Reserve financieringsfonds Drenthe

Reserve financieringsfonds Drenthe

060226

Reserve financieringsfonds Drenthe

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

4.000.000

-

-

-

-

Begrote onttrekking (2)

4.000.000

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

4.000.000

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

4.000.000

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

-

-

-

-

-

060226

060226 Reserve financieringsfonds Drenthe

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het Financieringsinstrumentarium Drenthe te ondersteunen.

Instellingsbesluit

Besluit PS Statenstuk 2013-600 d.d. 18 december 2013

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Erik Bos

Programma

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht

Toelichting

Het Financieringsinstrumentarium Drenthe is in 2014 uitgewerkt en in 2013 is in totaal een bedrag € 17.000.000,-- in de reserve gestort. Hiervan is in 2014 een bedrag van € 13.000.000,-- onttrokken en overgemaakt naar het MKB-fonds Drenthe. Een aparte reserve was noodzakelijk, want op deze manier bleven de middelen beschikbaar voor het MKB-fonds Drenthe en werden deze niet gemengd met de middelen die al in de Reserve versterken economische structuur aanwezig zijn. Eind 2015 was nog een saldo van € 4 miljoen in de reserve aanwezig, dat naar verwachting in 2016 wordt ingezet voor een Drents Acquisitie Ondersteunend Fonds. Zodra het saldo van deze reserve op nul staat - en dat is voorzien in 2017 - stellen wij voor de reserve op te heffen.

Wat was in 2016 gepland?

Een onttrekking van € 4.000.000,-- voor het opstarten van NOM projects (Innovatiefonds Noord Nederland). Dit is onderdeel van de zogenaamde package deal tussen de provincies en het ministerie van economische zaken. De reserve is hiermee uitgeput en met het vaststellen van de Begroting 2017 is besloten om deze reserve in 2017 op te heffen.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

Een onttrekking van € 4.000.000,-- voor het opstarten van NOM projects.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.