Toelichting op de balans per 31 december 2016

Inleiding

Het verloop van enkele posten gedurende het jaar is weergegeven in een mutatieoverzicht. De bedragen in de overzichten zijn in duizenden euro’s. De balans is conform de voorgeschreven wijze van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld.

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn als volgt te specificeren.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar:

(x € 1.000,--)

Boek-
waarde
31-12-2015

Herrubri- ceringen a.g.v. vernieuwing BBV*

Boek-waarde
1-1-2016

Invest- eringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

afwaard- eringen

Boek-
waarde 31-12-2016

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

8.301

8.301

5.266

807

12.760

Totaal

8.301

8.301

5.266

807

12.760

Materiële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar

(x € 1.000,--)

Boek-waarde 31 12-2015

Herrubri- ceringen a.g.v. vernieuwing BBV*

Boek-waarde 1-1-2016

Invest- eringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

Af-waard- eringen

Boek-waarde 31-12-2016

Investeringen met economisch nut

Gronden en terreinen

1.260

1.260

8.016

9.276

Bedrijfsgebouwen

27.536

27.536

1.205

26.331

Machines, apparaten en installaties

13.404

13.404

608

1.911

1.867

10.234

Totaal

42.200

42.200

8.624

3.116

1.867

45.841

(x € 1.000,--)

Boek-
waarde
31-12-2015

Herrubri- ceringen a.g.v. vernieuwing BBV*

Boek-
waarde
1-1-2016

Invest- eringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

Afwaard- eringen

Boek-
waarde
31-12-2016

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

57.095

57.095

8.535

4.575

1.606

59.450

Machines, apparaten en installaties

732

732

74

76

731

Totaal

57.827

57.827

8.609

4.650

1.606

60.180

De voornaamste investeringen m.b.t. maatschappelijk nut en de  afschrijvingstermijnen zijn hieronder weergegeven.

Objectnr.

Omschrijving

Vermeer- deringen

Afschrijvings-termijn

6312007

N34 aansluiting Exloo 'aanleg ongelijkvloerse kruising'

1.281.763

20

6315002

N391, aansluiting Roswinkel

945.725

20

6300911

N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad

580.542

20

6331118

Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914

562.449

90

6331122

Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014)

516.306

90

6316009

N391, aansluiting met N366 (Ter Apel)

483.971

20

6312005

Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.)

382.500

20

6313012

Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen

347.392

20

6331117

Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

332.203

90

6311015

N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld

324.314

20

Overige investeringen < € 300.000

2.851.835

Totaal

8.609.001

De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 31 december 2015 toegenomen met € 5.994.000,--. De investeringen met betrekking tot grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De investeringen die betrekking hebben op de bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen en machines, apparaten en installaties hebben grotendeels betrekking op investeringen met een economisch nut. Provincie Drenthe kent geen investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De kapitaallasten van investeringen die worden gefinancierd uit het krediet Investeringen verkeer en vervoer worden gedekt door de bestemmingsreserve Investeringen verkeer en vervoer. Nieuw is de categorie gronden en terreinen.

Daaronder is het, in het kader van het natuurpact voor nul euro, overgedragen voormalig rijksbezit van bureau beheer landbouwgronden (BBL) verantwoord alsmede de nieuwe verwerving van ruil- en natuurgrond (terreinen binnen het natuur netwerk Nederland). Er is jaar 730.26.95 Ha. grond gekocht met een balanswaarde van €8.066.000,-. De verkopen bedroegen 666.16.27 Ha. Met een boekwaarde van € 50.000,--. Per 31 december 2016 was het bezit 2.047.43.50 Ha. Met een boekwaarde van € 9.276.000,--.
Wij verwijzen u verder naar de paragraaf 1.2.7 grondbeleid voor een nadere toelichting op deze grondpositie.

