Cofinancieringsreserve Europa

Cofinancieringsreserve Europa

060223

Cofinancieringsreserve Europa

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

22.820.075

23.679.511

21.358.315

17.824.565

14.290.815

Begrote onttrekking (2)

2.321.196

2.321.196

3.533.750

3.533.750

3.340.000

Begrote toevoeging (3)

2.533.750

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

1.000.000

3.533.750

3.533.750

3.533.750

3.340.000

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

353.118

3.533.750

3.533.750

3.533.750

3.340.000

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

23.679.511

21.358.315

17.824.565

14.290.815

10.950.815

060223

060223 Cofinancieringsreserve Europa

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's en projecten.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012

Portefeuillehouder

Tjisse Stelpstra

Teamleider

Johan Geveke

Programma

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Toelichting

In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben wij aangegeven dat we het economisch beleid richten op de cofinancieringsmogelijkheden van het Europees beleid. Om in te kunnen spelen op de goede mogelijkheden in de nieuwe EU periode (2014 – 2020), is destijds voorgesteld een Cofinancieringsreserve Europa te vormen met een startvermogen van € 24 miljoen. Goed inspelen op cofinancieringsmogelijkheden van Europees beleid vergt meer maatwerk. Dit betekent dat wij ook zelf meer actief kansen zoeken en creëren. Hiervoor is de Cofinancieringsreserve Europa een belangrijk middel. Voor de omvang van de reserve hebben we een inschatting gemaakt op basis van de huidige kennis en is deze gevoed vanuit de Reserve vitaal platteland (€ 12 miljoen) en de Risicoreserve (€ 12 miljoen).
De ontwikkeling van (regionale) Europese programma's is in zichzelf een complex (onderhandelings-)proces langs vele schaakborden met nog wijzigende spelregels. Omvang, vorm en inhoud van de programma’s staan dan ook nog niet vast. Met inachtneming van alle onzekerheden schatten wij in dat wanneer de provincie de Europese Programma's (EFRO, INTERREG, en POP) voor de periode 2014-2020 adequaat wil financieren (met het doel een goed resultaat voor Drenthe te behalen), een eigen inleg noodzakelijk is voor een programmaperiode van 7 jaar (2014-2020). Voorlopig wordt uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 3,1 miljoen per jaar. De "omzet" die daarmee wordt gerealiseerd bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 miljoen per jaar. Mocht in de toekomst duidelijk worden dat de cofinancieringsbehoefte (per jaar) hoger of lager uitvalt dan op dit moment ingeschat, dan kan in de toekomst een bijstelling nodig zijn. T.b.v. agrarisch natuurbeheer is in de jaren 2014 en 2015 een bedrag van € 1.212.554,-- geleend uit de Cofinancieringsreserve. In de jaren 2016 en 2017 zijn deze bedragen teruggestort vanuit de Reserve provinciaal aandeel ILG.Voor de uitwerking van de 'gecoördineerde meerjarenaanpak Europa' is bij de eerste wijziging van 2015 een bedrag van € 2,5 miljoen extra opgenomen. Dit bedrag kwam niet uit de reserve, maar werd gedekt vanuit de algemene ruimte 2014. Vanaf 2016 t/m 2020 wordt voor het project LEADER Zuid-West Drenthe € 240.000,-- per jaar bijgedragen. Tevens starten wij met het project LEADER Zuid-Oost Drenthe. Het  provinciaal aandeel bedraagt € 387.500,-- per jaar voor 4 jaar (vanaf 2016). De dekking voor deze uitgaven komt uit de Reserve vitaal platteland voor een bedrag van € 193.750,-- per jaar en de Cofinancieringsreserve Europa de andere helft.

Wat was in 2016 gepland?

Een onttrekking van € 2.321.196,-- om te voorzien in de financieringsbehoefte en daarnaast een toevoeging van € 2.533.750,--. Van dat laatste bedrag bestaat € 1.212.554,-- uit geld dat eerder uit de Cofinancieringsreserve was geleend voor agrarisch natuurbeheer en teruggestort wordt vanuit de Reserve provinciaal aandeel ILG.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De begrote toevoegingen en onttrekkingen en daarnaast een extra toevoeging van € 646.882,-- vanwege onderbesteding.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Naast het gegeven, dat de programma’s vertraagd van start zijn gegaan, geldt voor al deze programma’s ook dat de daadwerkelijke besteding van de provinciale middelen sterk afhankelijk is van de mate waarin de Drentse stakeholders in staat zijn goede plannen (mede) te ontwikkelen voor die programma’s. Er is dit jaar een voorzichtige start gemaakt die naar verwachting in 2017 een financiële vlucht neemt.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.