Investeringsagenda

Investeringsagenda

De Investeringsagenda is in 2016 in uitvoering genomen. Uw Staten keurden het instellen van de Reserve investeringsagenda goed en de daarbij te gebruiken spelregels. Gelijktijdig werd een eerste projectenuitwerking vrijgegeven voor verdere voorbereiding. Zeven projecten daarvan zijn nog in 2016 goedgekeurd en daarmee in de uitvoeringsfase terechtgekomen. Gezien de ontwikkeling van de financiële ruimte en de wens enkele urgente grote investeringsprojecten uit te werken is in de Begroting 2017 de reserve opgehoogd.

Successen
• Zeven goedgekeurde en in uitvoering genomen projecten uit de Investeringsagenda
• De vastgestelde tussenrapportage Investeringsagenda en samenhangend daarmee besluitvorming over de herbesteding van de vrijgekomen middelen/ uitbreiding van het budget voor de  Investeringsagenda (in 2017).

Stand van zaken reserves
• Met inachtneming van de inmiddels genomen besluiten en overhevelingen 2016 ziet de onttrekking aan de reserve Investeringsagenda er als volgt uit:

Project

Gereserveerd in Investerings- agenda

Beschikbaar gesteld door PS

Behandeling in PS

Raming 2016

Overheveling 2016 naar 2017

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Breedband

9.000.000

9.000.000

6-7-2016

1.650.000

-227.995

3.247.005

2.475.000

1.400.000

Acquisitie en Drentse IPR

7.000.000

7.000.000

14-12-2016

3.500.000

1.750.000

1.750.000

Fietsprovincie 1

6.755.000

6.755.000

28-9-2016

300.000

122.641

2.272.641

2.150.000

2.150.000

Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde

6.550.000

6.550.000

6-7-2016

250.000

130.000

1.430.000

2.000.000

3.000.000

Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit

1.150.000

2e kwt 2017

Energieneutraal wonen

6.500.000

6.500.000

8-6-2016

3.500.000

104.121

1.104.121

1.000.000

1.000.000

Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

4.125.000

4.125.000

6-7-2016

400.000

400.000

2.735.000

1.390.000

Werken aan de toekomst van Veenhuizen

750.000

4e kwt 2017

Vrijval door vervallen en lager toegekende projecten

3.170.000

Totaal

45.000.000

39.930.000

6.100.000

528.767

14.288.767

10.765.000

9.300.000

De inmiddels door u goedgekeurde projecten leggen in totaal vrijwel voor € 40 miljoen beslag op de in eerste instantie beschikbaar gestelde € 45 miljoen. Per 1 januari 2017 is de beschikbare reserve € 63,9 miljoen.