Financiële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar:

(x € 1.000,--)

Boek-waarde
31-12-2015

Herrubri- ceringen a.g.v. vernieuwing BBV*

Boek- waarde 1-1-2016

Invest- eringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

afwaard- eringen

Boek-
waarde
31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

714

714

25.412

26.126

Totaal kapitaalverstrekkingen

714

714

25.412

26.126

(x € 1.000,--)

Boek-waarde
31-12-2015

Herrubri- ceringen a.g.v. vernieuwing BBV*

Boek- waarde 1-1-2016

Invest- eringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

afwaard- eringen

Boek-
waarde
31-12-2016

Leningen aan:

- openbare lichamen

53.000

53.000

6.000

47.000

Totaal leningen u/g

53.000

53.000

6.000

47.000

(x € 1.000,--)

Boek-waarde
31-12-2015

Herrubri- ceringen a.g.v. vernieuwing BBV*

Boek- waarde 1-1-2016

Invest- eringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

afwaard- eringen

Boek-
waarde
31-12-2016

Overige langlopende leningen

58.222

60.089

9.663

20.222

4.580

44.950

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

53.777

53.777

14.976

38.801

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

8.301

8.301

Totaal leningen u/g

120.299

8.301

113.866

9.663

35.198

4.580

83.751

Kapitaalverstrekkingen en deelnemingen

De provincie Drenthe bezit belangen in diverse instellingen. Deze effecten zijn bestemd om duurzaam ten dienste van de eigen bedrijfsuitoefening te staan.

De volgende belangen zijn per 31 december 2016 in het bezit van de provincie Drenthe.

Specificatie deelnemingen

( x 1.000)

aandelen

Intrinsieke waarde

Boekwaarde per 31-12-16

Stille reserve

Nominale waarde

NV Bank Nederlandse Gemeenten

87.750

6.056

199

5.857

219

Groningen Airport Eelde

3.600

3.956

p.m.

3.956

1.242

Nederlandse Waterschapsbank

40

943

4

939

5

Enexis Holding NV

3.549.845

85.560

4.323

81.236

3.550

Vordering op Enexis BV

47.433

1

1

Verkoop Vennootschap BV

45.621

1.934

1.934

CBL Vennootschap BV

45.621

198

198

CSV Amsterdam BV

45.621

-1

-1

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

3.414.335

-34

-34

34.143

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

19.062

21.481

21.481

8.650

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)*

973

20.395

18

20.377

49

Drentse Holding BV (MKB Fonds Drenthe)

100

12.619

100

12.519

100

Totaal

153.108

26.126

126.982

47.958

De dividendopbrengsten moeten worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders pas in het jaar t+1 beslist over het dividend, moet het dividend worden verantwoord in de jaarrekening van het jaar t+1. Op basis hiervan is het dividend opgenomen, dat in 2016 is ontvangen. De aandelen zijn op de balans opgenomen tegen de verkrijgingsprijs. Om inzicht te geven in een reëlere waarde is tevens de stille reserve die in de waarde van de aandelen verscholen zit, aangegeven. Deze waarde is berekend door rekening te houden met de intrinsieke waarde van de deelnemingen en de verhouding van het aandelenbezit van de provincie t.o.v. de andere aandeelhouders. De aandelen van Groningen Airport Eelde NV zijn p.m. gepresenteerd, aangezien de waarde van deze aandelen lager is dan de nominale waarde.

Provincie Drenthe heeft in 2016 haar aandelenportefeuille van NOM uitgebreid van 14 naar 19.062
aandelen voor een totaalbedrag van 21.481.000,--. Daarnaast heeft de provincie 13.510 aandelen van Enexis Holding BV verkregen en 1812 aandelen van Vordering op Enexis BV voor een totaalbedrag van 3.931.000,--.

*Omdat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening het jaarverslag 2015 van de Waterleidingmaatschappij Drenthe niet beschikbaar was, zijn voor de berekening van de stille reserve gegevens gebruikt uit het jaarverslag 2013.

Leningen aan openbare lichamen (artikel 1 van de wet fido)

De door de provincie verstrekte leningen aan openbare lichamen, als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden, zijn als volgt te specificeren.

Specificatie leningen aan gemeenten

(x € 1.000,--)

Stand 1 januari 2016

Verstrekte leningen

Aflossing

Stand 31 december 2016

Rente

Gemeente Smallingerland

5.000

5.000

38

Gemeente Velsen

10.000

10.000

158

Gemeente Blaricum

6.000

6000

12

Gemeente Amsterdam

10.000

10.000

121

Gemeente Maassluis

7.000

7.000

36

Gemeente Oosterhout

5.000

5.000

19

Gemeente Etten-Leur

10.000

10.000

41

53.000

6.000

47.000

424

Overige langlopende leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De door de provincie verstrekte langlopende geldleningen zijn als volgt te specificeren.

