Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

083181

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

8.366.665

9.069.692

9.009.692

8.949.692

8.889.692

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

Aanwendingen (4)

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

8.306.665

9.009.692

8.949.692

8.889.692

8.829.692

Begrote lasten (5)

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Werkelijke/beoogde lasten (6)

367.905

350.000

350.000

350.000

350.000

Begrote baten programma (7)

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

Werkelijke/beoogde baten (8)

1.070.932

290.000

290.000

290.000

290.000

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

9.069.692

9.009.692

8.949.692

8.889.692

8.829.692

083181

083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodrager. Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2010 d.d. 10 november 2010

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

Product 8.2 Personeel en organisatie

Toelichting

De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen onttrokken. De voorziening is op peil om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

Wat was in 2016 gepland?

Een jaarlijkse rentetoevoeging van € 200.000,-- en daarnaast een premiestorting van € 90.000,--. De pensioenuitkering is begroot op € 350.000,--.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De rentetoevoeging bedroeg € 200.000,--, de premiestorting € 70.932,-- en de pensioenuitkeringen € 367.880,--.Daarnaast was een extra storting noodzakelijk van € 800.000,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Voor het bepalen van de omvang van de voorziening wordt de rekenrente gehanteerd waarmee het ABP de collectieve waardeoverdracht vaststelt. Een lagere rekenrente betekent een hogere voorziening. De rekenrente was voor 2016 3,3% (2014 4,2%). Tot vorig jaar was het uitgangspunt de te verwachten fondsvorming (Appa → ABP) op zeer korte termijn. Dit is voorlopig nog niet aan de orde. In overeenstemming met de BZK circulaire van 13 december 2016 kenmerk  2016-0000738850 is nu de rekenrente voor individuele waardeoverdrachten gehanteerd door onze Appa uitvoerder (APG). Die is voor actieve deelnemers 0,864% en voor gepensioneerden is 0,289%. De lagere rekenrente leidt tot een extra storting van € 800.000,--.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.