Reserve investeringsagenda

Reserve investeringsagenda

060228

Reserve investeringsagenda

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

-

63.900.000

53.620.000

44.605.000

37.070.000

Begrote onttrekking (2)

6.100.000

10.280.000

9.015.000

7.535.000

-

Begrote toevoeging (3)

70.000.000

-

-

-

-

Begrote lasten programmas (4)

-

Werkelijke/beoogde lasten programmas (5)

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

63.900.000

53.620.000

44.605.000

37.070.000

37.070.000

060228

060228 Reserve investeringsagenda

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De reserve investeringsagenda heeft tot doel financiële dekking te verschaffen voor die plannen die worden uitgewerkt op basis van de investeringsagenda.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Bob Potjer

Programma

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

De reserve investeringsagenda is in 2016 op de volgende wijze gevoed:
• Het surplus van de Reserve voor algemene doeleinden boven de maximale stand van € 5 miljoen; € 14,5 miljoen.
• Het surplus van de Financieringsreserve boven de vastgelegde bodemstand van € 80 miljoen; € 15,5 miljoen.
• Vanuit de Financieringsreserve additioneel € 15 miljoen.

De ruimte is met het instellen en de voeding van de reserve investeringsagenda gerealiseerd. De plannen zijn inmiddels voor het merendeel uitgewerkt in concrete PS voorstellen. Op basis van die statenvoorstellen zijn de bijdragen voor concrete projecten onttrokken aan de reserve.
Aan de reserve investeringsagenda wordt geen rente toegerekend.

Het instrument Investeringsagenda is succesvol gebleken en een aantal nieuwe projecten is in voorbereiding. Daarom hebben we in de 3e Bestuursrapportage 2016 een extra bijdrage uit de Financieringsreserve van € 25.000.000,-- geraamd.

Wat was in 2016 gepland?

In 2016 waren de volgende onttrekkingen gepland:
Breedband een onttrekking van € 1.650.000,--
Culturele investeringen een onttrekking van € 400.000,--
Gebiedsontwikkeling GAE een onttrekking van € 250.000,--
Energieneutraal wonen een onttrekking van € 3.500.000,--
Fietsprovincie 1 een onttrekking van € 300.000,--

In 2016 waren de volgende toevoegingen gepland:
Bijdrage van de Algemene Reserve € 14.500.000,--
Bijdrage van de Financieringsreserve € 55.500.000,--

Wat is in 2016 gerealiseerd?

Zowel de geplande als de gerealiseerde uitgaven zijn gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.