Specificatie verstrekte leningen

(x € 1.000,--)

Stand 1 januari 2016

Verstrekte leningen

Aflossing

Af-waardering

Conversie

Stand 31 december 2016

Rente

Hypotheken ambtenaren

15.031

3.316

11.715

470

RTV Drenthe

2.572

-19

182

2.371

98

Leningen via NRF

1.183

722

217

21

1.667

14

Gemeente Emmen (DPE Next)

6.000

300

5.700

180

Dutch Recycling Solutions*

150

150

Stichting INCAS3*

1.550

1.550

Zonneleningen SVN

4.034

3.658

7.692

Prolander ICT-investeringen**

1.867

467

1.867

1.400

Pro rata aandeelhouderslening Tranche D op Enexis BV

317

317

Stichting Energy Challenges

373

373

7

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (Provincie Fryslan)

150

150

18

Breedband Eco-Oostermoer

200

200

2

Coöperatie De Kop Breed Roderwolde

100

2.000

2.100

18

Coöperatie Het Drents Collectief UA

338

338

Bio Energy Hartlief_Lammers BV

200

29

171

1

Landbouwbedrijf De Jong

105

11

95

2

Maatschappij van Weldadigheid

950

48

903

18

Coöperatie Breedband Noordenveld Zuidwest (t.b.v. wit gebied)

308

308

Coöperatie Breedband Noordenveld Zuidwest (t.b.v. grijs gebied)

42

42

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe UA (t.b.v. wit gebied)

115

115

2

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe UA (t.b.v. wit gebied)

42

42

Stichting INCAS3*

60

60

Glasvezel De Wolden

1.268

1.268

NV Edon (achtergesteld)

4.248

4.248

382

Stichting INCAS3 (achtergesteld)*

2.800

2.800

Deelneming Enexis

19.389

11.405

7.984

921

Verstrekte geldleningen (deposito's)

53.777

14.976

38.801

1.517

113.866

9.663

35.198

4.580

1.867

83.751

3.650

* In 2016 zijn de leningen aan de  Stichting INCAS3 en Dutch Recyceling Solutions afgewaardeerd n.a.v. een faillissement.
** De vordering op Prolander in verband met investeringen in de ICT-infrastructuur is in de loop van het jaar geconverteerd naar een lening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Vlottende activa

Voorraden

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2016

31-12-2015

Onderhanden werk voor derden

-61

Voorraad VVV bonnen

5

3

Totaal voorraden

-56

3

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

(x € 1.000,--)

Stand 31 december 2016

Voorziening oninbaarheid

Boekwaarde 31 December 2016

Boekwaarde 31 december 2015

Vorderingen op openbare lichamen

9.818

9.818

17.435

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

185.111

185.111

150.734

Overige vorderingen

7.724

4.922

2.803

3.971

Totaal

202.653

4.922

197.731

172.140

Op de overige vorderingen is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van € 4.922.000,--. Van het saldo van alle vorderingen op 31 december 2016 resteert per 3 februari 2017 € 7.882.000,-- .

Drempelbedrag

Het is openbare lichamen toegestaan om een bepaald bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te houden, boven op de contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 4 juni 2012. Gerekend over een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het begrotingstotaal van het openbare lichaam. Voor ons bedraagt het drempelbedrag € 1.974.000,-- (zijnde 0,75% van het begrotingstotaal). Wij zijn ruim binnen de norm van het drempelbedrag gebleven, zoals uit onderstaande overzicht blijkt.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(x € 1.000,--)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

1.974

1.974

1.974

1.974

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

130

5

4

21

(3a)=(1)>(2)

Ruimte onder het drempelbedrag

1.844

1.969

1.970

1.953

(3b)=(2)<(1)

Overschrijving van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag

(x € 1.000,--)

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

263.235

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen

263.235

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat

0

(1)=(4b)*0.0075+(4c)*0,002 met een maximum van €250.000,-

Drempelbedrag

1.974

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

(x € 1.000,--)

Verslagjaar

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

11.785

484

342

1.933

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2a)-(5a)/(5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

130

5

4

21

Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn alle tegoeden opgenomen die per direct ter vrije beschikking van de provincie Drenthe staan.

