Product 7.1 Agribusiness

N

-2.037

Product 7.2 Plattelandsontwikkeling

Vitaal Platteland (Impuls sev)

N

-89.392

Overige

V

20.612

Totaal Product 7.2 Plattelandsontwikkeling

N

-68.779

Product 7.3 Dynamisch Drenthe

Overige

V

35.944

Totaal Product 7.3 Dynamisch Drenthe

V

35.944

Product 7.4 Natuur en landschap

Uitvoeringskosten Programma Natuurlijk Platteland

N

-395.137

Nationale Parken

N

-59.849

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

N

-1.361.844

Overige opbrengsten ontwikkelopgave

V

2.053.456

GWO (Bij12)

V

111.105

Afwikkeling voorgaand jaar GWO

V

101.322

Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)

N

-1.396.202

Aanpak stikstof(PAS) DU

N

-1.043.609

Overige opbrengsten PAS

V

148.487

Afwikkeling voorgaand jaar Beekherstel

V

271.859

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur lasten

V

984.243

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar Waterberging

V

166.955

Overige opbrengsten ILG uitfinanciering

N

-931.578

Afwikkeling voorgaand jaar Ruilverkaveling

N

-1.318.377

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting, grondverwerving

V

1.737.414

Opbrengst verkoop grond en gebouwen NNN

V

1.769.473

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting Tijdelijke beheer grondbezit

V

88.868

Tijdelijke beheer grondbezit opbrengsten

V

143.203

Overige

V

160.629

Totaal Product 7.4 Natuur en landschap

V

1.230.419

Totaal Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

V

1.195.546

Verrekening reserves

Bijdrage van reserve vitaal platteland

89.392

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-491.476

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

-575.929

Totaal verrekening met reserves

-978.013

Saldo programma na verrekening met reserves

V

217.533

Programma 8. Middelen

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Overige opbrengsten RUD

N

-132.084

Overige goederen en diensten fiscale deskundigheid

V

76.489

Juridische kosten

N

-74.388

Decentralisatie-uitkering Natuur

V

633.194

DU Hydrologische maatregelen

V

2.410.240

DU Vierkant voor Werk

V

510.000

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

N

-309.375

Incas3 leningen, treffen van voorziening en dekken door reserve

N

-1.495.000

Administratieve aanpassing RSP reserve Mobiliteitsfonds

N

-8.185.937

Bijdrage programma Energie verstrekken van lening

V

100.000

Correcties btw-compensatiefonds baten

V

84.152

Toegerekende apparaatskosten

N

-116.903

Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten lange rente

N

-324.386

Overige

N

-5.662

Totaal Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

N

-6.829.659

Product 8.2 Personeel en organisatie

Arbeidsvoorwaarden

V

197.621

Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)

V

160.922

Automatisering gegevensverwerking

V

53.543

Overige

V

23.167

Totaal Product 8.2 Personeel en organisatie

V

435.253

Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

Provinciehuis Gas, water, elektra en afvalverwerking

V

56.919

Onderhoud en servicekosten, Drents Museum, Depot en Tetrode

V

64.726

Overige opbrengsten RUD

V

60.778

Documentaire informatievoorziening

V

72.671

Overige

V

94.457

Totaal Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

V

349.551

Totaal Programma 8. Middelen exclusief reserve mutaties

N

-6.044.854

Verrekening reserves

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

-343.098

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

1.495.000

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

8.185.937

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

-3.043.434

Totaal verrekening met reserves

6.294.405

Saldo programma na verrekening met reserves

V

249.551

Totale saldo jaarrekening voor bestemming van reserves

N

-5.140.179

Mutaties reserve

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

N

-289.881

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

N

-646.882

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

N

-343.098

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

N

-3.619.363

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

N

-486.078

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

N

-265.889

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

V

953.415

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

V

7.976.563

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

N

-491.476

Bijdrage van reserve vitaal platteland

V

89.392

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

V

1.495.000

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

V

637.858

Totaal Product 8.4 Reserve mutaties

V

5.009.561

Totaal saldo jaarrekening na bestemming reserves

N

-130.618

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2016

Algemene dekkingsmiddelen:

Baten

Baten

Baten

verschil

Opcenten motorrijtuigenbelasting

-55.300.000

-55.300.000

-54.990.625

-309.375

Algemene uitkering

-138.699.591

-143.278.396

-146.858.748

3.580.352

Dividend

-3.103.633

-2.647.409

-2.633.882

-13.527

Saldo van de financieringsfunctie

-197.103.224

-201.225.805

-204.483.255

3.257.450

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-197.103.224

-201.225.805

-204.483.255

3.257.450

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

Het totaal aan verantwoorde opbrengsten voor motorrijtuigenbelasting bedraagt € 54.990.625,--. Volledigheidshalve willen we nog toelichten dat er een onzekerheid bestaat op de volledige inning van de opcenten motorrijtuigenbelasting, net als dat in andere jaren ook het geval was. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de opcenten motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De informatie van de Belastingdienst is ontoereikend om als provincie de juistheid en volledigheid van de opbrengsten op voertuigniveau te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van de berekening, oplegging en incasso door de Belastingdienst, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de opcenten motorrijtuigenbelasting geen provinciale verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de provincies geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting kan worden verkregen.

Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van wat omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan. Dit voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Algemene uitkeringen

Van alle gemeenten en provincies wordt verwacht dat in de jaarrekening over het verslagjaar t de gemeentefonds- respectievelijk provinciefondsuitkering wordt opgenomen conform de in jaar t laatst gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend boekjaar.

Dividend

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de
Algemene vergadering van de vennootschap is genomen.

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelastingheffing

Op 1 januari 2016 is de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen ingevoerd, waardoor een groot aantal directe en indirecte overheidsondernemingen onder voorwaarden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn geworden. Provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid worden belastingplichtig, voor zover zij een fiscale onderneming drijven. Hetzelfde geldt voor door provincies/gemeenten beheerste stichtingen en verenigingen. Veel kapitaaldeelnemingen, waaronder bv’s, nv’s en coöperaties, worden zelfs belastingplichtig voor ál hun activiteiten. De regeling kent een aantal algemene en specifieke vrijstellingen op basis waarvan de Vpb-plicht mogelijk (deels) beperkt kan worden. De jaarrekening 2016 van de provincie Drenthe is hiermee de eerste jaarrekening waarin de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven dienen te worden verwerkt.

In het afgelopen jaar heeft de provincie Drenthe de gevolgen voor de invoering van de vennootschapsbelastingplicht in kaart gebracht. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie alsmede een nadere analyse stelt de provincie Drenthe zich op het standpunt dat deze niet belasting- en aangifteplichtig is. Voornaamste reden hiervoor is dat naar mening van de provincie Drenthe geen sprake is van belastbare activiteiten. Dit betekent dat in het overzicht van baten en lasten onder het "bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting" een bedrag van € nihil is verantwoord.

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

De post onvoorzien, primitief begroot op  500.000,--, is bij de 3e Bestuursrapportage geheel afgeraamd en niet ingezet voor onvoorziene uitgaven.