Reserve grondwaterheffing

Reserve grondwaterheffing

060161

Reserve grondwaterheffing

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

376.266

0

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

376.266

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

0

0

0

0

0

060161

060161 Reserve grondwaterheffing

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het financieren van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van grondwaterbeheer (waarnemen grondwaterstanden, beheer meetnet, uitvoeren onderzoek etc.). Daarnaast worden de middelen ingezet voor het stimuleren van projecten door derden, gericht op duurzaam grondwaterbeheer.  De reserve is met ingang van 2016 komen te vervallen en het saldo is overgeheveld naar de voorziening  grondwaterheffing. Dit i.v.m. de voorschriften binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Johanna Tolsma

Programma

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Toelichting

Omdat de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden besteed, dienen deze op grond van een gewijzigde interpretatie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te worden opgenomen in een voorziening inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel. Het saldo van deze reserve ad € 376.266,-- is via de 1e Bestuursrapportage 2016 overgeheveld naar de Voorziening grondwaterheffing. Deze reserve kan dan ook vervallen.

Wat was in 2016 gepland?

Bij Statenbesluit 2016-757 (herzien) is besloten de Reserve grondwaterheffing op te heffen.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De Reserve grondwaterheffing is opgeheven.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.