De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

(x € 1.000,--)

Boekwaarde 31 december 2016

Boekwaarde 31 december 2015

Kassaldo

Kas

2

Banksaldi

Groenfonds op Drentse Maat

1.303

1.545

Groenfonds Eerste bebossing landbouwgrond

1.006

1.096

Groenfonds Klimaatbos Drenthe

378

378

Nationaal Restauratiefonds Hypotheken

1.326

1.796

Nationaal Restauratiefonds Subsidies

384

574

ING

4

2

ING Beleggingsrekening

-3

1

Nationaal Restauratiefonds Uitvoeringsprogramma Koloniën van Weldadigheid

835

835

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Energiebesparing Provincie Drenthe

192

130

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Duurzaamheidsrekening Provincie Drenthe/Assen

26

23

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Energiebesparing Gemeente Meppel

33

16

Totaal liquide middelen

5.483

6.396

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bijdragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Dit betreft de raming van een aantal nog te ontvangen bedragen, die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog niet waren afgewikkeld. De grootste bedragen hebben betrekking opcenten motorrijtuigenbelasting december 2016 ad. € 4.455.000,--, de terug te ontvangen BTW n.a.v. de aangifte BTW-compensatiefonds ad. 13.039.000,--, de nog te ontvangen rente 2016 m.b.t. langlopende leningen ad. 1.373.000,--, het nog te ontvangen bedrag van medefinanciers door Prolander ad. 162.000,--, de nog te declareren BTW-bijdrage van de gemeente Coevorden m.b.t. het project IGO RSP Coevorden 2016 ad. 176.000,-- en de nog te declareren bijdrage Impuls Omgevingskwaliteit aan de provincie Zuid-Holland ad. 108.000,--.

Daarnaast heeft deze post betrekking op vooruitbetaalde subsidies/bijdragen, fractievergoedingen en verzekeringspremies/abonnementsgelden 2017. De grootste posten betreffen de deelnemersbijdrage voor het eerste kwartaal 2017 voor Prolander ad. € 1.371.000,--, de eerste termijn van de bijdrage 2017 aan de RUD ad. 428.000,-- en licentiekosten 2017 van diverse softwarepakketten ad. €
198.000,--.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Boekwaarde

Boekwaarde

31 december 2016

31 december 2015

Reserves, gespecificeerd naar:

– algemene reserve

40.467

53.994

– bestemmingsreserve

321.837

301.111

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

-131

3.530

Totaal eigen vermogen

362.173

358.635

Een gedetailleerd overzicht van alle reserves is opgenomen aan het eind van deze paragraaf.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar:

(x € 1.000,--)

Saldo 1 januari 2016

Vermeer- deringen

Aflossingen

Saldo 31 december 2016

Rentelast voor het begrotingsjaar

Onderhandse leningen van:

Overige binnenlandse sectoren

Stichting Nationaal Groenfonds

100

100

0

Stichting Nationaal Groenfonds

153

153

0

Totaal vaste schulden

253

253

0

Vlottende passiva

De vlottende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

1 januari 2016

31 december 2016

Ontwikkeling

Overige schulden

9.428

8.181

-1.247

Rekening-courantsaldi

5.293

26.409

21.116

Totaal

14.721

34.591

19.870

Het openstaande bedrag aan crediteuren, dat onder overige schulden is gerangschikt, is per 31 december 2016 € 8.181.000,--. In dit bedrag is het crediteurensaldo van Prolander (bedrijf 3 Drenthe) ad. 188.000,-- opgenomen. Van het totale saldo crediteuren op 31 december 2016 resteert per 3 februari 2017 nog € 250.000,--.

De saldi van diverse rekening-courantrekeningen hebben voornamelijk betrekking op Europese of regionale projecten, waarvoor de provincie de administratie voert. De rekening met het grootste saldo betreft de  rekening-courant Aandeelhouders NOM.  Daar staat een bedrag van € 21.401.530,-- beschikbaar. Dat bedrag zal door de aandeelhouders van de NOM worden besteed ter stimulering van het (innovatieve) MKB in Noord Nederland en staat bij de provincie tijdelijk op de rekening.

