De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) handelt over het maximum inkomen van topfunctionarissen. Als het gaat om de provinciale organisatie is de conclusie dat geen van onze medewerkers, dus ook niet diegenen die moeten worden gekwalificeerd als topfunctionaris, de norm zoals gesteld in de WNT overstijgen. De uitleg van de wet is overigens dat de Directeur-secretaris en de Statengriffier als topfunctionaris moeten worden gezien. Op 1 juli 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (het WNT II) ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is op 22 december 2014 aangenomen door de Eerste kamer en is per 1 januari 2016 in werking getreden. Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor het jaar 2016 bedraagt hiermee € 179.000,-- (was vorig jaar € 178.000,--) daarmee is de norm van het bezoldigingsmaximum WNT tot 100% van een ministerssalaris vastgelegd. Met deze norm overschrijdt het salaris van onze topfunctionarissen – en dus ook van andere medewerkers – de norm niet.

De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en de contractuele ontslagvergoeding vast. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden van de provincie dienen te worden gepubliceerd. Het beloningsmaximum geldt ook voor bepaalde ingehuurde derden. Op grond van de wet bedraagt de totale maximale bezoldiging (exclusief sociale verzekeringspremies) na indexering voor 2016 € 252.000,-- (was vorig jaar € 230.474,--) of een pro rata gedeelte bij deeltijddienstverbanden of dienstverbanden korter dan een jaar. Dit bedrag is inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Het maximum van € 252.000,-- geldt ook voor contracten met ingehuurde derden die in enige periode van achttien maanden langer dan zes maanden voor de organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden zijn zzp’ers, personen met een management-BV en (interim-) arbeidskrachten van adviesbureaus.

De beloning in het sectoraal bezoldigingsregime mag niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld. Ten slotte geldt er een bonusverbod, tenzij een bonus bij uitzondering is toegestaan op grond van een algemene maatregel van bestuur.
Variabele beloning

Voor alle topfunctionarissen geldt dat het geldende bezoldigingsmaximum over 2016 niet is overschreden. De provincie Drenthe heeft hiermee over 2016 voldaan aan de WNT.

Wij hebben aan A.M. van Schreven variabele beloningen toegekend van in totaal € 937,46 en aan G.V. Buissink zijn in totaal € 1.022,71 aan variabele beloningen uitbetaald. Deze variabele beloningen zijn uitbetaald in het jaar 2016 en hebben betrekking op een variabele inputbeloning en een decembergratificatie. Het spreekt voor zich dat deze beloningen op grond van de cao tot de mogelijkheden behoren. Bovendien is het van belang op te merken dat deze variabele beloningen niet hebben geleid tot een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Strikt formeel is deze variabele beloning niet in overeenstemming met de WNT, maar past deze beloning wel binnen de kaders van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die zijn neergelegd in de brief van 15 december 2015 met als titel ‘Aanbieding eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015’. In deze brief wordt aangegeven dat het – met het oog op het terugdringen van regeldruk en administratie lasten – wenselijk is het verbod op het uitkeren van variabele prestatiebeloningen te schrappen voor zover daardoor de bezoldigingsnorm niet wordt overschreden. Hierbij is tevens aangegeven dat bij de handhaving niet meer zal worden opgetreden tegen variabele beloningen wanneer die niet leiden tot een overschrijding van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Het betreffende bedrag is opgenomen in onderstaande tabel, waarin een toelichting op de bezoldiging van A.M. van Schreven en G.V. Buissink zijn opgenomen en zijn aangemerkt als ‘onverschuldigd betaald’.
Er heeft geen terugvordering plaatsgevonden van de in 2016 feitelijk betaalde variabele beloningen. Dit mede op basis van de eerder genoemde brief van het ministerie van BZK aan de Eerste Kamer d.d. 15 december 2015 en het feit dat de toegekende variabele beloning niet heeft geleid tot een overschrijding van het voor de betrokken topfunctionarissen geldende bezoldigingsmaximum. Zowel de provincie Drenthe als de controlerend accountant zullen een en ander melden bij de minister van BZK.

Voorgeschreven model Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

A.M. van Schreven

G.V. Buissink

Functie(s)

Directeur-secretaris

Statengriffier

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Gewezen topfunctionaris?²

nee

nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?³

ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja/nee

ja/nee

Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

Bezoldiging

Beloning

136.252

104.521

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

15.055

14.194

Subtotaal

151.307

118.715

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-937

-1.023

Totaal bezoldiging

150.370

117.692

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1

1

Beloning

137.957

102.014

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

15.846

14.670

Subtotaal

153.803

116.684

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

Totaal bezoldiging vorig jaar

153.803

116.684

1. Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen (en gewezen topfunctionarissen) met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende
orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met
de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling.
2. Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en
bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van
functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.
3. Indien ‘ja’: afzonderlijke bezoldigingscomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging
(het gaat om een extern ingehuurde functionaris).
4. waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in
kalenderdagen. NB: voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is het bezoldigingsmaximum in 2016 gelijk aan het bezoldigingsmaximum 2015.
5. Het subtotaal wordt hier opgenomen inclusief een eventueel onverschuldigd betaald bedrag
Voor beide topfunctionarissen geldt dat het geldende beloningsmaximum over 2016 niet is
overschreden. De provincie Drenthe heeft over 2016 voldaan aan de WNT.

Beëindigingsvergoedingen
Naast het publiceren van de bezoldigingen dienen ook de beëindigingsvergoedingen gepubliceerd te worden wanneer deze de norm te boven gaan. De maximale ontslagvergoeding is € 75.000,-- en geldt ook wanneer de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. In 2016 is inzake topfunctionarissen geen beëindigingsvergoeding uitbetaald. Tevens is in 2016 geen beëindigingsvergoeding aan niet-topfunctionarissen betaald hoger dan het geldende maximum.