Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

060214

Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

7.173.081

5.873.076

2.373.076

2.373.076

2.373.076

Begrote onttrekking (2)

2.565.894

3.500.000

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

1.000.000

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

1.565.894

3.500.000

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

1.300.005

3.500.000

-

-

-

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

5.873.076

2.373.076

2.373.076

2.373.076

2.373.076

060214

060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden aan de N34.

Instellingsbesluit

Besluit PS Statenstuk 2006-267 d.d. 20 december 2006

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Adri de Vries

Programma

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Toelichting

Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de weg N34 overgedragen van het Rijk aan de provincie. In de hiervoor ontvangen afkoopsom is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden. Bij statenbesluit van 20 december 2006 is hiervoor een Reserve achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34 ingesteld. De geplande werkzaamheden zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Na de realisatie van onderhoud en verbeteringswerken zal de reserve worden opgeheven.
Voor de N34 staan, naast de nieuwe prioriteiten van het college, nog 3 grote projecten op stapel, de aansluiting Exloo, de aansluiting Klooster en de nieuwe aansluiting Odoorn/Klijndijk/Emmen-Noord.
Exloo is in 2015 aanbesteed en de uitvoering is gestart in 2016. Voor Klooster lopen de planprocedures. Verwachte afronding van de realisatie is in 2017. Financiering loop via een bijdrage van de provincie Overijssel, de BDU en het Investeringsprogramma VV. Over de aansluiting Klijndijk/Emmen-Noord heeft medio 2015 besluitvorming plaatsgevonden.

Wat was in 2016 gepland?

Voor de realisatie wordt het resterende deel uit de reserve ingezet, waarvan € 1.565.894,-- voor 2016.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

Een bedrag van € 1.300.005,-- voor projecten in de N34. Het budget kon niet geheel besteed worden i.v.m. vertragingen rondom Klijndijk. In de 3e Bestuursrapportage was dit reeds voorzien, nu blijkt de vertraging financieel gezien nog iets groter met als gevolg een voordeel van € 265.889,--. Dit bedrag vloeit terug naar de Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 en wordt volgend jaar ingezet.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Eindbeeld is een hoogwaardige ongelijkvloerse autoweg 100km/h.