Voorziening financieel risico IAP Drenthe

Voorziening financieel risico IAP Drenthe

083183

Voorziening financieel risico IAP Drenthe

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

695.516

-

-

-

-

Vrijgevallen bedragen (2)

695.516

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

-

-

-

-

-

Aanwendingen (4)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (1-2+3-4)

-

-

-

-

-

083183

083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Afdekking risico van nog af te wikkelen claim n.a.v. een audit bij het SNN over het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010, waarbij een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2012 d.d. 29 mei 2013

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Erik Bos

Programma

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Deze voorziening is ingesteld omdat na een audit bij het SNN bij het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010 een deel van de subsidiabele kosten was afgekeurd. Het risico hiervoor lag bij de provincie. De definitieve correctie door SNN heeft plaatsgevonden. Eerder was in afwachting hiervan deze voorziening van € 1.088.000,-- ten laste van het Innovatieve Actieprogramma Drenthe gebracht. In 2013 zijn werkzaamheden uitgevoerd die hebben geresulteerd in een aangepaste einddeclaratie, waardoor een deel van de voorziening daadwerkelijk aangesproken is. In totaal is toen een bedrag van € 392.000,-- ten laste van de voorziening gebracht. Medio 2016 is de einddeclaratie ontvangen en is het saldo van de voorziening ten gunste van de middelen versterking economische structuur gekomen. De voorziening heeft dan ook een saldo van nul en kan opgeheven worden.

Wat was in 2016 gepland?

Conform de Nota reserves en voorzieningen 2016 is de voorziening inmiddels opgeheven.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

N.v.t.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.