Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

083180

Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

2.628.972

0

0

0

0

Vrijgevallen bedragen (2)

2.074.077

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

-

-

-

-

-

Aanwendingen (4)

554.895

-

-

-

-

Saldo einde jaar (1-2+3-4)

0

0

0

0

0

083180

083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Afdekking risico van nog af te wikkelen verplichtingen die voor rekening komen van de "vendors" van de aandelen Essent Holding N.V. aan RWE AG.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2009 d.d. 2 juni 2010

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

In de AvA van 18 april 2016 is door de aandeelhouders ingestemd met de vrijval van de vordering op de verkoop Vennootschap B.V. Deze eenmalige bedrage van € 2.074.077,-- is meegenomen in de 2e Bestuursrapportage 2016. De rest van de voorziening is gebruikt om de opgenomen vordering af te wikkelen waar eerder al rekening mee gehouden was. De voorziening heeft dan ook een saldo van nul en kan opgeheven worden.

Wat was in 2016 gepland?

De voorziening kan opgeheven worden.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

N.v.t.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.