Balans per 31 december 2016

31-12-2015

31-12-2016

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bijdragen in activa in eigendom van derden

8.301

12.760

Totaal immateriële vaste activa

8.301

12.760

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

40.940

36.565

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

59.087

69.456

Totaal materiële vaste activa

100.027

106.021

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

714

26.126

Leningen aan:

- Leningen aan openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido)

53.000

47.000

Overige langlopende leningen

111.998

83.751

Totaal financiële vaste activa

165.712

156.876

Totaal vaste activa

274.040

275.657

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk

-61

Vooruitbetalingen

3

5

Totaal voorraden

3

-56

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

17.435

9.818

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

150.734

185.111

Overige vorderingen

3.971

2.803

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

172.140

197.731

Liquide middelen

Kassaldi

2

Banksaldi

6.394

5.484

Totaal liquide middelen

6.396

5.484

Overlopende activa

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- het Rijk

- overige Nederlandse overheidslichamen

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste
van volgende begrotingsjaren komen

29.578

21.962

Totaal overlopende activa

29.578

21.962

Totaal vlottende activa

208.117

225.120

Totaal activa

482.157

500.777

31-12-2015

31-12-2016

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Reserves

- Algemene reserves

53.994

40.467

- Bestemmingsreserves

301.111

321.838

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
in de jaarrekening

3.530

-131

Totaal eigen vermogen

358.635

362.174

Voorzieningen

16.008

15.188

Totaal voorzieningen

16.008

15.188

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

- overige binnenlandse sectoren

253

Totaal vaste schulden

253

Totaal vaste passiva

374.896

377.362

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

14.721

34.591

Totaal netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

14.721

34.591

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

74.846

70.231

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- het Rijk

12.455

2.206

- overige Nederlandse overheidslichamen

13.585

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

5.239

2.804

Totaal overlopende passiva

92.540

88.825

Totaal vlottende passiva

107.261

123.416

Totaal passiva

482.157

500.777

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of
garantstellingen zijn verstrekt.

2.633

3.914