Voorziening spaarhypotheken

Voorziening spaarhypotheken

072110

Voorziening spaarhypotheken

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

2.622.866

2.509.904

2.609.904

2.709.904

2.809.904

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Aanwendingen (4)

-

-

-

-

-

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

2.722.866

2.609.904

2.709.904

2.809.904

2.909.904

Begrote lasten (5)

-

Werkelijke/beoogde lasten (6)

112.962

Begrote baten programma (7)

100.000

Werkelijke/beoogde baten (8)

-

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

2.509.904

2.609.904

2.709.904

2.809.904

2.909.904

072110

072110 Voorziening spaarhypotheken

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde bedragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire geldleningen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

Product 8.2 Personeel en organisatie

Toelichting

De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van medewerkers met een spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor zal het aantal spaarhypotheken afnemen en op lange termijn ook de hoogte van de voorziening dalen. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog zal toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van woningen kan de voorziening in omvang afnemen, maar daar is geen rekening mee gehouden omdat het effect hiervan niet in te schatten is. De stijging van het spaarsaldo heeft overigens voor de provincie geen gevolgen, omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. Meerjarig houden we daarom voorlopig rekening met een jaarlijkse stijging van het spaarsaldo van € 100.000,--. De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te voldoen.

Wat was in 2016 gepland?

Gepland is een premie-inleg van € 100.000,--.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

Net zoals in 2015 heeft er per saldo een onttrekking plaatsgevonden van het spaarsaldo in plaats van een stijging. De onttrekking bedroeg in 2016 € 113.000,-.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Dit heeft te maken met de daling van het aantal spaarhypotheken bij de provincie (van 88 eind 2015 naar 79 eind 2016).

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te voldoen.