Reserve Investeringen verkeer en vervoer

Reserve Investeringen verkeer en vervoer

060199

Reserve Investeringen verkeer en vervoer

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

29.120.912

31.746.141

31.796.152

30.717.667

28.450.005

Begrote onttrekking (2)

-

-

1.078.485

2.267.662

2.398.517

Begrote toevoeging (3)

2.625.229

50.011

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

6.541.850

5.099.342

5.645.430

6.986.838

7.473.695

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

6.541.850

5.099.342

5.645.430

6.986.838

7.473.695

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

31.746.141

31.796.152

30.717.667

28.450.005

26.051.488

060199

060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de kapitaallasten van infrastructurele investeringen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Adri de Vries

Programma

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Toelichting

Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot investeringen verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de investeringen uit het Investeringsprogramma 2010 als de investeringen die gemoeid zijn met het lopende IVV tot en met 2015 alsook het investeringsprogramma 2016-2020.  Een investeringsprogramma is gericht op een veilige bereikbaarheid Drenthe. Daarbij hebben we doelstellingen voor het versterken van (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en lucht en het realiseren en versterken van het regionale netwerk inclusief het toeristisch recreatief gebruik voor fiets , auto, openbaar vervoer en goederenvervoer. Samen met het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt ingezet op verdere productinnovatie binnen het openbaar vervoer. Waar mogelijk en wenselijk worden in de verkeers- en vervoerssector innovatieve en energiebesparende maatregelen toegepast.
En samen met onze partners werken we aan een verkeersveilig ingerichte infrastructuur ondersteund door het Programma Permanente Verkeerseducatie. De Reserve is een soort egalisatiefonds en wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie. Met dit bedrag worden zowel de investeringen IVV oud als de lopende gedekt en de lasten daarvan zijn aflopend. Als gevolg van het aangepaste BBV mag vanaf 2017 geen rente meer mag worden toegerekend voor investeringen die geactiveerd worden. Dit houdt in dat bij handhaven van hetzelfde investeringsniveau er minder geld in de reserve IVV gestort hoeft te worden voor de dekking van de kapitaallasten (die nu alleen het afschrijvingsgedeelte te dekken). De rentecomponent vervalt immers. Tevens is m.i.v. 2017 het normbedrag met € 400.000,-- verlaagd, omdat die niet nodig is om de toekomstige kapitaallasten te dekken. Hierdoor is het normbedrag van € 9.167.079,-- verlaagd tot een bedrag van € 6.162.869,-- in 2022.

Wat was in 2016 gepland?

Op basis van het normbedrag voor 2016 van € 9.167.079,-- en de kapitaallasten van € 6.541.850,-- is begroot om een bedrag van € 2.625.229,-- aan de reserve toe te voegen.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De begrote kapitaallasten en de begrote storting van € 2.625.229,-- in de reserve.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.