Reserve versterking economische structuur

Reserve versterking economische structuur

060150

Reserve versterking economische structuur

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

7.527.357

6.623.942

6.023.942

6.423.942

6.823.942

Begrote onttrekking (2)

1.450.000

1.000.000

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

1.500.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Begrote lasten programma (4)

6.789.121

3.785.727

3.785.727

3.785.727

3.785.727

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

8.042.824

3.785.727

3.785.727

3.785.727

3.785.727

Begrote baten programma (6)

3.227.404

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

3.527.691

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

6.623.942

6.023.942

6.423.942

6.823.942

7.223.942

060150

060150 Reserve versterking economische structuur

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Erik Bos

Programma

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht

Toelichting

De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijk-economische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. In de Meerjarenbegroting is structureel een bedrag van € 3.785.727,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking van de economische structuur. Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,--  bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum (2010 t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van het project Atalanta, de economie van de verbinding, reeds een bedrag van € 1.823.225,--  bijgedragen. Verder is opgenomen dat het restant, € 3.176.775,--, vanuit de VES-middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de exploitatie en € 1.000.000,-- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES-middelen. De werkzaamheden door het Projectenbureau Drenthe zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016 en daarvoor komt een bedrag van € 200.000,-- uit de Reserve VES. Daarnaast is in 2016 voor de subsidiëring van vraagbundeling voor de aanleg van breedbandnetwerken in witte gebieden een bedrag van € 250.000,-- vanuit de Reserve Versterking Economische structuur gedekt.

Wat was in 2016 gepland?

Een toevoeging in de verwachting dat na verrekening van vrijval verplichtingen en extra inkomsten een bedrag van € 1.500.000,-- niet besteed zou worden.

Een onttrekking van € 1.000.000,- ten gunste van de RSP-reserve, een onttrekking van € 200.000,-- t.b.v. het Projectenbureau Drenthe en €  250.000,-- voor de subsidiëring van vraagbundeling voor de aanleg van breedbandnetwerken in witte gebieden.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De begrote toevoegingen en onttrekking zijn gerealiseerd. De verwachting, dat een bedrag van € 1.000.000,-- t.b.v. projecten versterking economische structuur niet besteed worden, is echter niet uitgekomen. Per saldo is € 1.088.160,-- meer uitgegeven. Ook de inkomsten zijn vanwege positief uitgepakte afrekeningen € 300.287,-- hoger, zodat per saldo t.a.v. de VES-budgetten een bedrag van € 787.873,-- aan de reserve in 2016 wordt onttrokken. Daarnaast is ook het budget Intensivering marketing, ondanks het verwachte achterblijven, bij de 3e Bestuursrapportage toch meer ingezet. Het nadeel van € 165.542,-- wordt met de reserve verrekend. Per saldo wordt daarom ook een niet begroot bedrag van € 953.415,-- alsnog verrekend.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.