Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

060229

Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

250.000

841.997

888.998

1.548.249

1.207.500

Begrote onttrekking (2)

250.000

-

-

340.749

-

Begrote toevoeging (3)

355.919

47.001

659.251

-

2.659.251

Begrote lasten programma (4)

6.020.480

4.662.250

4.050.000

5.050.000

3.732.863

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

5.517.361

4.662.250

4.050.000

5.050.000

3.732.863

Begrote baten programma (6)

164.080

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

147.039

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

841.997

888.998

1.548.249

1.207.500

3.866.751

060229

060229 Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Gerrit Jansen

Programma

Product 3.3 Wegen

Toelichting

De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot cyclisch onderhoud op te vangen op het gebied van wegen en vaarwegen. In deze reserve worden de overschoten van de jaarlijkse budgetten gestort en onttrokken wanneer deze budgetten te laag zijn in een bepaald jaar.
Met de instelling van deze reserve in 2016 zijn we tegemoet gekomen aan de opmerkingen die door de Rekenkamer zijn gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. Deze reserve vangt namelijk de jaarlijkse pieken en dalen in de onderhoudsuitgaven op. Uit de doorrekening van het onderhoudsprogramma in 2015 bleek dat er een tijdelijke besparing op groot onderhoud mogelijk was. Het budget is daarop met ingang van 2016 gekort met € 1,5 miljoen, vanaf 2020 komt deze tijdelijke korting weer te vervallen en wordt het normbedrag voor onderhoud weer verhoogd van € 4.709.251,-- naar € 6.392.114,--.

Wat was in 2016 gepland?

De geraamde onttrekking bedroeg € 250.000,--, de geraamde storting € 355.919,--. Beide zijn gerealiseerd.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De mutatie op de reserve wordt bijgesteld op basis van het resultaat op de exploitatie van het groot onderhoud wegen en vaarwegen (zie producten 3.3 en 3.4).De geraamde uitgaven bedroegen € 6.020.480,--. Er is werkelijk € 5.517.361,-- gerealiseerd. De geraamde inkomsten bedroegen € 164.080,--. Er is werkelijk € -147.039,--  gerealiseerd. Per saldo bedraagt de afrekening van de exploitatie dus een storting van € 486.078,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Op het budget groot onderhoud wegen deed zich een overschrijding voor van € 351.474,--. Dit werd veroorzaakt door de kosten van het project "ombouw van de N391" ad € 773.871,-- die volledig ten laste van 2016 zijn gekomen. Daar tegenover staat dat de begrote interne verrekening voor het project Wilhelminaoord is doorgeschoven naar 2017. Verder is op het budget groot onderhoud fietspaden een voordeel gerealiseerd van € 737.872,--. Dit komt doordat er geen rekening was gehouden met de interne kostenverrekening voor het project 'Reconstructie hoofdrijbaan N374' nabij Westdorp voor € 580.542,-- en de kostenverrekening voor het project 'Aanbrengen 1-2 markering op fietspad N374' tussen Schoonloo en Borger voor € 16.448,--. Verder verwijzen wij u naar product 3.3 en 3.4.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.