Reserve natuurbeleid

Reserve natuurbeleid

060227

Reserve natuurbeleid

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

34.169.468

71.174.038

86.431.976

86.431.976

86.431.976

Begrote onttrekking (2)

11.528.411

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

44.913.618

15.257.938

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

32.008.710

38.213.710

38.499.501

38.499.501

38.499.501

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

35.571.439

38.213.710

38.499.501

38.499.501

38.499.501

Begrote baten programma (6)

8.734.786

2.732.554

1.332.554

1.332.554

1.332.554

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

15.916.879

2.732.554

1.332.554

1.332.554

1.332.554

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

71.174.038

86.431.976

86.431.976

86.431.976

86.431.976

060227

060227 Reserve natuurbeleid

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014

Portefeuillehouder

Henk Jumelet

Teamleider

Foppe Jan Voogd

Programma

Product 7.4 Natuur en landschap

Toelichting

De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en inkomsten van het programma Natuurlijk Platteland over de jaren tot en met 2028. Binnen dit programma vallen de ontwikkelopgave nieuwe natuur (inrichting, grondverwerving en functieverandering), het agrarisch en natuur en landschapsbeheer, de programmatische aanpak stikstof (PAS). Het betreft alle nieuwe projecten vanaf 2014 (inclusief Icoon projecten). De lopende ILG projecten worden afgewikkeld via de reserve provinciaal aandeel ILG.

Wat was in 2016 gepland?

Begroot was een storting van € 44.913.618,-- en een onttrekking van € 11.528.411,--,  resulterend in een saldo van  € 67.554.675,--. In de diverse bestuursrapportages hebben wij u geïnformeerd over aanpassingen in de verwachte inkomsten en uitgaven in dit kader. Tijdens het jaar zijn de exploitatiebaten en -lasten gereduceerd en afgestemd op de planning van Prolander (PPOV2). De  storting van 44 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de extra DU-uitkering van het Rijk (kasschuif) 13 miljoen, de overheveling uit de ILG-reserve 6 miljoen, de bijstelling van de PAS uitgaven 7 miljoen en de verwachte lagere uitgaven grondverwerving. De onttrekking van 11 miljoen hangt samen met vertraagde grondverkopen en lagere baten in 2016 in de ontwikkelopgave. Omdat de meeste nieuwe projecten nog in de aanloopfase zitten zal deze reserve de eerste jaren oplopen. Zodra het businessmodel voldoende naar jaren is geprogrammeerd zal dit ook meerjarig in de begroting worden verwerkt.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De begroting voor de exploitatielasten voor de bovengenoemde beleidsonderdelen was € 32.008.710,-- terwijl € 35.571.439,-- is gerealiseerd. De begroting voor de exploitatiebaten voor deze doelen was  € 8.734.786,-- terwijl € 15.916.879,-- is gerealiseerd. Dit is inclusief de extra DU-uitkering natuur ad € 633.194,-- en de DU-uitkering Hydrologische maatregelen ad € 2.410.240,-- uit de decembercirculaire. Dit leidt tot een exploitatieafrekening van € 3.619.364,--. Dit bedrag is bij de jaarrekening gestort in de reserve.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar Product 7.4.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.