Overlopende passiva

De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die ter dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(x € 1.000,--)

Saldo
1 januari 2016

Ontvangen bedragen

Onttrekkingen i.v.m. uitnuttingen

Vrijgevallen bedragen

Terug betalingen

Saldo
31 december 2016

Europese overheidslichamen

Het Rijk

BDU overig

7.184

7.184

BDU openbaar vervoer

2.503

2.503

Bodemsaneringen

2.205

2.205

Jeugdzorg

18

18

ISV 3 Geluid

58

57

1

ISV 3 Bodem

487

487

Overige Nederlandse overheidslichamen

Regionaal Mobiliteitsfonds RSP

12.435

12.435

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

1150

1150

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële langlopende verplichtingen

Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting

Fiscaal resultaat 2016

0

Fiscaal van toepassing zijnde belastingpercentage

25%

(indien compensatie wordt verwacht tegen 20%, percentage aanpassen)

Recht op verliescompensatie

0

Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen

Voor zover leningen door de provincie gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per 31 december 2016 opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(x € 1.000,--)

Aard

Oorspronkelijk bedrag

Restant 1 januari 2016

Saldo Restant 31 december 2016

Betalingen gedurende 2016

Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe,

Garantie

640

640

640

0

Interprovinciaal Sectorplan Grenzenloos werken

Garantie

1045

1045

1045

0

Stichting Nationaal Energiebespaarfonds
(NEF) garantie ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’.

Garantie

max. 100

max. 100

0

0

Totaal garantstellingen

1.785

1.685

1.785

0

In 2016 zijn geen bedragen betaald uit hoofde van de verstrekte borg- en/of garantstellingen.

Conform artikel 53 Besluit begroting en verantwoording worden hieronder de volgende contracten vermeld met een langdurig karakter.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden

Catering

240

Beveiliging, receptie en telefonie

238

Drukwerkmachines

360

Schoonmaak

200

Autohuur

50

Autolease

117

Verzekeringen

221

Accountantskosten

62

Gas, water en elektriciteit

270

Onderhoud hard- en software

1.607

Totaal

3.365

Bestuursakkoord Natuur

In de periode voorafgaand aan de ILG-periode 2007 – 2013 zijn de door de Dienst Regelingen (thans RVO; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, verplichtingen aangegaan naar particulieren en terrein beherende organisaties voor de inrichting en beheer van nieuwe natuur. Daarnaast zijn verplichtingen voor functieverandering aangegaan zodat agrarische grond kon worden omgezet naar natuur. Als gevolg van de afronding van het Investeringsbudget Landelijk Gebied en het aangaan van het bestuursakkoord Natuur zijn deze verplichtingen overgegaan de provincies. Dit betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor de uitfinanciering van de door RVO aangegane verplichtingen, in plaats van het Rijk. Door de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording is besloten dat de verantwoordingswijze van subsidies die zijn verstrekt voor 1-1-2014 ongewijzigd blijft. Dit betekent dat de jaarlijks uitbetaalde jaarschijf wordt verantwoord als last en de resterende verplichting wordt toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Functiewijziging

34.729.109

Inrichting

158.490

Agrarisch natuurbeheer

11.562.322

Natuurbeheer

27.972.826

Landschapsbeheer

2.825.557

Totaal

77.248.304

Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van alle reserves en voorzieningen, zie ook paragraaf Reserve en voorzieningen.

Totaaloverzicht bij paragraaf reserves en voorzieningen

Saldo

2016

2016

2016

Saldo

2016

Saldo

2017

2017

Omschrijving

31 dec. 2015

Begrote

Begrote

Begrote

31 dec. 2016

Resultaat

31 dec. 2016

Begrote

Begrote

Nummer

Algemene Reserves

Rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Voor bestemming resultaat reserves

Op reserves

Na bestemming resultaat reserves

Rente

Vermeerderingen

050001

Reserve voor algemene doeleinden

19.971.921

-

14.700.000

5.271.921

5.271.921

050002

Saldireserve

6.819.351

5.662.319

4.786.908

7.694.762

7.694.762

050005

Risicoreserve

27.500.000

27.500.000

27.500.000

Totaal algemene reserves

54.291.272

-

5.662.319

19.486.908

40.466.683

-

40.466.683

-

-

Saldo

2016

2016

2016

Saldo

2016

Saldo

2017

2017

Nummer

omschrijving

31 dec. 2015

Begrote

Begrote

Begrote

31 dec. 2016

Resultaat

31 dec. 2016

Begrote

Begrote

Bestemmingsreserves

Rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Voor bestemming resultaat reserves

Op reserves

Na bestemming resultaat reserves

Rente

Vermeerderingen

060111

Reserve monitoring voormalige stortplaatsen (vervallen)

