Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

In het Besluit begroting en verantwoording is bepaald dat de arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume een onderdeel van de uiteenzetting over de financiële positie in de jaarrekening zijn. Wij beschrijven het verloop van deze verplichtingen ten opzichte van de begroting.

Vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW)
De totale lasten van de vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW) hebben in 2016 € 1.501.469,-- bedragen. Deze vergoeding geldt totdat werknemers uit dienst treden.

Pensioenen/wachtgelden
Er zijn per eind december 30 uitkeringsgerechtigden. Dat betreffen pensioen ontvangende ex-leden van gedeputeerde staten en/of nabestaanden (20) en overige slapers en actieven (10). Daarnaast zijn er per ultimo 2016 geen ex-gedeputeerden die wachtgeld ontvingen. In 2016 zijn de uitgaven voor pensioenen € 367.879,-- geweest en de wachtgelden bedroegen € 48.811,--. De rentetoevoeging aan de Appa voorziening bedroeg € 800.000,--.