rapportage Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Toelichting

De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Bijgaand een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2015, voor zover het generiek IBT betreft. Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.

Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2016 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2015

Gemeente

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

Ruimtelijke ordening

Omgevingsrecht

Monumenten

Huisvesting statushouders

Archief

Toelichting bij integraal overzicht IBT

Interbestuurlijk toezicht (IBT)
De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Dit is een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2015, voor zover het generiek IBT betreft *.

Uitgaan van oordeel provincie

Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.

Eventueel binnengekomen klachten en signalen bij de provincie zijn meegewogen

Bij het oordeel van de provinciale toezichthouders zijn eventueel binnengekomen klachten en signalen bij de provincie, bijvoorbeeld van inwoners, over de uitvoering van de wet- en regelgeving door de gemeenten waar nodig meegewogen.

Symbolen met kleuren staan voor mate waarin is voldaan aan eisen wet- en regelgeving en voor vereiste intensiteit van toezicht

De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in het integraal overzicht IBT staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving en voor de vereiste intensiteit van toezicht.

Groen   : goed; de gemeente heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; lage intensiteit van toezicht.

Oranje   : voldoende/matig; de gemeente heeft nog niet of onvoldoende voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende

toezichtdomein, maar er wordt wel aan gewerkt door de gemeente; gemiddelde intensiteit van toezicht.

Rood   : onvoldoende; de gemeente heeft niet voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; hoge intensiteit van
toezicht.

Als een cel in het overzicht blanco is gelaten, betekent dit dat de provinciale toezichthouder geen afgewogen oordeel heeft kunnen vellen omdat de betreffende gemeente de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, niet tijdig en/of niet volledig heeft aangeleverd bij de provincie. Zie hiervoor ook de bijgevoegde tabel over de mate van het tijdig en/of volledig aanleveren van de informatie.

Toelichting bij oordeel ‘oranje’, ‘rood’ of bij blanco cel

Als de provinciale toezichthouder het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ geeft aan een gemeente op een bepaald toezichtdomein volgt hierna een korte toelichting daarop. Daarbij wordt waar nodig ook aangegeven welke sectorale interventie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Ook vindt een korte toelichting plaats als een cel blanco is.

Gemeente

Toezichtdomein waarop
gemeente het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ krijgt of waarbij een cel blanco is (Met tussen haakjes O (= oranje) of R (= rood) voor beoordelingskleur of B (=blanco) voor blanco cel)

Toelichting

Aa en Hunze

Archief (O)

Een nauwkeurige aanduiding zou “matig tot goed” zijn, conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Assen

Archief (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Borger-Odoorn

Ruimtelijke ordening (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente. Het bestemmingsplan Buitengebied is niet geactualiseerd en dat vinden wij een nadeel.

Borger-Odoorn

Huisvesting statushouders (O)

De gemeente heeft in 2015 beide taakstellingen (de opgave voor de huisvesting van statushouders wordt over twee taakstellingsperiodes verdeeld, namelijk 1 januari - 1 juli en 1 juli - 31 december) niet gehaald waardoor er een achterstand is ontstaan. Er is bestuurlijk aandacht gevraagd voor de ontstane situatie waarbij is aangegeven dat de provincie haar toezichtinstrumentarium inzet als er geen verbetering optreedt (Fase 2 interventieladder). Op basis van de resultaten in de 1ste helft van 2016 is bestuurlijk overleg gevoerd.

Borger-Odoorn

Archief (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Coevorden

Omgevingsrecht (O)

Er is een concept-programma VTH. Ook is er een (ambtelijke) zelfevaluatie. Inzicht in verslag is gedeeltelijk.

