Portefeuilleverdeling GS-leden

Commissaris van de Koning

Portefeuille

Henk Brink als 1e loco CdK

Openbare orde en veiligheid

Kabinetszaken

Gedeputeerde

Portefeuille

Henk Brink (VVD)

Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen

Samenwerking in Noord-Nederland

Economie

Verkeer en vervoer

Wegen en vaarwegen

Recreatie en toerisme

RSP Coevorden

Dagelijks Bestuur SNN

Aandeelhouderschap NOM

1e loco CdK

Cees Bijl (PvdA)

Financiën

Facilitaire zaken

Communicatie

Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark

Duitslandagenda

IPO

Water en waterschappen

Aandeelhouderschap GAE en WMD

Gebiedsontwikkeling en ontwikkelen luchthaven GAE

Onderwijs (m.u.v. de sector HBO) en arbeidsmarkt

TT-ontwikkeling

Archiefinspectie

Wonen

Vergunningverlening/RUD

Eigenaarsrol Prolander

2e loco CdK

Henk Jumelet (CDA)

Landbouw en agribusiness

Vitaal platteland

Agenda voor de Veenkoloniën

Breedband

Natuur en landschap

Sport en welzijn

Bestuurlijke verhoudingen en toezicht gemeentefinanciën

Handhaving

Opdrachtgeversrol Prolander

Onderwijs (v.w.b. de sector HBO)

Informatisering

Automatisering

3e loco CdK

Tjisse Stelpstra (ChristenUnie)

Ruimtelijke ordening

Klimaat en energie

Milieu, lucht en bodem

RSP Emmen en Assen

Dagelijks Bestuur SNN

Personeel en organisatie

Europa en internationalisering

4e loco CdK

Directeur-secretaris

Annet van Schreven

Algemeen directeur

Provinciesecretaris