Reserve organisatie ontwikkeling

Reserve organisatie ontwikkeling

060224

Reserve organisatie-ontwikkeling

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

239.195

0

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

239.195

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

239.195

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

239.195

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

0

0

0

0

0

060224

060224 Reserve organisatie-ontwikkeling

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

Product 8.2 Personeel en organisatie

Toelichting

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2016 zijn extra budgetten beschikbaar gesteld voor organisatie-ontwikkeling en kan de Reserve organisatie-ontwikkeling worden opgeheven. Het restant van € 239.195,-- is in 2016  toegevoegd aan de vrije bestedingsruimte.

Wat was in 2016 gepland?

Bij Statenbesluit 2016-757 (herzien) is besloten om de Reserve organisatie-ontwikkeling op te heffen.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De reserve is opgeheven.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.