Overzicht personeelssterkte (fte)

Organisatie-eenheid/afdeling

Sterkte

Sterkte

(zoals opgenomen in de kostenverdeelstaat)

ultimo 2015

ultimo 2016

(incl. Inhuur)

Bezetting

Waarvan

totaal

Inhuur

Ondersteuning

Concern-managementteam

6

6

1

Bestuur en Concernzaken

22

21

3

Communicatie (incl. KCC)

22

23

7

Bestuursservice en Gebouwen

24

23

Documenten

16

16

Secretariaten

16

17

1

Informatie en automatisering

28

27

Financiele en Personele ondersteuning

22

21

4

Financieel en Personeel beleid

21

22

3

Subsidie en inkoop

17

19

2

Totaal hulpkostenplaatsen

192

195

21

Beleid

Projecten Wegen en Vaarwegen

19

20

Assetmanagament Wegen en vaarwegen (BPWV)

14

9

Omgeving en Beheer Wegen en Vaarwegen

43

38

Economie

20

26

1

Verkeer en vervoer

17

17

1

Miliieu bodem en energie

26

26

2

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

17

18

Natuur en Water

25

23

3P team (voorheen programma en projectmanagement)

11

14

1

Ruimtelijke Ordening

16

15

1

Plattelandsontwikkeling

19

19

Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie

19

21

Totaal hoofdkostenplaatsen

245

246

6

Totaal bezetting ambtelijke GS organisatie

437

441

27

Statengriffie

8

8

0

Totaal bezetting organisatie

445

449

27

Doelgroepen

BBL

2

6

6

Drentalenten

6

0

0

Kwaliteitsimpuls

4

0

0

Stagairs overig

4

8

1

Arbeidsgehandicapten

0

5

5

Herplaatsen/Regelingen

1

0

0

Groen voor Grijs

0

5

1

Totaal doelgroepen

17

24

13

Totaal bezetting organisatie incl doelgroepen

462

473

40

Politieke organisatie

Provinciale staten

41

41

Gedeputeerde staten

4

4

Commissaris van de Koning

1

1

Totaal politieke organisatie

46

46

Totaal

508

519

40

Noordelijke Rekenkamer

6

6

0

Prolander i.o.

62

0

0

Totaal

576

525

40

bron: Output Personeelsinformatiesysteem van 12 december 2016.

De bezetting van de ambtelijke organisatie is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Dat komt omdat we in 2016 extra hebben ingezet om de uitvoering van de collegeprioriteiten op gang te brengen. Financieel hebben we dat per saldo binnen de totale loonsom kunnen realiseren, onder andere door de ontvangst van hogere detacheringsinkomsten (circa 11 fte).

Wij blijven sturen op de kwantitatieve omvang van de formatie conform de afspraken met PS.