Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

060230

Egalisatiereserve voormalig bdu verkeer en vervoer

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

-

8.477.413

9.623.626

10.920.136

12.216.075

Begrote onttrekking (2)

-

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

9.115.271

1.146.213

1.296.510

1.295.939

1.854.926

Begrote lasten programma (4)

30.506.280

28.898.819

29.375.363

29.858.597

29.750.852

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

31.144.138

28.898.819

29.375.363

29.858.597

29.750.852

Begrote baten programma (6)

9.687.860

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

9.687.860

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

8.477.413

9.623.626

10.920.136

12.216.075

14.071.001

060230

060230 Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de lasten met betrekking tot verkeer en vervoer, die voorheen werden gedekt via de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Adri de Vries

Programma

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Toelichting

Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer vervallen. In de plaats hiervan ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Hiermee worden dit algemene middelen. Nu deze specifieke uitkering is vervallen kunnen fluctuaties in de uitgaven binnen dit onderdeel niet meer op de balans onder overlopende passiva Rijksmiddelen gereserveerd worden en is deze reserve specifiek voor de budgetten openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding en infraprojecten ingesteld om de fluctuaties te kunnen opvangen.

Wat was in 2016 gepland?

Een toevoeging van € 9.115.271,--.

Wat is in 2016 gerealiseerd?

De begrote toevoeging van € 9.115.271,-- is gerealiseerd door de restantmiddelen van de Voormalige BDU-middelen in deze Reserve te storten. Daarnaast stellen wij voor € 637.858,--, het saldo van de onder- en overschrijdingen in de exploitatie, te verrekenen met deze reserve.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting opgehoogd in verband met de wens om meer subsidies toe te kennen. Tevens hebben er gedurende het jaar verrekeningen en afrekeningen plaats gevonden van de aangegane verplichtingen uit eerdere jaren. Deze afrekeningen vallen hoger uit dan verwacht, waardoor meer is uitgegeven.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.