1.129.834

1.129.834

-

-

060124

Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

2.024.123

1.310.465

1.002.000

2.332.588

289.881

2.622.469

602.370

060150

Reserve versterking economische structuur

7.527.358

1.500.000

1.450.000

7.577.358

953.415-

6.623.943

400.000

060161

Reserve grondwaterheffing (vervallen)

376.266

376.266

0

0

060199

Reserve Investeringen verkeer en vervoer

29.120.912

2.625.229

-

31.746.141

31.746.141

50.011

060211

Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

1.093.293

160.000

933.293

933.293

060214

Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

7.173.081

1.000.000

2.565.894

5.607.187

265.889

5.873.076

060215

Reserve provinciaal aandeel ILG

11.620.319

11.562.093

15.901.561

7.280.851

491.477

7.772.328

3.222.714

060218

Reserve Regio Specifiek Pakket

61.440.803

117.352

3.151.246

32.196.375

32.513.026

7.976.563-

24.536.463

325.130

2.094.840

060221

Financieringsreserve

109.075.703

7.161.466

55.500.000

60.737.169

60.737.169

933.293

060222

Reserve Vitaal Platteland

6.629.981

330.000

2.399.750

4.560.231

89.392-

4.470.839

060223

Cofinancieringsreserve Europa

22.820.075

2.533.750

2.321.196

23.032.629

646.882

23.679.511

060224

Reserve organisatie-ontwikkeling

239.195

239.195

-

-

060225

Reserve opvang revolverend financieren

5.653.681

4.042.100

95.000

9.600.781

1.151.902-

8.448.879

3.000.000

060226

Reserve financieringsfonds Drenthe

4.000.000

4.000.000

-

-

060227

Reserve natuurbeleid

34.169.468

44.913.618

11.528.411

67.554.675

3.619.363

71.174.038

15.257.938

060228

Reserve investeringsagenda

-

70.000.000

6.100.000

63.900.000

63.900.000

060229

Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

250.000

355.919

250.000

355.919

486.078

841.997

47.001

060230

Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

-

9.115.271

9.115.271

637.858-

8.477.413

1.146.213

Totaal bestemmingsreserves

304.344.092

117.352

159.601.157

137.215.482

326.847.119

5.009.560-

321.837.559

325.130

26.754.380

Totalen algemene en bestemmingsreserves

358.635.364

117.352

165.263.476

156.702.390

367.313.802

5.009.560-

362.304.242

325.130

26.754.380

2017

Saldo

2018

2018

2018

Saldo

2019

2019

2019

Saldo

Begrote

31 dec. 2017

Begrote

Begrote

Begrote

31 dec. 2018

Begrote

Begrote

Begrote

31 dec. 2019

Verminderingen

Voor bestemming resultaat reserves

Rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Voor bestemming resultaat reserves

Rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Voor bestemming resultaat reserves

-

5.271.921

5.271.921

5.271.921

6.010.436

1.684.326

1.444.326

240.000

120.000

120.000

27.500.000

27.500.000

27.500.000

6.010.436

34.456.247

-

-

1.444.326

33.011.921

-

-

120.000

32.891.921

2017

Saldo

2018

2018

2018

Saldo

2019

2019

2019

Saldo

Begrote

31 dec. 2017

Begrote

Begrote

Begrote

31 dec. 2018

Begrote

Begrote

Begrote

31 dec. 2019

Verminderingen

Voor bestemming resultaat reserves

Rente

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Voor bestemming resultaat reserves

Rente

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Voor bestemming resultaat reserves

