Economisch Drenthe

Programma's

Omschrijving

In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt:

Ondernemend Drenthe
Het stimuleren van economische activiteiten, innovatie en duurzame werkgelegenheidsontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Om de regionale economie ook in de toekomst gezond te houden is vooral de (verdere) versterking van het innovatievermogen van het MKB essentieel. Daarnaast hebben wij aandacht voor de ontwikkeling van de Drentse economie naar een meer toekomst bestendige economie: de groene economie. Dit alles geflankeerd door een gericht arbeidsmarktbeleid. Want een sterke economie kan alleen bestaan met een goed opgeleide beroepsbevolking.

De focus van onze aanpak ligt dan ook op het realiseren van een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur voor innovatie door de NOM, de clusters en de uitrol van een krachtige en herkenbare rode loper-aanpak. Hiermee geven wij een extra impuls aan het ondernemersklimaat in Drenthe en maken wij dat ondernemers zich meer welkom voelen in Drenthe en gemakkelijk de weg vinden naar kapitaal, klanten en samenwerkingspartners. We stimuleren de clusters High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en gezondheidseconomie en gaan vol voor het TOP-programma. Verder voeren we een sterke lobby voor een investeringspremieregeling (IPR) voor Zuidoost-Drenthe.

Digitale bereikbaarheid Drenthe
Wij zetten ons de komende vier jaar in op het actief ontsluiten van "witte" gebieden en wordt er gewerkt om iedere Drentse inwoner digitaal te ontsluiten. Met een revolverend fonds willen wij coöperaties en stichtingen verder op weg helpen bij  de aanleg van het netwerk.

Maatwerk voor werk, werk, werk
Voor onze ambitie betekent dat de bedrijvigheid waar mogelijk gestimuleerd en de groei van de werkloosheid omgezet moet worden in een daling (Versnellingsagenda). Daarnaast kijken wij voorbij de crisis en zetten in op een toekomstgerichte strategie op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Verder investeren wij samen met onze partners in de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst (o.a. Techniekpact en de Rondetafel zorg).

Vrijetijdseconomie, fietsprovincie nr. 1
Een sterke vrijetijdssector is van economisch en maatschappelijk belang voor Drenthe. Onze ambitie is helder: wij willen vrijetijdseconomie- en fietsprovincie nummer 1 zijn. Wij werken aan een klimaat waarin gezonde huidige en nieuwe recreatiebedrijven een plek hebben. Fietsen is voor Drenthe een populaire toeristische trekker en daarmee een grote bron voor bestedingen en werkgelegenheid in de Drentse (vrijetijds)economie. We investeren in een goede toeristische-recreatieve infrastructuur en fietsvoorzieningen. De fiets is ook een belangrijk vervoermiddel naar school en werk en een onderdeel van reizen met het openbaar vervoer (OV). Bovendien draagt fietsen bij aan een goede gezondheid.

Successen

In het kader van breedband is voor 100% van de witte gebieden (gebieden waar geen snel internet beschikbaar is) een aanvraag voor subsidie vraagbundeling ingediend. Voor 32% van de witte adressen is aan initiatieven een lening toegekend: zij zijn actief met de aanleg.

Het Investeringsprogramma voor de Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde is door PS goedgekeurd.

Aan Drenthe is als eerste fietsregio in de wereld het UCI Bike Region Label toegekend en Drenthe heeft landelijk de hoogste waardering ontvangen van de recreatieve fietser (ANWB onderzoek 2016)

De provincie Drenthe investeert € 6,75 mln. in een optimaal fietsnetwerk middels de kwaliteitsimpuls (investeringsagenda)

Bestedingen in de vrijetijdssector in Drenthe zijn ruim boven de € 1,2 miljard en Drenthe is gestegen van de 5e naar de 4e plaats in bezoekersaantallen met een waardering van 8,2.

Start van het European Globalisation Fund (EGF) project, dat gericht is op het weer aan het werk helpen van ontslagen werknemers uit de door de crisis getroffen  Retail Sector.

Verkiezing Groningen/Drenthe tot Europese voorbeeldregio Biobased Economy.

Formele opening van de Health Hub in Roden waarbij 65 bedrijven en 11 kennisinstellingen zijn aangesloten.

Bedrijvenregeling is in 2016 afgerond (InvesteringsPremieRegeling (IPR) is vormgegeven als Bedrijvenregeling).

Uitvoering van het TOP-programma en de Ondernemersfabrieken (Hoogeveen, Emmen en Assen).

50% overname aandelen NOM van het rijk door de drie noordelijke provincies.

Knelpunten

De breedband pilots (De Kop Breed en Eco Oostermoer Verbind) hebben aangetoond dat voor een succesvolle aanleg voldoende omvang en samenwerking nodig is. In de komende periode zal hier verder aan worden gewerkt.

De scholen hebben meer tijd nodig om wetenschap en technologie te implementeren in hun onderwijs/leersysteem, waardoor de aanschaf van 3D printers meer tijd vergt.