Reserve Regionaal Specifiek Pakket

Reserve Regionaal Specifiek Pakket

060218

Reserve Regio Specifiek Pakket

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

61.440.803

24.536.463

7.517.401

3.534.214

5.159.943

Inflatiecorrectie/rente (2)

117.352

325.130

75.174

35.342

51.599

Begrote onttrekking (3)

32.196.375

19.439.032

5.223.941

4.197.813

-

Begrote toevoeging (4)

3.151.246

2.094.840

1.165.580

5.788.200

911.120

Begrote lasten programma (4)

36.250.013

27.288.771

12.955.780

5.736.032

2.930.019

Werkelijke/beoogde lasten programma (6)

31.791.755

27.288.771

12.955.780

5.736.032

2.930.019

Begrote baten programma (7)

4.248.884

5.900.000

5.900.000

1.050.000

-

Werkelijke/beoogde baten programma (8)

-

5.900.000

5.900.000

1.050.000

-

Correctie i.v.m. aanpassing overlopende passiva (9)

8.185.937-

Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7+8)

24.536.463

7.517.401

3.534.214

5.159.943

6.122.663

060218

060218 Reserve Regio Specifiek Pakket

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie.

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2009 d.d. 14 mei 2009

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Bob Potjer

Programma

Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

Toelichting

Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermogen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de decentralisatieuitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken geeft aan wat de prijsbijstelling is. Het percentage voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd. De IBOI 2013 was 0%. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. Ook voor 2014 en 2015 is de IBOI op 0% vastgesteld. Voor 2016 is het percentage op 0,191% vastgesteld. Voorzichtigheidshalve handhaven wij voor de jaren vanaf 2017 het begrote percentage van 1%. De IBOI van een boekjaar wordt in het daarop volgende voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden.

Wat was in 2016 gepland?

De begrote onttrekking in 2016 bedroeg € 32,2 miljoen. De begrote toevoeging bedroeg € 3,2 miljoen. Er stond een decentralisatie-uitkering en uitkering Regionaal Mobiliteitsfonds Fonds gepland. Verder ook voorschotten aan de gemeenten Emmen en Coevorden voor het uitvoeren van RSP projecten en bijdragen aan de Spoorbrug. Aan de reserve stond een toevoeging van rente gepland ter hoogte van € 117.352,--.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De begrote toevoeging van rente is gerealiseerd. In 2016 hebben wij aan de gemeente Coevorden voorschotten verstrekt ten behoeve van de Stationsomgeving en de Spoorboog.  De subsidies aan de gemeente Emmen voor integrale gebiedsontwikkeling Atalanta hebben wij op basis van de 'Overeenkomst Aanpassing afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta' in 2016 vastgesteld. Verder is er één subsidiebeschikking in het kader van REP beschikt. De geplande decentralisatieuitkering REP en Uitkering Regionaal Mobiliteitsfonds hebben wij in 2016 ontvangen. Verder hebben wij een niet gepland voorschot van de gemeente Emmen ontvangen voor de provinciale Bereikbaarheidsprojecten, maar deze opbrengsten zijn niet in de reserve opgenomen.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

De voornaamste afwijking wordt veroorzaakt doordat aan de gemeente Emmen geen voorschotten zijn verstrekt in 2016 voor bereikbaarheid. Dit zal in 2017 plaatsvinden op basis van de aanvraag die we in december 2016 van de gemeente Emmen hebben ontvangen. Dan zal ook een verrekening met de nog terug te ontvangen voorschotten voor het project Hondsrugtunnel plaatsvinden. Het begrote bedrag aan ontvangsten van het Regionaal MobilitietsFonds is niet gerealiseerd. In totaliteit wordt een voordelig saldo, zijnde € 209.374,--, verrekend met de Reserve RSP. In afwijking van voorgaande jaren worden uitkeringen uit het Regionaal MobiliteitsFonds (via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland), welke ultimo 2016 nog niet zijn besteedt niet meer aan de Reserve Regio Specifiek Pakket toegevoegd. Omdat deze middelen uit het Regionaal MobiliteitsFonds een specifiek bestedingsdoel hebben in het kader van het Regionaal Specifiek Pakket, zijn deze conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten vanaf nu onder de post “de voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren” van de post overlopende passiva in de balans verantwoord. Omdat er vanuit eerdere jaren een bedrag van € 8.185.937,-- in deze reserve zat is voor dit bedrag een correctie gemaakt, door dit bedrag uit te Reserve te halen en over te hevelen naar de Overlopende passiva. In totaal staat eind 2016 een bedrag van ruim € 12,4 miljoen onder overlopende passiva dat voor toegezegde bijdragen beschikbaar is.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Verschuiving bestedingen naar volgende jaren (meerjarig programma) worden in komende bestuursrapportages opgenomen.