Risicoreserve

Risicoreserve

050005

Risicoreserve

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

27.500.000

27.500.000

27.500.000

27.500.000

27.500.000

Begrote onttrekking (2)

-

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (1-2+3)

27.500.000

27.500.000

27.500.000

27.500.000

27.500.000

050005

050005 Risicoreserve

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen die niet door een specifieke voorziening of de algemene reserve worden gedekt. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen.

Instellingsbesluit

Begroting 2008 d.d. 14 november 2007

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

Programma 8. Middelen

Toelichting

Het huidige risicoprofiel is beschreven in de paragraaf I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Ons streven is de risico's voldoende te hebben gedekt en de omvang van deze reserve is daar ook op afgestemd. Wij handhaven daarom het gewenste niveau op € 27,5 miljoen.
Nu alle risico's zijn ondergebracht in deze reserve betekent dat niet, dat ongelimiteerd risico’s kunnen worden afgewenteld op de risicoreserve. Om op dit punt een goede ‘control’ te handhaven, wordt voorgesteld voor het opvangen van risico’s van het volgende escalatiemodel uit te gaan: eerst dient dekking te worden gevonden binnen het betreffende begrotingsprogramma, dan dekking uit programmagebonden bestemmingsreserves, dan dekking binnen de exploitatie (onvoorzien, resultaat plus of min naar algemene reserve) en dan pas dekking vanuit de risicoreserve. Een onttrekking is op die manier dan meer het resultaat van een uitgekomen risico, dan een politieke keuze.

Wat was in 2016 gepland?

In 2016 waren geen mutaties voorzien.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

In 2016 hebben zich geen mutaties voorgedaan.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.