Reserve beheer vaarweg Meppel-de Punt

Reserve beheer vaarweg Meppel-de Punt

060124

Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

2.024.123

2.622.469

2.884.839

2.793.304

2.701.769

Begrote onttrekking (2)

1.002.000

340.000

340.000

340.000

-

Begrote toevoeging (3)

1.310.465

602.370

248.465

248.465

248.465

Begrote lasten programma (4)

2.177.282

2.109.445

2.463.350

2.463.350

2.463.350

Te verrekenen apparaatskosten (4a)

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

Btw-derving vanaf 2010 opgenomen (4b)

340.000

340.000

340.000

340.000

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

1.940.087

2.109.445

2.463.350

2.463.350

2.463.350

Werkelijke/beoogde apparaatskosten (5a)

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

Werkelijke/beoogde btw-derving vanaf 2010 opgenomen (5b)

340.000

340.000

340.000

340.000

-

Begrote baten programma (6)

3.669.430

3.669.430

3.669.430

3.669.430

3.669.430

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

3.722.116

3.669.430

3.669.430

3.669.430

3.669.430

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4+4a+4b-5-5a-5b-6+7)

2.622.469

2.884.839

2.793.304

2.701.769

2.950.234

060124

060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Huib van den Eerenbeemt

Programma

Product 3.4 Vaarwegen

Toelichting

De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-De Punt te waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims op de provinciale middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks het Meerjaren (groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg worden vastgesteld. Het saldo van de reserve moet tot 2024 toereikend zijn om het totale onderhoud uit te kunnen voeren. Na deze periode stopt de bijdrage voor groot onderhoud van het rijk en zal de grondslag van de reserve heroverwogen moeten worden. Als gevolg van de lagere rijksinkomsten (btw-derving ad € 340.000,--) loopt het saldo van de reserve bij deze begrote onderhoudslasten per jaar met € 340.000,-- terug. Op termijn zal deze reserve door de structureel onttrekking wegens btw-derving van € 340.000,-- negatief komen te staan, daarom is vanaf 2020 voorzien om de btw-compensatie niet meer aan deze reserve te onttrekken.

Wat was in 2016 gepland?

De begrote storting en onttrekking bedroegen € 1.310.465,-- respectievelijk € 1.002.000,--. Per saldo mocht worden verwacht dat de reserve met € 308.465,-- zou toenemen.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De geraamde lasten en baten bedroegen € 2.177.282,-- respectievelijk € 3.669.430,-- . De realisatie bedroeg 1.940.087,-- aan lasten en € 3.722.115,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een afwikkelverschil van € 289.880,--. Dit bedrag wordt gestort in de reserve.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Op het budget dagelijks onderhoud Meppel de Punt is een voordeel ontstaan van € 186.892,--.Door een gewijzigde systematiek van toerekening van gezamenlijke kosten aan beide vaarwegen was het moeilijk te bepalen hoe hoog het uiteindelijke budget moest zijn. Op de overige opbrengsten bij dagelijks onderhoud Meppel de Punt zit een voordeel van € 61.695,--. Op deze post zijn bedieningsvergoedingen voor bruggen en sluizen van de gemeente  Assen en Midden Drenthe geboekt.  In 2017 zullen deze weer apart worden begroot. Voorts verwijzen wij naar product 3.4

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.