Reserve provinciaal aandeel ILG

Reserve provinciaal aandeel ILG

060215

Reserve provinciaal aandeel ILG

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

11.620.319

7.772.328

9.976.910

7.599.543

5.067.825

Begrote onttrekking (2)

15.901.561

1.018.132

2.377.367

2.531.718

-

Begrote toevoeging (3)

11.562.093

3.222.714

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

3.700.000

4.831.718

4.831.718

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

2.276.943

4.831.718

4.831.718

-

-

Begrote baten programma (6)

6.729.625

5.983.975

2.454.351

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7) + decentralisatieuitk. (€ 5.070.000)

5.798.045

5.983.975

2.454.351

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

7.772.328

9.976.910

7.599.543

5.067.825

5.067.825

060215

060215 Reserve provinciaal aandeel ILG

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2007 d.d. 4 juni 2008

Portefeuillehouder

Henk Jumelet

Teamleider

Foppe Jan Voogd

Programma

Product 7.1 Agribusiness

Toelichting

De provincie is in het kader van de ILG bestuursovereenkomst voor € 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. De afwikkeling van lopende ILG-projecten wordt ten laste van deze reserve gebracht.

Wat was in 2016 gepland?

De storting voor uitfinanciering lopende ILG-projecten wordt primair geraamd op € 11.562.093,--.
De onttrekking voor uitfinanciering lopende ILG- projecten wordt geraamd op € 15.901.561,--.

De actuele raming van de lasten is € 3.700.000,-- en van de baten € 6.729.625,--.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De gerealiseerde lasten waren (zie 7.4) € 2.276.943,-- ofwel een voordeel van € 1.423.057,--.De gerealiseerde baten bedroegen (zie 7.4) € 5.798.045,-- ofwel een nadeel van € 931.580,--.De totale restant storting o.b.v. de jaarcijfers bedraagt € 491.476,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

In 2016 hebben de afwikkeling van een restant verplichting van € 271.858,-- met betrekking tot het ILG-project Beekherstel Middenloop Vledder Aa, alsmede de restant subsidieverplichting project gestuurde waterberging Traandijk (Oshaar) voor € 166.955,-- geleid tot onverwachte voordelen. Het voordeel bedraagt voorts € 984.243,--. Voor een toelichting verwijzen wij u naar product 7.4.De bijdragen van derden op ILG projecten bleven € 931.577,-- onder de begroting. Grotere verschillen traden op bij de projecten Dwingelderveld uitvoering € 773.452,-- en Peize Koppeling Grote Masloot Eelderdiep € 310.872,--. De financiële afronding van deze projecten heeft vertraging opgelopen. De inkomsten wegens afwikkeling van planmatige kavelruil van € 227.687,-- zijn niet geraamd. Wij verwijzen u voorts naar product 7.4.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.