Voorziening groot Depot Drents Museum

Voorziening groot Depot Drents Museum

083182

Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

59.434

73.477

87.520

101.563

115.606

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

14.043

14.043

14.043

14.043

14.043

Aanwendingen (4)

9.100

1.160

1.189

3.015

20.489

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

64.377

87.520

101.563

115.606

129.649

Begrote lasten (5)

9.100

1.160

1.189

3.015

20.489

Werkelijke/beoogde lasten (6)

-

1.160

1.189

3.015

20.489

Begrote baten programma (7)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten (8)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

73.477

87.520

101.563

115.606

129.649

083182

083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Henk Jan Schimmel

Programma

Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

Toelichting

Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van 25 jaar. Hiervan zal een herijking in 2021 uitgevoerd worden. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2036 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op € 53.590,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een investeringsbudget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kon de jaarlijks dotatie in 2013 worden verlaagd naar € 14.043,-- per jaar.
In de komende jaren is veelal alleen dagelijks onderhoud van toepassing.

Wat was in 2016 gepland?

Een storting van € 14.043,-- en daarnaast een onttrekking van € 9.100,--.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

Er zijn in 2016 geen uitgaven geweest voor groot onderhoud.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Het geplande onderhoud voor het Depot is de komende jaren nog gering. Pas vanaf 2020 is er een aantal jaren waarin we grotere onderhoudskosten verwachten.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Er is geen meerjarig effect. De voorziening is op peil. Het handvat voor de gebouwenbeheerders is de planning van het onderhoudsplan. Maar er worden jaarlijks wel prioriteiten gesteld en kritisch bekeken wat de staat van het onderhoud is van de aangegeven onderdelen. Verder is het zo dat in het onderhoudsplan gemiddelde bedragen zijn genomen van de jaarlijkse kosten. Dat betekent dat het ene jaar de kosten hiervan hoger zullen zijn dan een ander jaar. Maar meerjarig gezien vereffent zich dat. Overigens staat in de begroting 2017 een herijking van de meerjarenonderhoudsplannen gepland, omdat dan 5 jaren van de plannen voorbij zijn. Op dat moment kunnen we ook goed beoordelen hoe het groot onderhoud zich verder ontwikkelt.