Coevorden

Huisvesting statushouders (O)

De gemeente heeft in 2015 beide taakstellingen (de opgave voor de huisvesting van statushouders wordt over twee taakstellingsperiodes verdeeld, namelijk 1 januari - 1 juli en 1 juli - 31 december) niet gehaald waardoor er een achterstand is ontstaan. Er is bestuurlijk aandacht gevraagd voor de ontstane situatie waarbij is aangegeven dat de provincie haar toezichtinstrumentarium inzet als er geen verbetering optreedt (Fase 2 interventieladder). De taakstelling voor de 1ste helft van 2016 is inmiddels weer gehaald, waarbij er ingelopen wordt op de achterstanden.

Coevorden

Archief (O)

Minder dan de eigen beoordeling van de gemeente, onder andere omdat teveel verbeteringen vooruit worden geschoven.

De Wolden

Archief (B)

Geen toezichtinformatie ontvangen voor het moment van beoordeling. De toezichtinformatie is overigens inmiddels wel toegestuurd.

Emmen

Omgevingsrecht (B)

Geen verslag en zelfevaluatie/vragenlijst ontvangen.

Emmen

Monumenten (B)

Geen toezichtinformatie ontvangen.

Emmen

Huisvesting statushouders (O)

Begin 2015 is er bestuurlijk overleg geweest met deze gemeente. Hierbij is afgesproken dat de gemeente een Plan van Aanpak opstelt waarin zij aangeeft welke stappen de gemeente zal ondernemen om op 1 juli 2017 de taakstelling te hebben gehaald, waarbij alle achterstanden zijn weggewerkt (Fase 3 interventieladder).

Emmen

Archief (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Hoogeveen

Archief (B)

Geen toezichtinformatie ontvangen voor het moment van beoordeling. De toezichtinformatie is overigens inmiddels wel toegestuurd.

Meppel

Huisvesting statushouders (O)

Begin 2015 is er bestuurlijk overleg geweest met deze gemeente. Hierbij is afgesproken dat de gemeente een 2de kans termijn krijgt om de taakstelling op 1 januari 2017 te hebben behaald (Fase 3 interventieladder). De gemeente heeft hier in 2016 reeds aan voldaan.

Meppel

Archief (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Midden-Drenthe

Huisvesting statushouders (O)

De gemeente heeft in 2015 beide taakstellingen (de opgave voor de huisvesting van statushouders wordt over twee taakstellingsperiodes verdeeld, namelijk 1 januari - 1 juli en 1 juli - 31 december) niet gehaald waardoor er een achterstand is ontstaan. Er is bestuurlijk aandacht gevraagd voor de ontstane situatie waarbij is aangegeven dat de provincie haar toezichtinstrumentarium inzet als er geen verbetering optreedt (Fase 2 interventieladder). De taakstelling voor de 1ste helft van 2016 is inmiddels weer gehaald, waarbij er wordt ingelopen op de achterstanden.

Midden-Drenthe

Archief (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Noordenveld

Ruimtelijke ordening (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Noordenveld

Archief (O)

Informatie te laat ontvangen. Conform de eigen (voorlopige) beoordeling van de gemeente.

Tynaarlo

Ruimtelijke ordening (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Tynaarlo

Omgevingsrecht (B)

Geen verslag en zelfevaluatie/vragenlijst ontvangen.

Tynaarlo

Archief (O)

Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

Westerveld

Archief (O)

Informatie te laat ontvangen. Conform de eigen (voorlopige) beoordeling van de gemeente.

Tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement

Gemeente

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

Ruimtelijke ordening

Omgevingsrecht

Monumenten

Huisvesting statushouders

Archief

Toelichting bij tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement

Symbolen met kleuren staan voor mate waarin de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig is aangeleverd door de betreffende gemeente

De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in de tabel staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig heeft aangeleverd bij de provincie.

Groen   : goed; de gemeente heeft de vereiste informatie tijdig en volledig aangeleverd.

Oranje   : voldoende/matig; de gemeente heeft de vereiste informatie niet tijdig of niet volledig aangeleverd.

Rood   : onvoldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet aangeleverd.