-

-

-

340.000

2.884.839

248.465

340.000

2.793.304

248.465

340.000

2.701.769

1.000.000

6.023.943

400.000

6.423.943

400.000

6.823.943

0

0

0

-

31.796.152

1.078.485

30.717.667

2.267.662

28.450.005

933.293

0

0

0

3.500.000

2.373.076

2.373.076

2.373.076

1.018.132

9.976.910

2.377.367

7.599.543

2.531.718

5.067.825

19.439.032

7.517.402

75.174

1.165.580

5.223.941

3.534.215

35.342

5.788.200

4.197.813

5.159.944

61.670.462

6.000.000

67.670.462

12.000.000

79.670.462

2.409.750

2.061.089

1.676.731

384.358

193.750

190.608

2.321.196

21.358.315

3.533.750

17.824.565

3.533.750

14.290.815

-

-

-

11.448.879

2.000.000

13.448.879

1.000.000

14.448.879

-

-

-

86.431.976

86.431.976

86.431.976

10.280.000

53.620.000

9.015.000

44.605.000

7.535.000

37.070.000

888.998

659.251

1.548.249

340.749

1.207.500

9.623.626

1.296.510

10.920.136

1.295.939

12.216.075

41.241.403

307.675.667

75.174

11.769.806

23.245.274

296.275.373

35.342

20.732.604

20.940.442

296.102.877

47.251.839

342.131.913

75.174

11.769.806

24.689.600

329.287.293

35.342

20.732.604

21.060.442

328.994.797

Saldo

2016

2016

2016

Saldo

2016

Saldo

2017

2017

31 dec. 2015

Vrijgevallen

Toevoegingen

Aanwendingen

31 dec. 2016

Resultaat

31 dec. 2016

Vrijgevallen

Toevoegingen

Nummer

Omschrijving

bedragen

Begroot

ten opzichte begroting

bedragen

Voorzieningen middelen derden

-

072110

Voorziening spaarhypotheken

2.622.866

100.000

2.722.866

212.962-

2.509.904

100.000

083185

Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen

1.129.833

75.000

1.054.833

58.750

1.113.583

083186

Voorziening Grondwaterheffing

1.076.265

700.000

376.265

277.385

653.650

700.000

Totaal voorzieningen middelen derden

2.622.866

-

2.306.098

775.000

4.153.964

123.173

4.277.137

-

800.000

Voorzieningen ter egalisering van kosten

083173

Voorziening groot onderhoud provinciehuis

1.357.824

398.750

1.225.714

530.860

894.796

1.425.656

398.750

083177

Voorziening groot onderhoud Drents Museum

276.622

165.000

216.873

224.749

117.264

342.013

165.000

083182

Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

59.434

14.043

9.100

64.377

9.100

73.477

14.043

Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten

1.693.880

-

577.793

1.451.687

819.986

1.021.160

1.841.146

-

577.793

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

083180

Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

2.628.972

2.074.077

-

554.895

0

0

083181

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

8.366.665

290.000

350.000

8.306.665

763.027

9.069.692

290.000

083183

Voorziening financieel risico IAP Drenthe

695.516

695.516

-

-

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

11.691.153

2.769.593

290.000

904.895

8.306.665

763.027

9.069.692

-

290.000

Totalen alle voorzieningen

16.007.900

2.769.593

3.173.891

3.131.582

13.280.616

1.907.360

15.187.976

-

1.667.793

-

Saldo reserves en voorzieningen

374.643.263

2.886.945

168.437.367

159.833.972

380.594.418

3.102.200-

377.492.218

325.130

28.422.173

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Aanwendingen

31 dec. 2017

Vrijgevallen

Toevoegingen

Aanwendingen

31 dec. 2018

Vrijgevallen

Toevoegingen

Aanwendingen

31 dec. 2019

Begroot

bedragen

Begroot

bedragen

Begroot

2.609.904

100.000

2.709.904

100.000

2.809.904

15.000

1.098.583

1.098.583

1.098.583

700.000

653.650

700.000

700.000

653.650

700.000

700.000

653.650

715.000

4.362.137

-

800.000

700.000

4.462.137

-

800.000

700.000

4.562.137

695.191

1.129.215

398.750

470.071

1.057.894

398.750

254.607

1.202.037

357.565

149.448

165.000

104.196

210.252

165.000

180.785

194.467

1.160

86.360

14.043

1.189

99.214

14.043

3.015

110.242

1.053.916

1.365.023

-

577.793

575.456

1.367.360

-

577.793

438.407

1.506.746

0

0

0

350.000

9.009.692

290.000

350.000

8.949.692

290.000

350.000

8.889.692

-

-

-

350.000

9.009.692

-

290.000

350.000

8.949.692

-

290.000

350.000

8.889.692

2.118.916

14.736.853

-

1.667.793

1.625.456

14.779.190

-

1.667.793

1.488.407

14.958.576

49.370.755

356.868.766

75.174

13.437.599

26.315.056

344.066.483

35.342

22.400.397

22.548.849

343.953.373

Gebeurtenissen na balansdatum

Bij het opmaken van de jaarrekening is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening.