Financieringsreserve

Financieringsreserve

060221

Financieringsreserve

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

109.075.703

60.737.169

61.670.462

67.670.462

79.670.462

Begrote onttrekking (2)

55.500.000

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

7.161.466

933.293

6.000.000

12.000.000

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

60.737.169

61.670.462

67.670.462

79.670.462

79.670.462

060221

060221 Financieringsreserve

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van programma's en projecten op het ruimtelijk-economische gebied, om de doelstellingen die de provincie hanteert voor het omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale economie te realiseren. Als bodemstand wordt hiervoor een bedrag van € 80 miljoen aangehouden om op termijn mogelijk rente baten te kunnen genereren, ter dekking van doelstellingen zoals hiervoor genoemd.

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2011 d.d. 14 juli 2011

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

In de Voorjaarsnota 2012 is de doelstelling van deze Reserve gewijzigd. In plaats van hoge bijdragen te onttrekken voor cofinancieringsprojecten, waardoor de reserve op termijn is uitgeput, wordt de reserve nu ingezet om voldoende structurele rentebaten te genereren die bijdragen aan structurele begrotingsruimte. En wordt er met ingang van 2012 geen inflatiecorrectie meer aan toegevoegd. Er wordt een bodemstand van deze reserve wenselijk geacht van minimaal € 80 miljoen. In 2013 is voor het ineens uitbetalen van de contant gemaakte toekomstige subsidies aan de Drentse Energie Organisatie (DEO), minus een korting, een onttrekking gedaan van € 14,7 miljoen.
Naast de onttrekking voor de DEO is ook een onttrekking opgenomen van € 4 miljoen in 2013 voor de subsidiëring van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij (DPM). Het doel van de DPM, zoals dat geformuleerd is in de statuten, is het verstrekken van risicodragend kapitaal aan het bedrijfsleven binnen de regio van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. In de praktijk richt de DPM zich vooral op innovatieve industriële ondernemingen en bedrijven in de nieuwe zakelijke dienstverlening.
Daarnaast is in 2013 vanuit de Risicoreserve een bedrag van € 4,5 miljoen overgeheveld naar deze reserve. Wegens de opbrengst van de verkoop van onze aandelen in Attero is in 2014 € 3.538.233,-- toegevoegd. Het surplus dat boven de vastgestelde bodemstand van € 80 miljoen van in deze reserve aanwezig is, wordt in 2016 voor een bedrag van € 15,5 miljoen afgeroomd en overgeheveld naar de Reserve investeringsagenda. Daarnaast wordt additioneel € 15 miljoen aan de Financieringsreserve in 2016 onttrokken en ook aan de Reserve investeringsagenda toegevoegd. Incidentele meevallers, de opbrengst uit het vervolg van stofkam en positieve rekeningresultaten in de komende jaren komen, na het op peil brengen van de Risicoreserve en het op peil houden (€ 5 miljoen) van de Reserve voor algemene doeleinden, gebruikt om de Financieringsreserve weer aan te zuiveren tot de vastgestelde bodemstand van € 80 miljoen. In de 2e Bestuursrapportage 2015 is een bedrag van € 7,45 miljoen wegens vrijval van Escrow vanuit de Voorziening vordering op Verkoop Vennootschap BV aan deze reserve toegevoegd. Waardoor deze eind 2015 tijdelijk boven de € 100 miljoen uitkwam. In lijn met het nieuwe College-akkoord en de vertaling daarvan in de Nota van aanbieding bij de Begroting 2016 is dit incidentele voordeel geheel ten gunste gebracht van de Financieringsreserve. Daarnaast is het voordelig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2015 ad € 2.935.608,-- ten gunste van deze reserve gebracht. In 2016 is het voordelig resultaat van de 3e bestuursrapportage ad € 7.161.466,-- aan de reserve toegevoegd. In 2017 wordt het resterende saldo van de Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel aan deze reserve toegevoegd, zodat deze reserve weer richting de gewenste bodemstand gaat.

Wat was in 2016 gepland?

Een toevoeging van € 7.161.466,--, zijnde het voordelig resultaat van de 3e bestuursrapportage, en daarnaast een onttrekking van in totaal € 55 miljoen ten behoeve van projecten van de investeringsagenda (via de Reserve investeringsagenda).

Wat is in 2016 gerealiseerd?

Zowel de begrote toevoeging als de onttrekking zijn gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.