Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

060211

Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

1.093.293

933.293

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

160.000

933.293

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

933.293

0

0

0

0

060211

060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel.

Instellingsbesluit

Besluit PS Statenstuk 2007-271 d.d. 31 januari 2007

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Gerrit Jansen

Programma

Product 3.4 Vaarwegen

Toelichting

Bij de jaarrekening 2015 hebben wij aangegeven dat het saldo van de reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel vrij kan vallen na de financiële afwikkeling  (na nog een onttrekking van € 160.000,-- in 2016 gedaan te hebben). De reserve kan opgeheven worden en het incidentele voordeel van € 933.293,-- wordt conform de daarover gemaakte afspraken aan de financieringsreserve toegevoegd in 2017.

Wat was in 2016 gepland?

€ 933.293,-- wordt aan de financieringsreserve toegevoegd in 2017 en de reserve kan daarna opgeheven worden.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De werkelijke uitgaven bedroegen € 49.696,--. Het verschil met de begroting van € 110.304,-- wordt niet meer toegevoegd aan de reserve.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Groot Onderhoud Vaarverbinding Erica-Ter Apel. Op dit budget doet zich een voordeel voor van € 110.304,--. In het budget van 2016 voor de Vaarweg Erica-Ter Apel werd rekening gehouden met een compensatieverplichting voor gekapt bos. Het was echter niet haalbaar om een geschikte plaats te vinden voor de aanleg van een nieuw bos waardoor een voordeel ontstond op dit budget. Ook werd er rekening gehouden met een schadeclaim van bewoners nabij het kanaal. Deze procedure loopt nog. Het heeft echter nog niet tot een uitspraak geleid.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.